Jildou Jansen 1e prijs bij de Pupillen Meisjes B-klasse te Wieuwerd, Zondag 29 Mei

Jildou Jansen Jildou won vandaag de 1e prijs bij de Pupillen Meisjes B-klasse te Wieuwerd

Janneke Ennema 3e prijs bij de Meisjes B-klasse, Raerd, Zondag 29 Mei

In de B-klasse waren de kransen voor Riska Bouma uit Buitenpost, Lusanne Klaver uit Minnertsga en Joukje Salverda uit Franeker. In de finale werd met 5-2 en 6-6 gewonnen van Fenna Bijlsma uit Weidum, Anouk Tolsma uit Dronryp en Larissa Bollema uit Franeker. De kleine premie was voor Caris Drijfhout uit Poppenwier, Janneke Ennema uit Sexbierum en Gerry Edou Mollema uit Easterein. Laatsgenoemd partuur verloor in de halve finale met 5-1 en 6-2 van de latere premiewinnaars.

Pytrik Visser pakt premie bij Meisjes d.e.l. A-klasse te Raerd, Zondag 29 Mei

Het partuur van Geke de Boer uit Wergea, Marte Altenburg uit Grou en Jelien Pompstra uit Easterein kwam zondag in Raerd als winnaar uit de bus bij de
d.e.l. – wedstrijd voor meisjes.

Staand vlnr: Jelien Pompstra, Marte Altenburg en Geke de Boer. Daarvoor vlnr: Pytrik Visser, Melissa Rianne Hiemstra en Martine Tiemersma


In de A-klasse was de premie voor Martine Tiemersma uit Easterein, Pytrik Visser uit Sexbierum en Melissa Rianne Hiemstra uit Stiens.

 Hendrieke van der Schoot pakt premie bij Schoolmeisjes A-klasse, Reahus-Tirns, Zondag 29 Mei

Louise Krol uit Ee en Cyntha Bouma uit Buitenpost pakten zondag in Tirns de winst bij de d.e.l. – wedstrijd voor schoolmeisjes
In de A-klasse was de premie voor Hendrieke van der Schoot uit Sexbierum en Corina de Vries uit Bitgum.

 
Fiera 2e prijs bij de KNKB welpen meisjes B in Gytsjerk, Zondag 29 Mei

  Uitslagen :  
 1. Geanne Faber, Arum en Marit Folkertsma, Folsgare
 2. Selma de Boer, Easterein en Fiera de Vries, Sexbierum

Joran en Jan Sjouke 1e prijs Schooljongens B-klasse Zondag 29 Mei te Grou,

Joran en Jan Sjouke hebben gisteren in een zeer winderig Grou, de krans gewonnen bij de Schooljongens B-klasse.
Beide heren hebben de gehele dag goed staan te kaatsen, en waren dus op het einde van de dag het beste team.
De finale was zwaar, en de wind speelde bij iedereen parten, maar ze hebben zich er goed doorheen geslagen.

Hiem-partij, Vrijdag 27 Mei

Wedstrijdsponsors: Slagerij Hiemstra, Th. Kuurstra, Rijwielhandel D. Faber, Garage Norder, Agrariers en Ondernemers: P. Hollenga, Fr. Jukema, familie Goodijk.
Kransensponsors: Biologisch bedrijf Vredenoord, Bakkerij Offenga en Willem Hartman.

Vrijdag werd om 16.30 uur aangevangen met de Hiem-partij.
De opkomst was niet al te groot, 4 parturen bij de Senioren, 6 parturen bij de Welpen, Pupillen en bij de Schooljeugd werd er individueel gekaatst
(5 personen)maar desalnietemin was de sportiviteit en gezelligheid duidelijk aanwezig.
Lobke Walinga werd helaas afgemeld, en naarstig werd er gezocht naar een vervanger. Hillyjanne vd Schaar viel uiteindelijk voor haar in.
Ze won zelfs de 3e prijs bij de welpen-pupillen . De twee lachebekken (Justin en Jan Sjouke) hadden het er maar moeilijk mee,ze hadden een gedeelde 3e plaats.
Alleen om de twee jonkies tot bedaren te brengen koste enige tijd. Wat een pet die in de weg zit, al niet kan doen..
Als je maar plezier hebt....daar doen we het voor.
Al met al, een gezellige middag en wederom goed georganiseerd door de Jeugd-commissie.
UITSLAGEN (de diverse categorieën staan onder elkaar)
     
WelpenPupillen Schooljeugd Senioren
     
 1. Ilse Metz
  Anna Ennema
 2. Wayne Cuttress
  Fiera de Vries
 3. Willem Bruinsma
  Hillyjanne vd Schaar
 1. Elisa Herrema
 2. Bettie Terpstra
 3. Justin Haarsma
  Jan Sjouke Weewer
 1. Jolanda Fokkema
  Alexander Post
  Pieter vd Schoot
 2. Tina Bootsma
  Cornelis Sytsma
  Tjibbe Haitsma
Ilse en Anna Elisa Herrema Jolanda,Alexander en Pieter
Wayne en Fiera Bettie Terpstra Tjibbe, Tina en Cornelis
Willem en Hillyjanne Justin en Jan Sjouke Alle prijswinnaars
Alle prijswinnaars Alle prijswinnaars Alle 4 de winnaars

STATIEGELD - FLESSEN-ACTIE!! VOOR EEN NIEUW VAANDEL

De  kaatsvereniging wil graag een nieuw vaandel. Het oude vaandel is aangetast door de tand de tijds, en is nog uit de tijd van de Twa Doarpen. 
Sinds 1993 zijn we echter al samen als DeTwaDoarpen/DIOS. Dus de hoogste tijd voor een nieuw vaandel en actie.
Een nieuw vaandel kost veel geld, ruim € 500,00, en daarvoor willen we een beroep doen op de inwoners van Sexbierum en Pietersbierum.
We willen starten met een statiegeld- flessen actie. Dus bewaar uw lege flessen en de kaatsvereniging komt op  DONDERDAG 26 MEI VANAF  18.00
bij u langs om de flessen op te halen. U kunt ze ook inleveren bij de familie van der Schoot op het Frjentsjerterein 13. 
Alle giften zijn van harte welkom, tijdens de actie of via onze bankrekening 32.55.24.254
tnv TwaDoarpen/DIOS,  Sexb./Pietersb.  o.v.v. Vaandel!!!
Wij rekenen op uw steun.
Voor vragen kunt u terecht bij Joke Visser tel. 591796 of  Sia van der Schoot tel. 591031      


Teatsen 2011

Het Teatsen van a.s. Zondag 29 Mei gaat niet door, het zal worden verzet

naar een datum verderop in het jaar!!


Fiera de Vries 1e prijs Welpen meisjes Knkb verliezers-ronde, Zondag 22 Mei te Winsum

Reny van Wieren en Fiera de Vries Alle prijswinnars bij de Welpen Meisjes Alle prijs winnaars bij de welpen meisjes
A- en B klasse

Durk Ennema 2e prijs Pupillen Jongens d.e.l., Zondag 22 Mei te Weidum

Durk 2e prijs te WeidumDe A-klasse is mei 5 partoeren ferkeatst yn in poule. Alle partoeren ha dus 4 kear keatst.

Winner fan de partij is wurden partoer 4 mei Sander Gerbrandy en Harm de Vries mei 28 earsten (4x wûn) en
2e is wurden partoer 3 mei Durk Ennema en Rients Smink (26 earsten).

 

 

 

 

 


Hendrieke van der Schoot 1e prijs Schoolmeisjes d.e.l., Zondag 22 Mei te Ingelum

Hendrieke 1e prijs te IngelumDe wedstrijd d.e.l. werd een prooi voor Hendrieke van der Schoot uit Sexbierum en Anne Kootstra uit Minnertsga door in de finale met 5-3 en 6-2 te winnen van Fenna Kramer uit Winsum en Marije Jonker uit Raerd.
Verder waren de derde prijzen voor Berber Kemper uit Dronrijp en Sjoukje Maaike Braam uit Bitgummole en Lisanne Folkertsma uit Folsgare
en Arjanne Schaafsma uit Easterein
Met zijn allen


Pytrik Visser een toppertje dit weekend, wederom 1e prijs, Zondag 22 Mei te Wier

Pytrik 1e prijs te WierOnder wisselende weersomstandigheden is in Wier de meisjes DEL partij voor A en B klasse verkaatst. Het was een mooie partij waar zeer sportief gekaatst is.
In de A klasse waren 4 partuur die een halve competitie kaatsen.
1. Pytrik Visser Sexbierum, Geke de Boer Wergea en Martine Tiemersma Easterein. Ze wonnen alle partijen.
2. Ester Wagenaar St Anne Par., Nicole Hempenius Franeker en Melissa Rianne Hiemstra Stiens . Ze haalden 14 punten.
Ook het partuur van Jelien Pompstra Easterein,Annelien Broersma Easterlittens en Tineke Dijkstra Easterein haalden 14 punten maar hadden 1 eerst meer tegen. 


Mark Jan Ykema 1e prijs Schooljongens d.e.l. A-klasse , Zaterdag 21 Mei te Minnerstga


Het partuur van Mark Jan Ykema won Zaterdag de 1e prijs in Minnertsga, bij de Schooljongens d.e.l. A-klasse 
Partuur Pytrik Visser 1e prijs Meisjes d.e.l. A-klasse, Zaterdag 21 Mei te Ee

Pytrik 1e prijsIn de A klasse ging de overwinning naar het partuur Annelien Broersma uit Easterlittens, Tineke Dijkstra uit Easterein en Pytrik Visser uit Sexbierum.
Dit trio won alle 3 partijen en met 21 punten de terechte winnaars. De tweede prijs ging naar Marte Altenbuurt uit Grou, Lilijan Kingma uit Sint Annaparochie en Martine Tiemersma uit de Easterein zij verloren in de eerste omloop van de latere winnaars, maar met 17 punten genoeg voor de 2e prijs. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noord Oost Friesland. De scheidsrechter deze wedstrijd Erwin van Wier uit Peins.

 

 

 

 


Een zonnige Federatie Barradeel e.o. - partij (Welpen/Pupillen/Schooljeugd), Oosterbierum.


OOSTERBIERUM – Afgelopen vrijdag 20 mei werd in Oosterbierum de derde ronde van de Federatie Barradeel e.o. voor de jeugd verkaatst. Ditmaal was de K.V. de keatsbal van Oosterbierum de gastvrouw. Er hadden zich voor deze middag 48 deelnemers ingeschreven in drie klassen. Het was ideaal kaatsweer en de meeste wedstrijden kenden een spannend verloop.

De welpen kaatsten in een A en B poule, hierna werd tussen de nummers één en twee van de poules om de prijzen gekaatst. De finale werd door het partuur Jesper Faber, Roan Hooghiemstra en Niels Groendijk met 5-3 6-4 gewonnen van het partuur Hidde Poelstra en Wayne Cuttress.

Bij de pupillen was de eerste prijs voor het partuur Wesley Vriesema en Geke de Vries. Zij behaalden in deze poule van 5 partuur net twee punten meer dan het partuur Robert Longstra en Jildou Swart.

Voor de schooljeugd hadden zich 11 partuur opgegeven er werd in een winnaars en verliezers ronde gekaatst. De finale tussen de parturen Thomas Bakker / Jesper Bokma en Tjisse Poelstra / Hanna Bruinsma was ongekend spannend en werd met 5-5 6-6 beslist in het voordeel van het partuur Bakker / Bokma.

Uitslagen :
Welpen :
Alle winnaars van de Welpen
 1. Jesper Faber-Sexbierum, Roan Hooghiemstra-Wijnaldum, Niels Groendijk-Oosterbierum
 2. Hidde Poelstra, Minnertsga - Wayne Cuttress, Sexbierum
 3. Riemer Jensma, Minnertsga - Fiera de Vries, Sexbierum
 4. Hidde de Vries ,Minnertsga - Leonardo Wassenaar , Minnertsga
Pupillen  
Alle winnaars Pupillen en Schooljeugd
 1. Wesley Vriesema, Minnertsga - Geke de Vries, St. Jacobiparochie
 2. Longstra , Minnertsga - Jildou Swart , St. Jacobiparochie - Monique Tulner , Oosterbierum
 3. Micheal Cuttress ,Sexbierum - Willem Bruinsma , Sexbierum
Schooljeugd  
 
Winnaarsronde  
 1. Thomas Bakker, Oosterbierum - Jesper Bokma, St.Jacobiparochie
 2. Tjisse Poelstra , Minnerstsga - Hanna Bruinsma ,Sexbierum
 3. Dennis Nauta , Wijnaldum - Mike Faber , Sexbierum
Verliezersronde  
 1. Johan Schilt, Minnertsga - Kees de Vries, St. Jacobiparochie
 2. Wicia Nieuwhof , St. Jacobiparochie - Pieter Tulner , Oosterbierum
 3. Pim van Tuinen , St. Jacobiparochie - Rients Peeringa , Wijnaldum

LET OP – LET OP – LET OP                                  
              

Het competitiekaatsen is weer van start gegaan vorige week dinsdagavond.
Voor de jeugd vanaf 19.00 en de senioren vanaf 14 jaar starten om 19.30.
Er kunnen nog wel wat mensen bij, ook dames, dus schroom niet en doe mee.      
Voor vragen kunnen jullie bellen met Joke Visser, tel 591796/0610350765 en anders tot ziens op het veld.

De competitie-commissie.

 

 


Pytrik, Janneke en Hendrieke 3e prijs Meisjes Afdeling, Easterein, Zondag 15 Mei

Pytrik,Janneke en Hendrieke in de prijzenHulde oan ús frijwilligers. We hawwe it droech hâlden, mar kâld wie it wol. Ek ûndanks de fuotbalperikelen wienen der genôch minsken en sa hâlde je in flot ferrin fan de partijen.
De famkes hawwe harren fan de goeie kant sjen litten. Der waard goed keatst en fuort net opjoen by efterstân. Ek foar it publyk (hokker genôch oanwêzich wie) is dizze kategory in aardichhied om nei te sjen, want triktrakjes yn it tuskenspul ûntbrekke der net oan.
St. Annaparochie kaam as sterkste út de striid. Sy wûnen de 1e omloop fan Dronrijp mei 3-5 6-6, de 2e omloop fan Wier mei 0-5 2-6 en de heale finale tsjin Sexbierum-Pietersbierum mei 5-0 6-6. Yn de finale namen se it op tsjin Deinum die’t de 1e omloop mei 5-1 6-4 wûn fan Wommels. De 2e omloop tsjin Easterein3 waard 0-5 4-6 en de heale finale tsjin Easterein1 wûnen se mei 5-2 6-6. It gong yn de finale lyk op, mar op 3-3 6-6 like der in brekpunt te wêzen doe’t St. Annaparochie in sitbal sloech en de fjouwer buorden pakten. Deinum hat net mear in earst hân en sa wûn St. Annaparochie mei 5-3 6-4.
Uutslagen :

1e St. Annaparochie
2e Deinum
3e Sexbierum-Pietersbierum
3e Easterein1

Mark Jan Ykema 2e prijs Schooljongens d.e.l. A-klasse, Makkum Zondag 15 Mei

Schooljongens 15 MeiIn de A klasse twee poules van 4 partuur. Er werd zeer spannend gekaatst.Het regende hier bovenslagen.
Maar ook werd er goed opgeslagen.
Om de derde plaats werd gekaatst door Evert Pieter Tolsma en Rykhelt Smink tegen Gerrit Winkel en Nick Leistra.
Deze werd met 5-3 6/6 gewonnen door Evert Pieter Tolsma cs.
De finale ging tussen Dirjan Bouma en Marco de Groot tegen Mark Jan Ykema en Ruben Eijzinga.
Deze werd gewonnen met 5-1 6/6 door het partuur van Dirjan Bouma cs.

Uitslag A Klasse
 1. Dirk Jan Bouma, Grou en Marco de Groot, Franeker
 2. Mark Jan Ykema, Sexbierum en Ruben Eijzinga, Berlicum
 3. Evert Pieter Tolsma, Winsum en Rykhelt Smink, Baaium

 


Anna Ennema 1e prijs en Fiera de Vries 2e prijs bij Herkansing Welpen Meisjes d.e.l. B-klass, Ried, Zondag 15 Mei

Uitslag B klasse:
1e prijs: Lobke Vlasbloem, Idsegahuizum en Selma de Boer, Easterein
2e prijs: Tessa Reitsma, Berlikum en Reny van Wieren, Ried
3e prijs: Renske Blanksma, Wier en Geanne Faber, Arum

herkansing
1e prijs: Anouk Smink, Makkum en Anna Ennema, Easterein
2e prijs: Fiera de Vries, Sexbierum en Alien Dijkstra, Easterein

Fiera en AnnaPartuur Durk Ennema 2e prijs Pupillen Jongens A-klasse, Hommerts-Jutrijp, Zondag 15 Mei

Durk Ennema 2e prijs
In de A klasse stonden 5 parturen op de lijst. In de laatste ronde waren nog twee parturen ongeslagen.
Zij kwamen dus in de laatste wedstrijd tegen elkaar uit.
Het waren de parturen van Durk Ennema en Harm de Vries, tegen het partuur van Sander Gerbrandy en Marc Burger.
Sander en Marc wonnen deze finale met 5-1 en 6-2 en derhalve waren de kransen voor hun
beide.Pieter van der Schoot 1e prijs , Kees van der Schoot 2e prijs bij Jongens d.e.l. , Kimswerd, Zondag 15 Mei

Pieter 1e prijsEr stonden 17 parturen op de lijst van de Jongens d.e.l. (verl. afdeling/d.e.l.).
Een straffe wind over het veld maakte het de opslagers niet gemakkelijk.
In de finale kaatsten de broers Vd Schoot tegen elkaar. Het was een spannende partij die pas op 5-5 en 6-2 werd
beslist in het voordeel van Jerom Albertus Meinen, Pieter vd Schoot en Noa van Gils. Zij gingen met de prachtige kransen naar huis.
De tweede prijs was voor Erwin Zijlstra, Remco Kuperus en Kees vd Schoot.
De partij om de derde prijs en een plek in de finale ging tussen Jerom Albertus Meinen, Pieter vd Schoot en
Noa van Gils en Jan Peter Bootsma, Mart vd Molen en Thomas Kuperus. Trio Meinen won met 5-2 en 6-0.

Uitslagen:

1e prijs
:
Jerom Albertus Meinen (Reard), Pieter vd Schoot (Sexbierum/Pietersbierum) en Noa van Gils (Dronryp)
2e prijs:
Erwin Zijlstra (Easterlittens), Remco Kuperus (Dronryp) en Kees vd Schoot (Sexbierum/Pietersbierum)
3e prijs:
Jan Peter Bootsma (Itens), Mart vd Molen (Witmarsum) en Thomas Kuperus (Jorwert)
Kees in actiePieter in actie


 

 
Federatie Barradeel e.o  in Wijnaldum, Zaterdag 14 Mei

Alle prijswinnaarsZaterdag 14 mei werd alweer de tweede partij van het seizoen gekaatst en dit keer was Winaam aan de beurt om de wedstrijd te organiseren.
Maar liefst 20 deelnemende parturen in verschillende categorieën stonden op de lijst.
Er werd spannend en sportief gekaatst, om 1 uur werd er gestart en pas tegen zessen werden de prijzen uitgereikt.

Bij de Welpen Jongens/Meisjes werd er gekaatst met een herkansingsronde en de prijzen gingen naar:

Winnaarsronde Herkansingsronde
   
 1. Riemer Jensma, Minnertsga en
  Fiera de Vries, Sexbierum
 2. Hidde Poelstra, Minnertsga en
  Wendy Nauta, Wijnaldum
 1. Roan Hooghiemster, Wijnaldum en
  Anna Ennema, Sexbierum
 2. Geert Siegersma, Minnertsga en
  Wayne Cuttress, Sexbierum


Bij de Pupillen Jongens/Meisjes was er poulekaatsen, de prijzen waren voor:  
 1. Jelmer Boomsma, Minnertsga en Iris Hooghiemster, Wijnaldum
 2. Robert Loonstra, Minnertsga en Sigrit Bekius, Minnertsga
 3. Ronald de Vries, Sexbierum en Jildou Jansen, Sexbierum
Fiera de Vries
Alle Sexbierummers die in de prijzen vielen
Bij de Schooljongens/- Meisjes was er ook een herkansingsronde, de prijzen waren voor :
Winnaarsronde
 
 1. Thomas Bakker, Oosterbierum en Elisa Herrema, Sexbierum
 2. Jari Brander, Harlingen en Nynke Kingma, St.Jacobiparochie
Herkansingsronde
 1. Jan Sjouke Weewer, Sexbierum en Bettie Terpstra, Sexbierum
 2. Pim van Tuinen, St.Jacobiparochie en Hanna Bruinsma, Sexbierum

De volgende federatie wedstrijd voor de jeugd is vrijdag 20 mei te Oosterbierum.


Het is een feit .......de Federatie Barradeel e.o. heeft een eigen website
Website Federatie Barradeel e.o.
Lang geduurd, toch gekomen. Eindelijk heeft de Federatie Barradeel e.o. een eigen website.Natuurlijk moet het nog even worden ingevuld, maar voor alle informatie omtrent de Federatie, kunt u hier binnenkort alles vinden.
Dus mensen, als jullie foto's maken bij Federatie -wedstrijden, stuur ze dan naar hun op. Met ons allen moeten we er iets van maken

Hendrieke van der Schoot wint krans in eigen dorp.

Klaas van Keimpema

Zondag 09 mei was de kaatsvereniging  DeTwaDoarpen/DIOS te Sexbierum/Pietersbierum gastheer voor de KNKB-schoolmeisjes.
De Klaas van Keimpema-partij werd verkaatst  in een A- en B-klasse. 
In de A-klasse stonden 5 partuur op papier en de dames moesten dus vier kaatsen.
Gedurende de dag steeg de temperatuur op het veld en dit was soms ook te merken bij de kaatsters.
Toch werden er spannende partijen gespeeld onder leiding van clubscheidsrechter P.K. Goodijk en aan het einde van de dag
waren de kransen voor Hendrieke van der Schoot uit Sexbierum en Louise Krol uit Ee.
De tweede prijs was voor Marrit Zeinstra uit Peins en Sjanet Wijnia uit Wommels.
De prijzen en kransen werden uitgedeeld door partijsponsor Klaas van Keimpema.

In de B-klasse stonden 14 partuur op papier. Hier moest worden bijgeloot.
Onder leiding van clubscheidsrechter Jan Feenstra verliep alles voorspoedig en rond vier uur konden de prijzen worden uitgedeeld.

 1. Corina de Vries Beetgum en Sigrid Bokma Leeuwarden
 2. Anne Monfils Kimswerd en Leila Janneke Moufakkir Reduzum
 3. Rixt Sinnema Wergea en Nynke de Schiffart Tzum  en Mintje Meintema Dronrijp en Anna Kootstra Minnertsga

Verliezersronde:

 1. Rixt Keuning Britswert en Erica Kramer Arum
 2. Alina Brandsma Goenga en Hedwich de Boer Wommels    
Sponsor en de winnaars A-klasse
Winnaars A-klasse
Hendrieke en Louise
Marrit en Sjanet De lotingslijst voor de A-klasse vindt u hier (5 partuur)

De lotingslijst voor de herkansing vindt u hier ( 14 partuur)


Wedstrijdsponsor: Klaas van Keimpema

Kransensponsor: Jantsje Rijpma, Firma Jaap - en Piet Ammerlaan


Foto-impressie Kaatsters Foto-impressie Publiek
   


Alle winnaars van de B-klasse Winnaars verliezersronde B-klasse Corina en Sigrid Anna en Leila Rixt en Nienke Mintje en Anna

Anna Ennema wint 2e prijs in Herbayum bij de Welpen-meisjes d.e.l., Zondag 08 Mei

Anna Ennema 2e prijs welpen meisjesOp zondag 8 mei werd er in Herbayum een welpen meisjes d.e.l. wedstrijd verkaatst.
Onder zonnige omstandigheden werd er sportief en goed gekaatst.
Uitslagen:

1e prijs 2e prijs 1e prijs herkansing
Anna Joostema Berlikum
Marieke Sinnema Arum
Corrie Kroondijk Easterein
Anna Ennema Sexbierum
Anouk Smink Makkum
Marit Folkertsma Folsgare
     

 

 


Jelte - en Pytrik Visser wonnen beide een 3e prijs dit weekend (08 Mei 2011)

Jelte won de derde prijs bij de Senioren VF te Menaem, en Pytrik won haar 3e prijs bij de Meisjes B-klasse in Leeuwarden

Geen foto's helaas


Joran Gerbranda 1e prijs Schooljongens B-klasse, Deinum 08 Mei 2011

Joran Gerbranda 1e prijs schooljongens BJoran is samen met zijn maat Wybren 1e geworden in de B-klasse.
Naar 5 omlopen gekaatst te hebben op deze warme dag was hij met Wybren het beste partuur.

 

 

 

 

 


Kees vd Schoot 1e prijs Jongens d.e.l. Holwerd, 08 Mei 2011

Kees van der Schoot 1e prijs jongens d.e.l.Kees won met zijn partuur de 1e prijs bij de Jongens d.e.l. te Holwerd.

 

 

 

 

 


Durk Ennema wint 1e prijs bij Pupillen Jongens, Zurich 08 Mei 2011


Durk Ennema 1e prijs Pupillen jongens Zondag 8 mei werd de KNKB partij voor pupillenjongens in Zurich gekaatst.
’s Morgens waaide er een koude wind, maar hoe later het werd, hoe meer de wind ging liggen en de zon aan kracht won.
Er werd spannend gekaatst en om kwart over vier was ook de laatste finale uit.

Uitslagen  
1e prijs 2e prijs:
Sander Gerbrandy (Hommerts)
Durk Ennema (Sexbierum)
Roel Pieter de Jong (Ried)
Marc Burger (Witmarsum)

Hamburger-partij ouder/kind in Sexbierum weer groot succes.

 

Drie dagen lang werd er gekaatst op het prachtige kaatsveld van kaatsvereniging “DeTwaDoarpen/DIOS” Sexbierum/Pietersbierum. Vrijdag werd er gekaatst door de Federatie Barradeel e.o. Zondag is de beurt aan de KNKB-schoolmeisjes en vandaag zaterdag 07 mei. Werd de ouder/kind partij georganiseerd. Maar liefst 20 partuur stonden er op de lijst en er kon gekaatst worden in drie categorieën.Bij de welpen waren er tien partuur en werd er spannend gekaatst,
vooral in de finale die werd beslist op 5-5 6/6 in het voordeel van het partuur van Wayne en Edward Cuttress.
De prijzen werden als volgt verdeeld:

De winnaars welpen en pupillen
Winnaarsronde Verliezersronde:
 1. Wayne en Edward Cuttress
 2. Jesper Faber en Robert Cuttress  
 3. Fiera en Egbert de Vries
 1. Anna  en Freerk Ennema
 2. Ane Jan en Freerk Jukema
 3. Ester en Jeroen Bijma
Wayne en EdwardJesper en RobertFiera en Egbert Anna en FreerkAne Jan en FreekEster en Jeroen

Foto-impressie Publiek
 
Foto-impressie Kaatsters/Kaatsers  
Bij de Pupillen waren er 6 partuur en kaatste even tegen oneven. Hier moesten dus de deersten worden geteld en en dat werd nog zeer spannend  want de tweede en derde prijswinnaars hadden evenveel eersten. Dus moesten ook de tegeneersten worden geteld en het verschil was slechts 1 eerst.
Uitslag:
 1. Maurits Post en Jan van der Schoot
 2. Lucas en Edwin Terpstra
 3. Jildou en Minke Jansen
Maurits en JanLucas en EdwinJildou en Minke

Bij de Schooljeugd waren vier partuur vertegenwoordigd. Hier was partuur vier duidelijk het sterkere partuur.  Rond 9 uur s’ avonds konden de laatste prijzen worden verdeeld.

 1. Durk Ennema en Jan Douwe Gerbranda
 2. Elisa en Gerrit Herrema.
Er werd gekaatst onder grote publieke belangstelling en dit was ook te merken aan het aantal hamburgers, van onze plaatselijke slager dat er werd geconsumeerd. Mede door het prachtige weer werd het weer een zeer geslaagde ouder/kind partij. 
Winnaars pupillen
De lotingslijsten van alle partijen tesamen, kunt u hier vinden
De Wedstrijd en kransensponsor was : Agrarisch Hart
Winnaars Schooljeugd 1e prijs schooljeugd, Durk en Jan Douwe Elisa en gerrit, 2e prijs schooljeugd


 


1e Jeugdwedstrijd Federatie Barradeel van dit seizoen, Vrijdag 06 Mei, aanvang 16.30 uur.

Vrijdag 6 mei was de Twa Doarpen/DIOS de gastheer van onze federatie.
Op een zon overgoten prachtig gelegen kaatsveld begonnen 48 kaats(t)sers aan hun eerste wedstrijd.
Het ging opnieuw om het Wonen NoordWest Friesland Klassement.
K.V. Minnertsga was hoflerancier met liefst 19 deelnemers.
Chapeau voor de desbetreffende vereniging en goed voorbeeld gaat hopelijk volgen.
De organisatie was in prima handen van de Jeugdcommissie van de DTD en om 16.30 u. gingen wij van start.
Er werd gekaatst in vier categorieën en dat komt het krachtverschil wel ten goede. Bij de Welpen waren er 6 parturen en werd gekaatst in Poulevorm.
Een even-partuur tegen een oneven-partuur, hetgeen resulteerde in drie keer kaatsen.
Het partuur van Riemer Jensma-Minnertsga en Roan Hooghiemster wonnen alle drie hun partijen en derhalve werden zij de winnaars.
De 2de prijs ging naar Hidde Poelstra-Minnertsga en Fiera de Vries-Sexbierum.
Tenslotte was de 3de prijs voor Jesper Faber-Sexbierum en Marten Jansen-Sexbierum.
Bij de Pupillen bleef het tot het laatst ongemeen spannend. Er waren twee parturen met de volle winst en de tegeneersten gaven hier de doorslag.
Jelmer Boomsma-Minnertsga en Iris Hooghiemster-Wijnaldum trokken aan het langste eind. De 2de prijswinnars waren Niels Jensma-Minnertsga en Jildou Zwart-Sint Jacobiprachie. Maurits Post-Sexbierum en Jildou Jansen-Sexbierum brachten de 3de prijs thuis.
In de categorie Schoolmeisjes werd goed en spannend gekaatst. Wicia Nieuwhof-Sint Jacobiparochie liet haar uitzonderlijke kwaliteit zien en won met Hanna Bruinsma-Sexbierum een terechte 1ste prijs. Nienke Kingma-Sint Jacobiparochie en Betty Terpstra bleven hier vijf punten op achter, maar wel voldoende voor hun 2de prijs. De Schooljongenslijst gaf acht parturen te zien en beslist niet de minsten. Hier werd gespeeld met een Winnaars en-Verliezersronde. Toen de kruitdampen waren opgetrokken kwam de volgende uitslag uit de bus. Winnaarsronde: 1ste prijs: Jan Sjouke Weewer-Sexbierum en Mathijs Dijkstra uit Minnertsga, Verliezend finalist op de stand 5-4 en 6-4 waren Jelmer-Swart-Sint Jacobiprachie en Ruben Talsma-Sint Anna Parochie. De 3de prijs ging naar Johan Schilt-Minnetsga en Jari Brander-Harlingen. Bij de finale in de Verliezersronde was éénzijdigheid troef.
Thomas Bakker-Oosterbierum en Dennis Nauta-Wijnaldum gaven hun tegenstanders geen enkele kans en dus waren zij de prijswinnars.
Ids Poelstra-Minnertsga en Kees de Vries-Sint Jacobiprachie namen de 2de prijs mee naar huis. De voorzitter van de Jeugcommissie Jan Douwe Gerbranda mocht na afloop veel prijzen met verve uitdelen. Zaterdag 14 mei is de volgende wedstrijd te Wijnaldum op 13.00 u.
Allen op naar dit prachtige dorp in de gemeente Harlingen.
De diverse Lotingslijsten tesamen, kunt u hier vinden Foto-impressie Publiek
  Foto-impressie Kaatsters/Kaatsers
De Wedstrijdsponsors waren : Hempel Coatings en Heeres Sportprijzen
De Kransensponsors waren : Fedde de Boer, Wiebe Wietsma enTjipke Hibma
Wicia en Hanna Bettie en Nienke Jari en Johan Jan Sjouke en Mathijs Jelmer en Ruben
   
Winnaars Welpen Winnaars Pupillen
De winnaars bij de welpen De winnaars bij de pupillen
Het orgineel (5,72Mb) Het orgineel (5,40Mb)
   
Winnaars Schoolmeisjes Winnaars Schooljongens
Winnaars onder de schoolmeisjes De winnaars onder de schooljongens
Het orgineel (6,72Mb) Het orgineel (6,97Mb)
Thomas en Dennis? Kees en Ids
Wilt u het orgineel uit laten printen bij b.v. de Hema, dan klikt u op de link, de foto komt dan tevoorschijn. Daarna klikt u met de rechtse muisknop op de foto, en slaat u hem op op uw computer. Daarna even op een usb-stick zetten, en op naar de Hema....

 


Kantine "de Lytse Trije" weer overgegeven aan de Kaatsvereniging

Kantine overdrachtZoals elk jaar neemt de Kaatsvereniging weer de kantine over op 01 Mei van de voetbalvereniging.
Dan is deze weer in handen van de kaatsvereniging tot 01 September.

De financiele zaken worden overgegeven van Crista Hartman aan Hendrieke van der Veen

 

 

 


Toegangs hek KV De TwaDoarpen-D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum vernieuwd

Het nieuwe gerenoveerde hek Wiebe de Jong
Hannes Post

Het toegangshek naar ons veld, was nodig toe aan een opknapbeurt. Het is opnieuw gestraald door onze sponsor WELSEC BV
(Bedrijf van Jan van der Schoot), daarna is het door Johannes Post en Wiebe de Jong voorzien van een nieuwe glanzende verflaag.

Alle drie, hardstikke bedankt, het hek is weer om door een ringetje te halenHendrieke van der Schoot wint kleine premie (3e prijs) Schoolmeisjes d.e.l. Ysbrechtum, Zondag 01 Mei

de winnaars Zondag 1 mei was de eer aan Kv Yn´e Flecht om de eerste wedstrijd van het seizoen te organiseren voor de schoolmeisjes.
Onder lastige omstandigheden(harde oostenwind en felle zon) moesten de ´famkes´ er eerst wel even inkomen, maar gedurende de dag was er mooi tussenspel te zien en de bovenslagen waren meer regel dan uitzondering.

Het was uiteindelijk een geslaagde dag met heel sportief spel.
Hendrieke 3e prijs
Uitslagen      
Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs Derde prijs
 
Sjanet Wijnia
Sanne Hijlkema
Sandra Hofstra
Anja Kuik
Hendrieke van der Schoot
Lisanne Folkertsma
Louise Knol
Nynke de Schiffart

Durk Ennema wint premie (2e prijs) bij Pupillen-Jongens te Herbayum, Zondag 01 Mei

Durk EnnemaVandaag 1 mei 2011 zijn de pupillen jongens in Herbayum weer van start gegaan.
Onder zonnige omstandigheden met een straffe wind hadden de opslagers het vandaag zwaar.
De leiding van deze wedstrijd was in handen van scheidsrechter A.K. Reinsma en clubscheidsrechter
Gerard Hoekstra. Doordat er sportief en goed is gekaatst, had de scheidsrechter met
de vrijwilligers van KV Jan Zeinstra vandaag een rustige dag.


Uitslagen:
1e prijs Sander Gerbrandy, Hommerts
  Harm de Vries , Tzummarum
2e prijs Durk Ennema , Sexbierum
  Remco Anema, Berlikum
3e prijs Menno Galama, Tjerkwerd
  Ype Akkerman, St. Jacobiparochie
Herkansingsronde
1e prijs Libbe Mud , Wergea
  Hielke Beijering, Hijum
2e prijs Gabe-Jan van Popta, Lollum
  Bote Groen, Wergea
3e prijs Rients Smink , Baaium
  Niels Miedema, Idsegahuizum

Mark Jan Ykema wint kleine premie (3eprijs) Schooljongens d.e.l. Reduzum, Zondag 01 Mei

Het partuur van Dirjan Bouma (Grou) en Robert Broeders (Ried) is zondag in Reduzum winnaar geworden van
de d.e.l. – wedstrijd voor schooljongens.


De premie was voor Marco de Groot (Franeker) en Wessel Miedema (Berltsum).
Verder was er nog een derde prijs voor Mark Jan IJkema (Sexbierum) en Anton Born (Berltsum).

 

 


Pytrik Visser wint premie (2e prijs) bij Meisjes d.e.l. te Akkrum, Zondag 01 Mei

Annelien Broersma (Easterlittens) , Lilijan Kingma (Sint Annaparochie) en Carin Drijfhout (Poppenwier) zijn in Akkrum
winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor meisjes.


In de finale werd met 5-3 en 6-6 gewonnen van Geke de Boer (Wergea), Joukje Salverda (Franeker) en
Pytrik Visser (Sexbierum). Derde prijzen waren er voor Marte Altenburg (Grou), Gerry Edou Mollema (Easterein)
en Lisa Hofstra (Wjelsryp) en voor Hermine Sytema (Deinum) , Jildou Sweering (Folsgare) en Everdyna de Haan (Wier).

 Competitiekaatsen

Wat houdt competitiekaatsen in?

Iedere week één partijtje kaatsen.
Dit is een goede aanloop voor de echte wedstrijden.
Op deze manier leer je de spelregels goed kennen.

Wanneer is het competitiekaatsen?
Iedere dinsdag vanaf 10 mei. De wedstrijd start om 19.00 uur.
Mei: 10/17/24/31  Juni: 07/14/28  Juli:0 5/12/19

Regels

Aanwezig zijn om 18.45 uur. We kaatsen 10 dinsdagen
De 8 partijtjes die je het beste hebt gekaatst tellen mee voor het eindklassement
Als je een keer niet kunt is dat geen punt, maar probeer wel zo vaak mogelijk te komen.
Ben je er minder dan 8 keer tellen je punten niet mee voor het eindklassement.
De prijsuitreiking van het eindklassement is op de slotavond 16 september.
De kosten voor het competitiekaatsen zijn €7,50 voor 10 keer.

Veldtraining
De kaatstraining in de zaal is nu afgelopen. Volgende week woensdag 20 april begint de training op het veld.
Je mag meedoen aan de training als je geboren bent in of voor 2003. De trainingen worden gegeven tussen 18.00 en 20.00 uur.
Als je hier aan mee wil doen moet je je even opgeven bij :
Joke(591796 of joke-v@live.nl) of Jannie Visser(058-8443229/06-29140970 of jannie_visser13@hotmail.com.
De kosten voor 12 trainingen zijn €15. 

Je kunt je woensdag ook nog op het veld aanmelden om 18.00
Als je nog niet eerder hebt getraind geef dan ook je e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum door!
Training voor de schooljeugd en jongens/meisjes begint op dinsdag 3 mei om 18.00.
Trainer is ook dit jaar weer Frans Faber. Kosten € 15,00 – 12 trainingen.
Aansluitend start om 19.30 het competitie-kaatsen vanaf 13 jaar en ouder.
Inleg: €7,50
We hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten


Federatiekaatsen.

Agenda en informatie staat in het clubblad en op de site van onze vereniging. Voor vragen en opgave kun je bellen naar Alexander Post, tel. 591549.

Groeten,
Trainers en jeugdcommissie


Eerste Heren - Hoofdklasse-partij live op Internet-TV

De eerste Heren - hoofdklasse kaats partij komt zondag 01 Mei a.s live op internetTV.
De kaatsvereniging Nije Kriich maakt deze uitzending onder eigen productie.
De uitzending is te zien op : Kaats-tv of http://www.nijekriich.nl/

 


Eindelijk, het kaatsseizoen begint haast weer!!!

Vrijdag 06 mei a.s. start de Federatie Barradeel e.o. dit seizoen in Sexbierum, voor de welpen/pupillen en schooljeugd.
Aanvang: 16.30  Inleg: € 2,00
Opgave tot woensdag 04 mei 18.00 bij Alexander Post,  tel. 591549.
Wedstrijdsponsor: Hempel Coatings en Heeres Sportprijzen
Kransensponsor: Fedde de Boer, Wiebe Wietsma enTjipke Hibma
 

Zaterdag 07 mei wordt er wederom een OUDER/KIND PARTIJ met overheerlijke broodjes hamburger
georganiseerd, voor de jeugd t/m 13jaar, ouder of grootouder vanaf 25 jaar.  Heb je geen kind of ouder om mee te kaatsen dan kan men zich ook individueel opgeven. 
Aanvang: 16.30 uur, Inleg kind € 2,00, inleg ouder € 3,00.
Opgave voor woensdag 04 mei 18.00 bij Freerk Ennema, tel. 591606 of Joke Visser, tel. 591796. 
Wedstrijd en kransensponsor: Agrarisch Hart

 
Zondag 08 mei wordt er een KNKB schoolmeisjes- partij A/B d.e.l. +verl.ronde georganiseerd, oftewel de
“KLAAS VAN KEIMPEMA – partij”., Aanvang 10.00 uur.
Opgave via www.knkb.nl.
Wedstrijdsponsor: Klaas van Keimpema
Kransensponsor: Jantsje Rijpma, Firma Jaap - en Piet Ammerlaan

De Hiempartij wordt verplaatst naar van Vrijdag 20 Mei naar Vrijdag 27 mei,
dit i.v.m federatiekaatsen in Oosterbierum.

De d.e.l. tenue voor de KNKB- en federatiekaatsers kunnen weer afgehaald worden bij Trea Ykema, De Kampen 23, tel. 591219.
Kosten: € 10,00 per seizoen.
Voor info en vragen neem contact op met de jeugdcommissie

Een aantal leden doen weer mee met de eerste KNKB wedstrijden op Zondag 01 Mei

Zondag 01 Mei zijn er weer verscheidene KNKB - wedstrijden, wij wensen de volgende personen allemaal succes toe :

 • Jan Sjouke Weewer
 • Mark Jan Ykema
 • Joran Gerbranda
 • Kees van der Schoot
 • Pieter van der schoot
 • Johannes van der Veen
 • Jan Douwe Gerbranda
 • Jelte Visser
 • Dirk jan Volbeda
 • Pytrik Visser
 • Hendrieke van der schoot
 • Durk Ennema
 • Marten Jansen
 • Fiera de Vries
 • Anna Ennema
Ouders, begeleiders, of wie dan ook maar....vergeet uw fototoestel niet mee te nemen, en maak eens wat foto's.
Eventueel met een verslag(je). Stuur het dan naar ons op (website beheerder) en het wordt geplaatst op de website.
Gaarne de foto's apart bijvoegen in de email..Probeer ook eens de grootste resolutie te gebruiken, dan wordt de foto wat groter.

BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)