Nieuw record kransenregen voor  DeTwaDoarpenDIOS.

Maar liefst 18 kransen werden er dit weekend (16 - en 17 Juli) gewonnen door de kaatsers van Sexbierum/Pietersbierum.  Het record stond op 17 kransen en is al weer van een paar jaar terug. 
Op de Barradeelpartij te Tzummarum waren maar liefst vier parturen die de kransen opeisten.
Welpenjongens met Wayne Cuttress, Marten Jansen en Jesper Faber kregen als eerste de kransen omgehangen, daarna was het de beurt aan de pupillenmeisjes Jildou Jansen, Anna Ennema (welp) en Fiera de Vries (welp). De schooljongens Jan Sjouke Weewer, Mike Faber en Maurits Post en 30+ heren Gooitzen Scheffer, Alexander Post en Jan van der Schoot zorgden er samen voor dar er 12 kransen mee gingen richting Sexbierum. Bij de schooljongens KNKB in Oude Leije  won Joran Gerbranda de krans in de A-poule en Durk Ennema(pupil) won de krans inde B-poule. Pytrik Visser won in Heerenveen bij de meisjes de krans. Als slagroom op het toetje kwamen de jongens Johannes van der Veen, Kees en Pieter van der Schoot  thuis met de krans uit Makkum, waar ze de Zilveren Zwaan-partij wonnen + gouden klokjes, en dit voor het eerst in de historie van onze vereniging.  18 kransen maar liefst aan de muur bij diverse woningen in onze dorpen.  Tel daar de twee kransen van de Fliepke partij bovenop maakt 20 stuks. Wij zijn dan ook zeer trots op onze jeugd en “oudere Jeugd” en feliciteren iedereen van harte met de overwinningen.  


Joran 1e prijs, en Mark-Jan 2e prijs verliezersronde Jongens,Dronrijp, Zondag 31 Juli

Op de KNKB Jongens DEL + Herkansing stonden op zondag 31 juli 2011 10 parturen op de lijst. Er waren gedurende de gehele dag vele spannende partijen. Menig partij werd pas bij de stand 5-4 of 5-5 beslist. Sommige kaatsers lieten zien dat ze bal met een enorme naar het perk konden vuren. Anderen lieten zien de boven met gemak te kunnen vinden. Wat wel opviel was het enorme aantal buitenslagen, dit ondanks het feit dat er weinig wind stond. De finale in de verliezersronde ging tussen de parturen 8-9. Partuur 8 bestaande uit de kaatsers Andre van Dellen, Lars Breeuwsma en Joran Gerbranda (bijgeloot) hadden het voordeel vlak voor de finale een staand nummer te hebben.

Dit voordeel van een extra lange rustpauze wisten ze in de finale van de verliezersronde volledig uit te buiten. Op de stand van 5-3 3 en 6-6 wisten ze de overwinning naar hun toe te halen.

De finale in de winaarsronde ging tussen de parturen 7-1. Ook hier gaf het staand nummer vlak voor de finale de doorslag. Partuur 1 wat een partij meer had gekaatst, was in de finale volledig uitgekaatst. De opslagers waren niet meer in staat de sterkste man van partuur 7 (Tjitse Ben Hoestra uit Harlingen) mis te kaatsen. Menig bal werd door hem ver over de boven heen getimmerd. Daarnaast was zijn opslag het perk van Johannes Bonnema en Henk Jan de Jong menig maal te machtiging. Tjitse Ben Hoekstra werd de gehele dag goed ondersteund door zijn maten Emiel Wijma en Nies Douwe Yntema. Met zijn drieën vormden ze een hecht partuur. Bij een stand van 5-2 en 6-2 werd door hun dan ook zeer terecht de overwinning binnengehaald.

Winnaars ronde
 1. Tjitse Ben Hoekstra – Harlingen , Emiel Wijma – Makkum en Nies Douwe Yntema – Easterein
 2. Johannes Bonnema – Tzummarum , Henk Jan de Jong – Bitgummole en Jisse Kemper – Berlikum
 3. Evert Telenga – Menaldum , Dirjan Bouma – Grou en Doede Rients Okkema – Easterein (bijgeloot)
Verliezers ronde
 1. Andre van Dellen – Berlikum , Lars Breeuwsma – Folsgare en Joran Gerbranda – Sexbierum
 2. Mark Jan Ijkema – Sexbierum , Jan Jetse Visser – Menaam en Jelte Drijfhout – Poppenwier
Met algemene stemmen werd Tjitse Ben Hoekstra uit Harlingen tot koning van de partij uitgeroepen.

Pytrik ,Hendrieke en Janneke winnen 3e prijs Meisjes Afd, St.Annaparochie, Zondag 31 Juli

Dronryp (Elly Hofman, Anouk Tolsma en Jeanette Jansma) zijn zondag in Sint Annaparochie winnaar geworden van de daar gehouden afdelingswedstrijd voor meisjes. De premie was voor Minnertsga (Nieke Wateler, Jildou van Dijk en Lusanne Klaver). De kleine premie was voor Sexbierum-Pietersbierum (Pytrik Visser, Hendrieke van der Schoot en Janneke Ennema).

Bij de wedstrijd d.e.l. was de zege voor Geke de Boer uit Wergea, Ilse Lijzenga uit Sint Annaparochie en Anne Berber Zeinstra uit Peins. De premie was voor Annelien Broersma uit Easterlittens, Elma Breeuwsma uit Folsgare en Sandra Hofstra uit Wjelsryp. Verder was er nog een kleine premie voor Riska Bouma uit Buitenpost, Tineke Dijkstra uit Easterein en Lisa Hofstra uit Wjelsryp.

 

 


Winst voor trio Koelmans, Van der Graaf en Zeinstra

Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra wonnen in Sexbierum nipt de finale van het trio
Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gérieke de Groot. Op 5-5 6-4 wist Margriet Koelmans de kaats te behouden.
Het was een spannende finale bij de dames met kansen voor beide formaties.
In het laatste eerst maakte het perk Van der Graaf/Zeinstra het verschil met twee ferme bovenslagen.
De derde prijs werd in Sexbierum gewonnen door Maaike Osinga, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken.
In de partij om de derde prijs wonnen zijn na achterstand van Afke Kuipers, Nynke Sybrandy en Bianca van der Veen.

Foto-impressie Dames - en Heren-hoofdklasse

 


Opnieuw overwinning voor trio Gert-Anne van der Bos

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger wonnen in Sexbierum de heren hoofdklasse vrije formatie wedstrijd.
Het was alweer de achtste seizoensoverwinning voor het trio Van der Bos. In de finale versloegen ze het trio Marten van der Leest, Herman Sprik en Folkert van der Wei. Marten van der Leest sloeg in de finale niet op. Zijn hand was doorgeslagen.
Dit gebeurde in de partij tegen Rutmer van der Meer, Karel Nijman en Hendrik Kooistra toen Van der Leest in het tussenspel
een bal boven sloeg. Daniël Iseger werd tot koning van de partij gekozen.

Foto-impressie Dames - en Heren-hoofdklasse

 


Pieter van der Schoot wint 2e prijs Jongens B-klasse te Reduzum, Zaterdag 30 Juli

Yn Reduzum keatsten hjoed de jonges. 16 partoer stoenen der op de list yn de B klasse. Der waard net altyd like spannend, mar wol oh sa foel keatst! úteindelik wie partoer 9 mei Arjen v.d Zee (Firdgum), Rein Hiemstra (Sint Anne) en Dirjan Bouma (Grou) it sterkst, sij woenen dizze partij troch yn de finale it partoer fan Pieter v.d Schoot (Sexbierum), Herre de Vries (Minnertsga) en Henk Jan de Jong (Bitgummole) te ferslaan.

De folsleine útslach:

1ste - Arjen v.d Zee (Firdgum), Rein Hiemstra (Sint Anne) en Dirjan Bouma (Grou)
2de - Pieter v.d. Schoot (Sexbierum), Herre de Vries (Minnertsga) en Henk Jan de Jong (Bitgummole)
3de - Erwin Zijlstra (Easterlittens), Sjoerd Theo v.d. Hem (Jorwert) en Harm Smit (Reduzum)
3de - Frans Dooper (Witmarsum), Jelle de Vries (Wommels) en Jesper de Groot (Sint Anne)

Herkansing:

1ste - Bouke Fopma (Wommels) Remmelt Bouma (Weidum) en Richhard Tamminga (Hurdegaryp)
2de - Marten Pieter Bergsma (Minnertsga), Jan Jetse Visser (Menaam) en Sander Kingma (Dronryp)

1e prijs Justin Haarsma bij Federatie-wedstrijd Schooljongens, St.Anne, Zaterdag 30 Juli

Zaterdag 30 juli organiseerde K.F. St.-Anne/Drie spul is út voor de tweede maal dit seizoen een jeugdpartij voor de federatie Barradeel e.o.  Deze keer was het een partij voor de welpen, pupillen en schooljeugd. In deze categorieën kaatsen de jongens en meisjes door elkaar.  Het zal door de vakantie komen dat de deelname niet zo groot was…….

Bij de welpen waren er 4 tweetallen die in poule verband hebben gekaatst. Op die manier kunnen ze allemaal 3 keer kaatsen. Aan het eind van de rit gingen Riemer Jensma uit Minnertsga en Roan Hooghiemstra uit Wijnaldum met de 1ste prijs naar huis. Zij hebben alle drie de partijen gewonnen. De 2de prijs was voor Geert Siegersma uit Minnertsga en Jelte Pieter v/d Walt uit Tzummarum. Zij haalden 16 punten in totaal.

Bij de pupillen waren er ook 4 tweetallen. Ook zij moesten 3 keer kaatsen om uit te maken wie met de krans naar huis mocht. Met 3 winstpartijen ging hier de overwinning naar Niels Jensma en Jeroen Haarsma beide uit Minnertsga. Met 19 punten was de 2de prijs voor Wesley Vriesema uit Minnertsga en Cornelis v/d Laan uit Tzummarum.

Bij de oudste categorie, de schooljongens en schoolmeisjes waren er vier partuur. Ook zij moesten allemaal drie keer kaatsen en ging het partuur met de meeste punten met de 1ste prijs naar huis. En dat was partuur 1 met Johan Schilt uit Minnertsga, Justin Haarsma en Jesper Bokma uit St. Jacobiparochie. Zij haalden het maximale aantal punten door 3 keer te winnen. Met 15 punten ging de 2de prijs naar Pim van Tuinen uit St. Jacobiparochie, Anna Kootstra uit Minnertsga en Thomas Bakker uit Oosterbierum. Zij hadden 1 tegen-eerst minder dan de concurrent.


Kees van der Schoot wint 2e prijs bij Jongens A-klasse te Reduzum, Zaterdag 30 Juli

De jonges keatsten hjoed yn Reduzum. Bij de A klasse stoenen 4 partoer op de list, sij keatsten in heale kompetysje. Winners mei trije oerwinnings wie it partoer fan Hendrik Bouwhuis (Bolsward), Roan Hein Joostema (Minnertsga) en Christian de Haan (Franeker). Twadde yn dizze poule waard it partoer fan Haye Jan Nicolay (britsum), Ramon Hogerhuis (Tzummarum) en Kees v.d Schoot (Sexbierum).


Durk Ennema 2e prijs bij Prinsenpartij en Jildou Jansen 3e prijs Prinsessen-partij in Tsjom , Zaterdag 23 Juli

De KNKB jongens en meisjes pupillen waren op 23 juli 2011 te gast bij K.F. “Wêz Wis Tsjom” voor de traditionele Prins- en Prinsessepartij. Dit was sinds 2000 weer voor het eerst op 1 dag. Door de grote deelname was het op het oude veld niet meer mogelijk en nu dachten we, we maken er een mooie dag van voor de jongens en meiden. Alles verliep goed, de organisatie was goed voor elkaar, veel vrijwilligers, maar ja het weer valt niet te regelen…..

Jammer genoeg zijn de jongens en meiden nogal nat en koud geworden, maar de prijzen aan het eind van de dag maakte veel goed! De prijzen in zowel de winnaars- als de verliezersronde waren zilveren kettinkjes met hangertjes zoals kaatsballetjes, blokjes, telegraafjes en kaatswantjes. De jeugd was hier erg blij mee, deze prijzen worden mede mogelijk gemaakt door Juwelier Kramer.

Ook werden er aan het eind van de dag een prins en prinses gekroond. De prinses van 2011 is geworden Jennie Terpstra uit Mantgum en de prins van 2011 is geworden Roel Pieter de Jong uit Ried.

2e prijswinnaar Pupillen Jongens, Durk Ennema

3e prijswinnaar Pupillen Meisjes, JildouJjansen

Er werd sportief gestreden door de jongens en meiden en ze lieten mooi opslag- en uitslagwerk zien. De harde wind en regen werd getrotseerd en de uitslagen waren als volgt:

Prinsen-partij ( Pupillen Jongens)
Winnaarsronde
 1. Roel Pieter de Jong, Ried (prins) en Roeland v/d Ploeg, Ferwerd
 2. Durk Ennema, Sexbierum en Wieberen Bruinsma, Ingelum
 3. Willem van Abbema, Schettens en Stefan v/d Meer, Baard
 4. Tycho de Groot, Menaam en Lars Bijlsma, Franeker
  Patrick Kramer, Arum en Thomas Werkhoven, Franeker
Verliezersronde
 1. Sander Gerbrandy, Hommerts en Feike Douwe Zijlstra, Folsgare
 2. Tom Gerard Cats, Menaam en Duncan Hondema, Goutum
 3. Ype Bert v/d Logt, Makkum en Evert Auke Hiemstra, Menaam
  Tijs Dijkstra, Ingelum en Ferry Meijer, Tytsjerk
Princessen-partij (Pupillen Meisjes)
Winnaarsronde
 1. Jennie Terpstra, Mantgum (prinses) en Simona Kootstra, Minnertsga
 2. Aluca Bouma, Grou en Anna-Baukje Bloem, Reduzum
 3. Marije Hellinga, Marssum en Jildou Jansen, Sexbierum
Verliezersronde
 1. Andrea Kroes, Gauw en Thea Hijlkema, Jorwerd
 2. Yvonne Eisma, Tzum en Jente Koopmans, Dronrijp
 3. Anne-Rixt Cnossen, Tzum en Anna Jantje Bosma, Makkum

Federatie-partij Jeugd, kaatst op "Eendracht" te Harlingen, Woensdag 20 Juli

Op woensdag 20 juli 2011 kaatste de jeugd van de Federatie Barradeel op het terrein van KV Eendracht in Harlingen. De wedstrijd werd geleid door Age Tichelaar en Peter Broekhuizen en kende een vlot verloop onder zonnige omstandigheden. In de categorie schooljeugd moest elk partuur drie keer kaatsen en werd de Sneker telling gehanteerd. Met drie royale overwinningen kwamen Wicia Nieuwhof en Pim van Tuinen uit St. Jacobiparochie in de kransen.

Justin Haarsma uit Harlingen en Nadine de Vries uit Sexbierum hadden het in de eerste omloop tegen dit partuur laten liggen en daarom moesten zij uiteindelijk genoegen nemen met een tweede prijs. De jongste jeugd kaatste een door elkaar loten partij met verliezersronde.

In de finale van de winnaarsronde waren Anna Ennema uit Sexbierum en Roan Hooghiemstra uit Winaam niet opgewassen tegen de winnaars: Wayne Cuttress en Marten Jansen uit Sexbierum. In de verliezersronde werd de finale gewonnen door Michael Cuttress uit Sexbierum en Wendy Nauta uit Winaam. Zij versloegen Jildou Swart uit St. Jacobiparochie en Simon Wendelaar Bonga uit Minnertsga met 5-3 en 6-6.

Uitslagen Welpen/Pupillen :

Uitslag Schooljeugd :

 1. Wicia Nieuwhof (St. Jacobiparochie) Pim van Tuinen (St. Jacobiparochie)
 2. Justin Haarsma (Harlingen)
  Nadine de Vries (Sexbierum)

Winnaarsronde :
 1. Wayne Cuttress (Sexbierum)
  Marten Jansen (Sexbierum)
 2. Anna Ennema (Sexbierum)
  Roan Hooghiemstra (Winaam)
Verliezersronde :
 1. Michael Cuttress (Sexbierum)
  Wendy Nauta (Winaam)
 2. Jildou Swart ( St. Jacobiparochie)
  Simon Wendelaar Bonga (Minnertsga)
Foto's zijn geleverd door Desiree Seerden

Alle prijswinnaars van DTDDIOS, m.u.v. Justin Haarsma

 

 

 

 

 

 

 


Pytrik, Kees en Johannes in de prijzen bij de 29e Takomst-partij, Woensdag 20 Juli, Oosterbierum

Programma boekje van de Takomst-partij 2011

Jongens :

De overwinning van de 29ste Takomstpartij voor jongens is woensdag in Oosterbierum gegaan naar Kevin Jaarsma (Arum), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Enno Kingma (Westhoek). </

Als winnaar van poule A moest het trio in de finale tegen de winnaar van poule B Haije Jan Nicolay (Britsum), Jan Bauke Tolsma (Arum) en Jelle Attema (Idsegahuizum). Winst op 5-5 6-6 voor Kevin Jaarsma c.s. Jan Schurer (Arum), Johannes van der Veen (Pietersbierum) en Mart van der Molen (Witmarsum) streden om de derde plaats tegen Willem Heeringa (Tzummarum), Jan Sipke Tuinman (Dronryp) en Bart Reijenga (Witmarsum). Trio Jan Schurer c.s. won op 5-2 6-0).

1e prijswinnaars Jongens, Kevin Jaarsma,Kees van der schoot en Enno Kingma 2e prijswinnaars jongens, Johannes van der Veen,Jan Schurer en Mart van der Molen 3e prijswinnars bij de Jongens

De foto's zijn gemaakt door Jan van der Schoot
Wedstrijdlijst
Alle prijswinnaars uit Sexbierum, Pytrik,Johannes en Kees

Meisjes :

Meisjes in de leeftijd van 14-16 kaatsten woensdag voor de tweede keer op uitnodiging op ‘De Takomstpartij’ in Oosterbierum. Martine Tiemersma (Easterein), Pytrik Visser (Sexbierum) en Ilse Lijzenga (Sint Annaparochie) mochten de wisselbeker in ontvangst nemen, want dit trio won op 5-2 6-6 de finale van Klasien Huistra (Reduzum), Elly Hofman (Dronryp) en Elma Breeuwsma (Folsgare). De acht parturen waren verdeeld in twee poules A en B en dit winnaars hiervan kaatsten egen elkaar.

Om de derde plaats ging het tussen Annelien Broersma (Easterlittens), Anouk Tolsma (Dronryp), Gerry Edou Mollema (Easterein) – Geke de Boer (Wergea), Jildou Sweering(Folsgare), Sigrid de Jong (Blauwhuis). Het trio Annelien Broersma c.s. won op 5-4 6-2).

vlnr: Pytrik Visser, Martine Tiemersma en Ilse Lijzenga vlnr: Elma Breeuwsma, Klasien Huistra en Elly Hofman

Johannes,Pieter en Kees ( en coach Jelle van der Veen) winnen de Zilveren Zwaan partij zondag 17 juli,te Makkum

Onder mooie weersomstandigheden werd in Makkum gekaatst om de gouden klokjes.
Op de lijst 38 partuur,er waren spannende partijen maar er werd vooral zeer goed gekaatst.
In de 2de omloop een spannende partij tussen Makkum en Berlikum. Makkum kwam na grote achterstand weer terug maar het was Berlikum die uiteindelijk wonnen .Ook de partij tussen bolsward en het Noorden was zeer spannend met de winst voor de jongens van St.Jacobiparochie.
De twee parturen die met de 4de prijs naar huis gingen waren Minnertsga en Dronrijp.
In de halve finale Wommels tegen Franeker.Ook hier zeer spannend maar het was Franeker die het in de finale op mocht nemen tegen Sexbierum.
De finale was zeer spannend en er werd heel goed gekaatst.Bij de stand 5-4 6/4 werd na goed tussenspel de kaats voorbij geslagen door Sexbierum.
In de historie van de Zilveren Zwaan was het de eerste keer dat Sexbierum won.
Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door Cafe-Restaurant de Zwaan,Theo en Jorn Adema Systeemafbouw,autorijschool A. Poog en bloemenmagazijn v/d Woude

Uitslag Zilveren Zwaan

 1. Sexbierum , Johannes v.d Veen, Kees v.d Schoot en Pieter v.d Schoot
 2. Franeker, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan
 3. Wommels Wietse Fopma, Jelle de Vries en Jan-Friso Bruinsma
 4. Minnertga Marten-Pieter Bergsma, Roan-Hein Joostema en Sieb Driessen
  Dronrijp Remco Kuperus, Jan-Sipke Tuinman en Wierd Baarda

johannes,kees en Pieter winnen de Zwaan partij 2011


Pieter Klaas GoodijkBARRADEEL EN OMSTREKEN-PARTIJ 2011, Tzummarum, Zondag 17 Juli

 

Alle prijs winnaars

De VVV-Tzummarum organiseerde in samenwerking met bestuur van de Federatie de traditionele Barradeel en Omstreken-Partij.
Op het prachtig gelegen kaatsveld werden drie wedstrijdvelden gelegd en daardoor konden alle categorieën direkt los. Gezien de weersvoorstellingen was dat ook nodig. Het publiek waaronder H.B.-lid Adrie Weiland trotseerde de weersomstandigheden en konden genieten van een aantrekkelijke kaatsmiddag.
Ook hadden wij oud bestuurslid van het H.B. en kransensponsor van de Federatie Barradeel en Omstreken-partij Emile L. Vogels in ons midden. Om 13.00 uur ging het geheel van start en 17.45 uur had voorzitter Gerrit Monsma alle prijzen “aan de man gebracht”. Met de opmerking dat de k.v. De Keatsbal van Oosterbierum volgend jaar aan de beurt is.

Bij de Welpen Jongens waren vier parturen aanwezig. Hier staken Sexbierum en Minnertsga er bovenuit. Hun prachtige strijd was de finale waard. Aanvankelijk was laatst genoemde vereniging steeds de bovenliggende partij. Maar Sexbierum met als grote uitblinker Wayne Cuttress gaf zich zo maar niet gewonnen.
Het werd tenslotte vijf eersten gelijk. Toen trok Sexbierum de winst naar zich toe, op de stand 5-5 en 6-0.
De Twa Doarpen/DIOS met Marten Jansen, Jesper Faber en Wayne Cuttress kregen de 1ste prijs en Leonardo Wassenaar, Simon Wendelaar Bonga en Hidde de Vries van de k.v. Minnertsga het zilver.

Ook bij de Pupillen Meisjes waren vier parturen. Het werd een open strijd, waar drie parturen voor de prijzen in aanmerking kwamen.
Het was uiteindelijk de Twa Doarpen/DIOS met Anna Ennema, Fiera de Vries en Jildou Jansen als overwinnaars.
Minnertsga en Sint Jacobiparochie streden fel om de 2de prijs. Sigrid Bekius, Mariet Haarsma en Simone Kootstra bleven k.v. Het Noorden voor op de stand 5-5 en 6-4.
Een werkelijk schitterende partij.

Winnaars Welpen Jongens, Marten,Jesper,Wayne en coach Alexander Winnaars Pupillen Meisjes, Fiera,Anna,jildou en coach Sia  
Winnaars Schooljongens, , Mike,Maurits,Jan Sjouke en coach Frans Winnars Senioren 30+, coach Minke, Alexander,Jan,Gooitzen

De Schoolmeisjes kaatsten in een poule van drie. k.v. Het Noorden ondervond hier weinig of geen tegenstand.
Nynke Kingma, Marjan Ebele en Wicia Nieuwhof namen de kransen mee naar huis.

Anders was het bij de Schooljongens.
Hier waren zelfs vijf parturen in één poule. Dan moet er wat gebeuren. Geen van de parturen kwam ongeschonden uit de strijd.
De spannenste partij schotelden Minnertsga en Sexbierum ons voor. Met alles aan de hang won Sexbierum.
Toen tenslotte de punten waren opgeteld bleek Maurits Post, Mike Faber en Jan Sjouke Weewer van de k.v. De Twa Doarpen/DIOS de algemene winnaars.
Thomas Bakker, Ulbe Bonnema en Pieter Tulner van De Keatsbal van Oosterbierum won de 2de prijs.

Vervolgens komen de Senioren aan de beurt. In alle vier categorieën waren 4 parturen aanwezig. Sexbierum met Gooitzen Scheffer, Alexander Post en Jan van der Schoot kaatsen bij de 30 + een uitstekende wedstrijd en gingen omkranst huiswaarts. De organiserende vereniging VVV-Tzummarum met Reinoud Monsma en Theo Draijer kregen de 2de prijs.

De categorie Senioren 50+ gaf weinig spektakel te zien. Good-old Geert Faber met zijn secondanten…. voorzitter van de k.v. Minnertsga….. Auke Akkerman en broer Jacobus Faber heerste en verdeelde. Natuurlijk win je dan terecht de 1ste prijs. Pieter Heeringa, Hendrik Talsma………….Cambuur-supporter op en-top….en
Jan Reitsma kwamen in het bezit van de 2de prijs.

De Senioren B-Klasse was ook een prooi voor Minnertsga. Feike Jochum Vogel, Gerard Sinnema en Ruurd de Vries……oud winnaar van de Jong Nederland… waren de triomfators. Oosterbierum met Renee Kuiken, Irolt Dijkstra en Hein Dijkstra kregen de 2de prijs.

In de A-Klasse wilde Minnnertsga niet onder doen voor hun collega’s in de B-Klasse. Toch kregen zij felle tegenstand van Sint Annaparochie met niemand minder dan….
oud P.C-winnaar……Jacob Wassenaar in hun gelederen. Zij capituleerden pas op 5-5- en 6-6. Gosse Jentje Hoekstra, Jacob Faber en Bart Strooisma moesten de strijd aanbinden om het algemeen kampioenschap. k.v. Sint Anne/Drie spul is ut met Wietse Jan Dijkstra, Jacob Wassenaar en Geert Jan de Jong namen de 2de prijs mee.
De A en –parturen van Minnertsga nemen in de finale om het algemeen kampioenschap. Zoals reeds vaker was gebeurd werd het B-partuur de winnaar.
Gerard Sinnema werd Koning van de Barradeel en Omstreken-partij 2011. Wij mogen wel concluderen Minnertsga kwam zag en overwon bij de Senioren.

Korte Foto - impressie van deze partij Foto's zijn geleverd door de Fam. vd Schoot

Durk Ennema 1e prijs Schooljongens d.e.l. B-klasse, Oude Leije, Zondag 17 Juli

Durk Ennema 1e prijs Schooljongens d.e.l. B-klasse

Voor de wedstrijd waren er 2 afmeldingen zodat de 2 uit partuur 20 doorstroomden naar de parturen waar de afmeldingen uit kwamen en dachten we met een mooie lijst van start te kunnen. Echter bij het in slaan ging het helemaal mis met Habtamu de Hoop die een bal precies in zijn oog kreeg, na een telefoontje naar de dokterswacht moesten ze naar Leeuwarden. Gelukkig valt de schade mee en wensen we Habtamu vanuit Oude Leije heel veel sterkte.

Nu zaten we dus weer met een partuur waar iemand bij moest. Op deze manier wordt het soms heel onoverzichtelijk en blijft het de hele dag een loterij. In de eerste omloop viel er nog iemand uit die een bal tegen het hoofd kreeg, Harm de Vries ook sterkte toegewenst. Tot overmaat van ramp werd er ook nog iemand door een wesp geprikt in de tong die allergische bleek dus ook direkt richting Leeuwarden moest.

GertJan Bootsma ook sterkte toegewenst. Door deze toestanden werd het een vreemde maar toch geslaagde kaatsdag met mooi weer ondanks een paar buitjes.

Nu gaan we over naar de verdeling van de prijzen.Zowel de finale in de Winnaarsronde als de finale in de verliezersronde waren spannend. Beide werden op 5-4 beslist.

Winnaarsronde
1 ste prijs: Johan Hibma, Durk Ennema(pupil) en Roy van den Berg
2 de prijs: Edwin Miedema, Sierd Pieter Bottinga(pupil) en Piter van der Ploeg
3 de prijs: Wessel Miedema, Hidde Smidt en Jetze Lutzen Plantenga

Verliezersronde
1 ste prijs: Fernando de Boer, Patrick van Dellen(pupil) en Sjoerd Visser
2 de prijs: Willem Ruisch, Iwan Potijk en Meindert de Groot
3 de prijs: Johannes Reiker, Edser Rijpstra en Tycho de Groot(pupil)

Als laatste anekdote nog even het volgende: gevonden voorwerp na de wedstrijd bij het opruimen EEN KRANS!!
Als je ook zoveel kransen wint als Laas Pieter van Straten op het moment dan wil je nog wel eens een vergeten
als je naar huis gaat. Gelukkig woont hij niet ver van Oude Leije en kon deze dus nog snel ophalen.

Joran Gerbranda 1e prijs Schooljongens A-klasse d.e.l., Zondag 17 Juli, te Oude Leije

Joran 1e prijs Schooljongens A-klasse d.e.l.

A Klasse begon om half 12 nadat de B Klasse de 1ste omloop verkaatst hadden. Er stonden 8 partuur op de lijst verdeeld in 2 poules zodat er in ieder geval 3 keer gekaatst moest worden en voor 4 partuur 4x

In de A poule was partuur 1, Laas Pieter van Straten, Joran Gerbranda en Wiebe Dijkstra, de winnaar met 3 gewonnen wedstrijden en maar 4 tegen eersten. Partuur 3, Marco de Groot, Kevin Jordi Hiemstra en Wybren Postma was de nummer 2 met 15 punten


Pytrik Visser 1e prijs bij Meisjes d.e.l. , Zondag 17 Juli, te Heerenveen

Bij de wedstrijd d.e.l. was de zege voor Pytrik Visser (Sexbierum), Nyncke Pytsje Terpstra (Easterein) en Jildou Sweering (Folsgare). De premie was voor Carin Drijfhout (Poppenwier), Anneke van der Bos (Holwerd) en Iris Wijbenga (Franeker). De kleine premie was voor Geke de Boer (Wergea), Riska Bouma (Buitenpost) en Margretha Terpstra (Easterein).

 

 

 


Fliepke-partij Sexbierum ondanks regen een groot succes,Zaterdag 16 Juli

Wind en regen speelden de kaatsers parten tijdens deze nieuw in het leven geroepen fliepke-partij.
Toch werd er spannend gekaatst op deze namiddag en avond voor de kantine van de de Lytse Trije in Sexbierum,
georganiseerd door de kaatsvereniging De TwaDoarpenDIOS.
Onder grote publieke belangstelling en werd er af en toe spannend en op het scherpst van de snede gekaatst.
Dit resulteerde in de volgende uitslagen met prijzen van de eigen middenstand gesponsord door een kaatsvriend.

De kransen werden deze dag aangeboden door Bouw- en adviesbedrijf Henk Smits Sexbierum

Foto impressie  Foto's zijn geleverd door Fam. vd Schoot

alle prijswinnaars winnaarsronde

 

 

Winnaarsronde:

 1. Jelte Visser en Grietje Hesselius
 2. Jochum Mollema en Pieter Sijtsma
 3. Jan van der Schoot en  Heinz Palsma
1e prijswinnaars Jelte en Grietje 2e prijswinnaars Pieter en Jochem 3e prijswinnaars Heinz en Jan


Lotingslijst (pdf) Lotingslijst (MS Office Word)

Verliezersronde:

 1. Dirk Jan Volbeda en Rigtje Kloosterman
 2. Tjibbe Haitsma en Geppy Feenstra(Pietersbierum)

1e prijs winnaars DJ en Richtsje, verliezersronde 2e prijs winnaars verliezers Geppy en Tjibbe

Johannes en Pieter 2e prijs Jongens Vf, Woensdag 13 Juli, te Arum

Johannes,Erwin en Pieter, 2e prijs Jongens vf te Arum

Willem Heeringa, Tzummarum, Christian de Haan, Franeker en Jan Sipke Tuinman, Dronrijp zijn de winnaars geworden van de vrije formatiepartij voor jongens in Arum. De Sieger Goïnga-partij, die dit jaar voor de 26ste keer gehouden werd, trok 19 parturen. Het weer zat niet mee, maar de wedstrijden waren er niet minder om. Veel wedstrijden werden op 5-5 beslist en er waren veel verrassende uitslagen. In de eerste omloop stond het favoriete partuur van Haye Jan Nicolay, Jelle Scharringa en Hendrik Bouwhuis met 5-2 voor tegen Rein Hiemstra, Richard Tamminga en Pytrik van Rosendal. Toch won het partuur van Rein Hiemstra de wedstrijd met 5-5, 4-6.

Zeer verrassend was ook het optreden van Jehannes Gietema, Laas Pieter van Straten en Dirjan Bouma. Dit schooljongenspartuur stond ook met 5-2 achter tegen Sjoerd Bakker, Erwin Atsma en Sander Hoekstra maar won door steeds sterker te kaatsen met 5-5 en 2-6. De 2e omloop wonnen ze dik van Jesper de Groot, André van Dellen en Remco Dijkstra (2-5, 0-6) waarna ze in de 3e omloop uitkwamen tegen Johannes van der Veen, Erwin Zijlstra en Pieter van der Schoot. Johannes c.s. wonnen, maar het jonge partuur gaf zich niet zomaar gewonnen, ze gingen meer dan strijdend ten onder met Dirjan in de hoofdrol: 4-5, 6-6.

Johannes, Erwin en Pieter kwamen daardoor via een staand nummer in de finale. Daar troffen ze Willem Heeringa, Christian de Haan en Jan Sipke Tuinman. Zij wonnen de halve finale van Rein Hiemstra, Richard Tamminga en Pytrik van Rosendal. Een spannende wedstrijd die eindigde in 4-5, 2-6. In de finale stonden Willem, Christian en Jan Sipke een prima wedstrijd te kaatsen. Nauwelijks opslagfouten, goed erbij in het tussenspel en sterk in het perk. Een prachtig sluitend partuur wat verdiend met 2-5, 4-6 de finale van Johannes van der Veen, Erwin Zijlstra en Pieter van der Schoot wist te winnen.


De koningscommissie besliste unaniem dat de koningprijs voor Willem Heeringa was. Zijn prima opslagwerk en alerte veldspel maakten hem tot ‘man of the match’.Laatste Jeugd-Training weer van deze zomer

Pannekoeken

Vanmiddag ( Woensdag 13 Juli) was de laatste training voor de welpen en de pupillen. Naja, training? Door het slechte weer hebben we levend kwartet gespeeld in de kantine. Om kwart voor 5 waren de meeste kinderen aanwezig. Iedereen bedacht een naam van een bekende kaatser of iets anders wat met kaatsen te maken had. Vervolgens startten we met het spelen van het spel. Namen als Chris Wassenaar en Gert Anne van der Bos vlogen over en weer. Ook kaatsbegrippen als zitbal, kwea en kaatshandschoen waren woorden die vaak werden genoemd.

 

 

Uiteindelijk eindigden er 3 groepen (van de 4) op de eerste plaats.
Rond half 6 waren de pannenkoeken klaar en konden we aanschuiven.
De pannenkoeken waren volgens de kinderen (en de trainers) overheerlijk!
Bedankt Anneke en Joke.
Wij (Jelte en Jannie) willen iedereen die heeft getraind bedanken voor jullie inzet. Het was zeer geslaagd!
We zien jullie uiteraard vast nog op het kaatsveld bij de wedstrijden. En anders…. Tot volgend jaar!

De trainers

Voorbeschouwing Nederlandse Kampioenschappen Jeugd,Zaterdag 16 Juli

Op 16 juli zijn de laatste twee N.K. voor de Jeugdcategorieën. Ik kom nog even terug op het afgelopen weekend. Onze Schooljongens hebben de Twa Doarpen/DIOS weer prima op de kaart gezet.Wat was de finale spannend, waarbij het alle kanten uit kon. Op 5-5- en 6-4 moesten wij capituleren, maar een Groot Compliment voor spelers en coach is zeker op hun  plaats. Het is ook bewonderingswaardig dat in de zes Jeugscategorieën, de Twa Doarpen/DIOS steeds aanwezig waren. Het nieuwe jeugdplan ligt hier natuurlijk ten grondslag aan. Zo moet het ook, want de verschillen tussen de diverse verenigingen, qua jeugdopleiding en organisatie worden steeds groter.

Het is aanhaken en perfectioneren anders ga je de eerste jaren de boot missen. Een niet gemakkelijke, maar wel dankbare taak voor de Jeugdcommissie. Onder leiding van voorzitter Jan Douwe Gerbranda hebben wij een zeer aktieve Jeugdcommissie. Denk er om, het werken in de breedte, is de basis voor het geheel.

Dan onze Pupillen Jongens.

Zij  gaan helemaal naar Balk, waar Siep Berkenpas al jaren de stuwende kracht was. Het zal een open strijd worden met veel kanshebbers. Menaam won de voorlaatste wedstrijd te Sint Jacobiparochie, waar onze jongens een prachtige 2de prijs bemachtigde. De generale te Menaam werd afgelopen zondag gewonnen door  Jan Bogstra uit Franeker. Zo zijn er meerdere candidaten voor eindzege. Motor Durk Ennema, hij heeft al veel prijzen in de A-Klasse gewonnen, wordt gesecondeerd door Willem Bruinsma en Michael Cuttress en zetten zeker hun beste beentje voor.

Succes coach en jongens!

Lotingslijst NK Pupillen Jongens Lotingslijst Pupillen Meisjes

De Pupillen Meisjes gaan de strijd aan in Witmarsum. Een kaatsdorp pursang. Ik vind het voortreffelijk dat wij een afdelingspartuur kunnen  afvaardigen.
De meiden gaan ook regelmatig “weg” te kaatsen en komen met prijzen thuis. Dit wordt een ondekkingsreis voor jullie en daar leer je van.
Op de lijst staan 23 parturen, gelijk aan de pupillen jongens. Kortom, maak er een mooie dag van.
En dat geldt ook voor de jongens. Heb plezier in het spelletje, want dat is erg belangrijk!
Succes Fiera, Anna, Jildou en hun coach!

Foto-impressie NK Pupillen meisjes Foto's zijn geleverd door de Fam. vd Schoot

Puntenklassement NW Friesland (Federatie Barradeel e.o.) bijgewerkt tot 09 Juli 2011

Het puntenklassement is bijgewerkt.
Jullie kunnen het hier vinden :

 1. Exel-bestand
 2. Pdf-bestand31e Mavo-kaatspartij te St.Annaparochie,Dinsdag 12 Juli, Hendrieke en Pieter in de prijzen

Er stonden 33 parturen op de lijst van de 31e MAVO partij en dat waren er 4 meer dan vorig jaar. De weersomstandigheden waren ideaal en het is een prachtige kaatsdag geworden met alles wat kaatsen leuk maakt: spanning, sfeer, strijd, en na afloop ook weer vriendschap.

Schoolmeisjes

Bij de schoolmeisjes stonden er 5 parturen op de lijst en moest iedereen 4 keer kaatsen in de poule . Het was het Dockinga College met Louise Krol en Baukje Kroodsma die alle partijen wist te winnen. De 2e prijs was voor Simon Vestdijk Harlingen met Marrit Zeinstra, Hendrieke v.d. Schoot en Anne Monfils en de 3e prijs voor Ulbe van Houten met Anne Nieke Bergsma en Anja Kuik.

Meisjes

Bij de meisjes waren 7 partuur en veel spanning. De finale werd op 5-5 6-6 beslist en de strijd om de 3e prijs met 5-5 6-4.
Er werd goed en sportief gekaatst. De winst was voor Ulbe van Houten met Melissa Rianne Hiemstra, Melanie v.d. Mossel en Janneke Zijlstra.

De 2e prijs was voor Montessori Leeuwarden met Esther Wagenaar, Anouk Tolsma en Elly Hofman en de 3e prijs voor Foorakker St.Anna met Lilijan Kingma en Corina de Vries.

Schooljongens

Bij de schooljongens waren er 13 partuur verdeeld over 4 poules. In deze categorie was Ulbe v Houten overtuigend winnaar met Laas Pieter v Straten, Gerrit Winkel en Remco Schiphof. De 2e prijs was voor Sevenwolden Grou/Akkrum met Dirjan Bouma, Jehannes Gietema en Maurice Paasen, de 3e prijs voor Foorakker St.Anna met Gideon Swanson, Sil Leijstra en Jari Braaksma en de 4e prijs voor Simon Vestdijk Franeker met Marco de Groot, Sander de Boer en Menold Fokkema

Jongens

Bij de jongens waren er 8 partuur verdeeld over 2 poules van 4.
De 1e prijs was hier voor AMS Franeker met Pieter v.d. Schoot, Jelle Scharringa en Tjitse Ben Hoekstra. De 2e prijs was voor Simon Vestdijk Harlingen met Willem Heeringa, Johannes Bonnema en Simon Brolsma en de 3e prijs voor AMS Franeker met Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Ramon Hoogerhuis. (Tekst: Jan de Groot).

De Wedstrijdlijst van deze partij kunt u hier vinden


Durk Ennema, wint kleine premie bij Pupillen Jongens d.e.l., Zondag 10 Juli, te Menaem

Bij de wedstrijd d.e.l. was de zege voor Patrick Kramer (Arum) en Jan Tijtsma (Anjum). De premie was voor Roel Pieter de Jong (Ried) en Taeke Hofman (Dronryp). Verder waren er nog kleine premies voor Durk Ennema (Sexbierum) en Durk Hoogma (Baard) en voor Mark Polstra (Menaam) en René de Haan (Franeker).

 

 

 


Johannes van der Veen 2e prijs in herkansing Jongens d.e.l.,St.Jacobiparochie, Zondag 10 Juli

van links naar rechts: Sybren Blanksma, Johannes van der Veen en Sander Hoekstra

Johannes is zondag 10 juli 2de in de herkansing geworden samen met Sybren Blanksma uit Dronrijp en Sander Hoekstra uit Tzum.  
Nadat ze in de eerste omloop hadden verloren met 5-4 6-4 van Hendrik Bouwhuis (Bolsward), Doede Rients Okkema (Easterein) en Sherman Daal (Grou)(de latere winnaars) moesten ze aantreden tegen Roan-Hein Joostema, Pieter M. Vrij en bijgelote Sieb Driessen. Na een spannende wedstrijd waarbij ze steeds gelijk kwamen won Johannes cs. met 5-4 6-4. Daarna tegen Tjitse Ben Hoekstra, Pytrik van Rosendal en Wouter Bouma 5-5 6-6. Halve finale tegen Jan Schurer, Andries Jensma en Jelle Drijfhout. 5-4 6-2, finale tegen Jan Sipke Tuinman, Remco Dijkstra en Herre de Vries. In de finale kwamen ze achter met 3-0. Ze haalden nog op tot 5-4 6-2. Lange partijen, de prijsuitreiking was pas om 17.00 uur.

De Uitslagen :

Winnaarsronde:

 1. Hendrik Bouwhuis (Bolsward) was jarig, werd 17 jaar,Doede Rients Okkema (Easterein),Sherman Daal (Grou).
 2. Kevin Jaarsma (Arum),Bart Reijenga (Witmarsum),Bert Couperus (Easterein)
 3. Arjen van der Zee (Tzummarum), Jelte Vis(Arum),Nies Douwe Yntema (Easterein)

Verliezersronde:

 1. Jan Sipke Tuinman (Dronrijp),Remco Dijkstra (Berlikum),Herre de Vries (Minnertsga)
 2. Johannes van der Veen ( Pietersbierum),Sander Hoekstra( Tzum),Sybren Blanksma ( Dronrijp)
 3. Jan Schurer (Arum), Andries Jensma (Westhoek),Jelte Drijfhout (Poppenwier)

Aanmoedigingsprijs was voor Arjen van der Zee (zilveren telegraaf) (staander) 


Anna Ennema 2e prijs bij Pupillen Meisjes d.e.l., Reduzum,Zondag 10 Juli


Alle prijswinnaars bij de Pupillen Famkes yn reduzum

Anna Ennema 2e prijs Reduzum

De pupillenfamkes keatsten snein yn Reduzum in TEL wedstriid. Nei de eerste omloop yn de ofdielingspartij, wiene der 16 partoer dy't yn dizze opstap wedstriid troch keatsten. De famkes lieten bij tiid prachtich spannend keatsen sjen. Ta beslút stie it partoer fan Aluca Bouma en Anna Ennema tsjinoer it partoer fan Hiske Zeinstra en Elberich Poelstra, sij makken der in tige spannde finale fan, dy't op 5-5 6-6 wun waard troch Hiske en Elberich.

De útslach:

 1. Hiske Zeinstra (Peins) en Elberich Poelstra (Winsum)
 2. Aluca Bouma (Grou) en Anna Ennema (Sexbierum)
 3. Marijke Keuning (Britswert) en Andrea Kroes (Gauw)
  Rixt Hooijenga (Grou) en Selma v.d. Molen (Witmarsum)

 

 


Joran Gerbranda 1e prijs Schooljongens d.e.l. , Zondag 10 Juli hervat, Mark Jan Ykema 2e prijs verl.ronde

Joran Gerbranda 1e prijs

De wedstrijd is een vervolg van de afgelaste wedstrijd van 5 juni. Een wedstrijd over 2 dagen omdat op de eerste dag 5 juni het teveel regende. Er waren er niet veel afmeldingen en de eerste omloop was al klaar en het weer op zondag 10 juli prima. Toch was het nog een lange kaatsdag voor dat het einde in zicht kwam. Pas na drie uur waren beide finales klaar. En er werd spannend en goed gekaatst. Voor al in de Winnaarsfinale ging het tot het einde gelijk op. Pas bij 5-5; 6-4 werd het laatste verschil met een uitslagbal gemaakt. Ook in de Herkansingsronde werd degelijk en met gelijkwaardige tegenstanders gekaatst. Ook hier was in de finale het verschil klein en de uitslag 5-3; 6-2.

De uitslagen zijn als volgt:

De winnaarsronde:

 1. partuur 29 Jehannes Gietema, Joran Gerbranda
 2. partuur 38 Jelmer Plantinga, Rémon tie Bouma
 3. partuur 07 Pieter Sijtsma, Robert Broeders
 4. partuur 19 Johan Hibma, Wybren Postma
 5. partuur 02 Remco Schiphof, Sjaak Bakker

De herkansingsronde:

 1. partuur 15 Dirjan Bouma, Pim van Tuinen
 2. partuur 01 Mark Jan IJkema, Sander Bruinsma
 3. partuur 35 Hidde Smit, Auke Boonstra
 4. partuur 25 Klaas Pieter Folkertsma, Piter van de Ploeg
 5. partuur 05 Simon Bootsma, Bote Jellema

Partuur Pytrik Visser winnaar meisjes vrije formatie partij Dronrijp ,,Zondag 10 Juli

Pytrik,Jildou en Lilijan

Pytrik Visser, Jildou van Dijk en Lilijan Kingma zijn winnaar geworden van de meisjes vrije formatie partij in Dronrijp. In Dronrijp stonden 21 parturen op de lijst, waaronder een aantal zeer talentvolle schoolmeisjes A kaatsters. In de finale was het partuur Pytrik Visser duidelijk te sterk voor het partuur van Esther Wagenaar, Iris Wijbenga en Annelien Broersma (5 – 1 en 6 – 0).

Partuur Pytrik Visser had in de eerste omloop een staand nummer. In de tweede omloop won partuur Pytrik Visser moeizaam van partuur Anna-Brecht Bruinsma (5 – 4), waarna in de derde omloop vrij gemakkelijk werd gewonnen van partuur Anneke van der Bos (5 – 1). In de halve finale moest partuur Pytrik Visser aantreden tegen het sterke partuur Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Melissa Rianne Hiemstra. Partuur Pytrik Visser was scherp en wist met prima uitslagwerk van Jildou van Dijk en sterk opslagwerk van Pytrik Visser en Lilijan Kingma partuur Hempenius te verslaan op 5 – 2 en 6 – 2.

Partuur Esther Wagenaar won de eerste omloop vlot van partuur Rixt Hettinga (5 – 0) maar moets in de tweede omloop alles uit de kast halen tegen de schoolmeisjes Sandra Hofstra en Marrit Zeinstra. Sandra en Marrit kaatsten prima en wisten tot 4 – 4 bij te blijven tegen partuur Esther Wagenaar. De ervaring van partuur Esther Wagenaar gaf in het laatste spel de doorslag (5 – 4). In de derde omloop liep het gesmeerd bij partuur Esther Wagenaar tegen partuur Cyntha Bouma (5 – 1). In de halve finale had partuur Esther Wagenaar een staand nummer.

Partuur Nicole Hempenius won de eerste omloop moeizaam van een ander favoriet partuur Hermine Sytema, Martine Tiemersma en Klasine Huistra (5 – 4), waarna het in de tweede omloop makkelijk won van partuur Tessa Booms (5 – 1). In de derde omloop was partuur Nicole Hempenius te sterk voor partuur Tineke Dijkstra (5 – 1).

Alle prijswinnaars

De uitslagen zijn :

Winnaarsronde:

 1. Pytrik Visser Sexbierum, Jildou van Dijk-Minnertsga, Lilijan Kingma St. Anna Parochie
 2. Esther Wagenaar- St. Annaparochie,Iris Wijbenga Franeker, Annelien Broersma Easterlittens
 3. Nicole Hempenius Franeker, Marte Altenburg Grou , Melissa Rianne Hiemstra Stiens

Herkansingronde:

 1. Hermine Sytema Deinum,Martine Tiemersma Easterein,Klasine Huistra Reduzum
 2. Frouke Formsma-Blessum,Martine Miedema Hilaard,
 3. Rixt Hettinga Tjalhuizum, Dian Dijkstra Easterein,Nyncke Pytsje Terpstra Easterein

Federatie - partij Jeugd te Wijnaldum, Zaterdag 09 Juli

Zaterdag 9 juli was Winaam weer aan de beurt om de federatie partij voor de jeugd te organiseren. Maar liefst 13 deelnemende parturen in verschillende categorieën stonden op de lijst. Er werd in poule vorm gekaatst. De weergoden hadden het goed met ons voor want toen de wedstrijd om 11 uur begon was het nagenoeg droog en in de middag was het stralend weer. Er werd sportief en spannend gekaatst en men kan terugzien op een mooie kaatsdag.

1e prijs bij de Welpen

1eprijs bij de Pupillen

1e prijs bij de Schooljeugd

Welpen :

 1. Wayne Cuttress, Sexbierum   en Margriet Buren, Wijnaldum
 2. Jesper Faber, Sexbierum en Berber Elgersma, Wijnaldum

Pupillen :

 1. Niels Jensma, Minnertsga en Maurits Post, Sexbierum
 2. Wesley Vriesema, Minnertsga en Iris Hooghiemster, Wijnaldum

Schooljeugd :

 1. Justin Haarsma, Harlingen en Gerrit van Rees, St. Jacob
 2. Pim van Tuinen en Wessel vd Meulen, St.Jacobiparochie

Joran, Mark Jan en Jan Sjouke 2e prijs bij NK Schooljongens, Berltsum, Zaterdag 09 Juli

Mark Jan, Joran, Jan Sjouke en coach Jan Douwe,wat waren jullie er dichtbij...5-5 en 6-4. We hadden het allemaal bijna niet meer.
We kunnen de teleurstelling best begrijpen, maar jullie mogen trots op jezelf zijn. Er is geschiedenis geschreven, van Harte Gefeliciteerd

 

 

 

 

Foto-impressie NK Schoolmeisjes Foto's zijn geleverd door de Fam. vd Schoot
Foto-reportage van de Spelers en Publiek

Uitslagen 1e Omloop :

 • Wjelsryp - Stiens 3-5 / 6-6 , Arum - Ingelum 0-5 / 2-6 , Bolsward - Deinum 2-5 / 2-6 , Anjum - Jorwert 5-3 / 6-0 ,
  Holwerd - Menaam 5-1 / 6-2 Tzummarum - St.Jabik 4-5 / 2-6 , Ried - Hijum/Finkum 1-5 / 2-6 , Folsgare - Dronryp 5-2 / 6-0 ,
  Franeker - Wergea 5-3 / 6-0 Scharnegoutum - Berltsum 3-5 / 2-6 , Easterein - Lollkum/Waaxens 5-2 / 6-6 ,
  Reduzum - Minnertsgea 3-5 / 4-6 , Lekkum - Makkum 2-5 / 4-6 Witmarsum - Sexbieum/Pietersbierum 0-5 / 4-6 ,
  St.Anna - Niawier/Metselawier 2-5 / 2-6 , Tzum - Jelsum/Cornjum 2-5 / 6-6
  Wommels - Grou 3-5 / 2-6 , Peins - damwald 5-1 / 6-4 , Winsum staand nummer

Uitslagen 2e Omloop :

 • Winsum - Stiens 1-5 / 2-6 , Ingelum - Deinum 5-1 / 6-4 , Anjum - Holwerd 5-4 / 6-2 , St.Jabik - Hijum/Finkum 2-5 / 0-6
  Folsgare - Franeker 1-5 / 2-6 , Berltsum - Easterein 5-2 / 6-4 , Minnertsga - Makkum 2-5 / 6-6 ,
  Niawier /Metselawier - Sexbierum/Pietersbierum 2-5 / 6-6
  Jelsum/Cornjum - Grou 1-5 / 2-6 , Peins staand nummer

Uitslagen 3e Omloop:

 • Peins - Stiens 2-5 / 4-6 , Ingelum - Anjum 5-1 / 6-0 , Hijum / Finkum - Franeker 5-5 / 4-6 , Berltsum - Makkum 3-5 / 6-6
  Sexbierum/Pietersbierum - Grou 5-3 6-6

Uitslagen 4e Omloop:

 • Stiens - Ingelum 5-5 / 0-6 , Franeker - Makkum 5-3 / 6-6 , Sexbierum/Pietersbierum staand nummer.

Uitslagen halve Finale:

 • In de halve finale werd gewonnen van Ingelum, Wybren Postma, Jan Ytse van de Beek en Willem van de Beek.
  Op 5-4 en 6/-6 sloeg Ingelum de bal kwaad.

  Sexbierum/Pietersbierum - Inglum 5-4 / 6-0
  Franeker in de finale

  De heren van Sexbierum hebben het moeilijk tegen trio van Engelum. Engelum neemt een 3-0 voorsprong.
  De kwaliteit van de mannen uit Sexbierum/Pietersbierum komt boven en ze komen terug naar 4-4.
  Daarna is de vut er uit bij Ingelum en maakt Sexbierum/Pietersbierum de partij snel uit.

Uitslag finale:

Sexbierum/Pietersbierum ging niet goed van start. Franeker nam een 2-0 voorsprong.
Na een 4-3 kwam Franeker terug naar 4-4 doordat Sexbierum/Pietersbierum kwaad uit sloeg op 6-6. Het werd een spannend eerst op 4-4 en 6-6.
Op deze stand sloeg Marco de Groot een zitbal. Het laatste eerst was zeer spannend.
Op 5-5 en 6-4 was het weer Marco de Groot de belangrijk was voor zijn partuur.
Na een goed opgeslagen bal keerde hij voor de kaats en won Franeker het NK voor schooljongens.

 

De uitslagen waren dus als volgt :

 1. Franeker, Wesley Bollema, Dennis Fennema en Marco de Groot
 2. Sexbierum, Jan Sjouke Weewer, Joran Gerbranda en Mark Jan Ykema.
 3. Ingelum, Wybren Postma, Jan Ytse van de Beek en Willem van de Beek
 4. Stiens, Gerrit Winkel, Willem Ruisch en Kevin Jordi Hiemstra en Makkum, Jurre Rinia, Klaas Bosma en Simoen Bootsma


Fiera de Vries wint de 2e prijs in Burgum KNKB welpen meisjes A & B klasse del.,Zaterdag 09 Juli

Mei reinig waar en wiete keatsers hawwe de famkes welpen yn Burgum de "Groot in BHV"" partij keatst.Pas toen it om de prizen gong waard it droech en koe der moai keatst wurde.

De earste priis wie foar Lobke Vlasbloem Idsegahuizum en Anna Joostema Berltsum.
De twadde wie foar Dian Dijkstra Jirnsum en Fiera de Vries Sexbierum.
De tredde priis wie Rixt Wijnia Wommels en Corrie Kroondijk Easterein.

Yn de ferliezersronde wie de earste priis foar Eline Koree Anjum en Marije Sweering Folsgare. De twadde wie foar Laudy Bouma Bûtenpost en Roelie Kroondijk Easterein.


Janneke Ennema 1e prijs Schoolmeisjes B-klasse verliezersronde,Wommels,Zaterdag 09 Juli

De meisjes B-klasse kaatsten vandaag in Wommels. Met 10 parturen op de lijst en wat bijgeloot bereikten uiteindelijk de volgende parturen de finale. Samantha Bollema, Franeker, Rixt Hettinga, Tjalhuizum,Marijke J. de Boer Easterein en Lisa Hofstra, Welsrijp, Tessa Booms, Hidaard en Natasja Braaksma, St.Annaparochie .

De strijd ging gelijk op maar het partuur van Lisa Hostra trok uiteindelijk aan het langste eind en won verdiend met 5-4 en 6-6. Een mooie derde prijs was er voor het partuur van Jildou van Dijk, Minnertsga, Anneke van der Bos, Holwerd en Martine Miedema Hilaard.

In de verliezersronde was er een eerste prijs voor Sigrid de Jong, Blauwhuis, Jildou Sweering, Folsgare en Janneke Ennema, Sexbierum. De tweede prijs was voor het trio Nyncke P. Terpstra, Easterein, Everdyna de Haan, Wier en Gerry Edou Miollema, Easterein.

 

 


Kees van der Schoot 2e prijs Jongens A-klasse, Britsum, Zaterdag 09 Juli


De A-klasse van jongens waren te gast in Britsum, maar de lokatie van Britsum kwam onder druk te staan door het korfbalveld, deze mochten we niet gebruiken van de gemeente. de gemeenye mag dan werk aan het veld hebbenm, maar de kaatssport is weer de dupe in Britsum. De lokatie is verschoven naar Stiens en daar was de finale tussen partuur 3 en partuur 8 partuur 3 won deze partij met 5-3 en 6-4, om de 3e prijs kaatsten partuur 2 en partuur 5. partuur 5 verloor met 5-2 6.2.

De uitslagen waren als volgt :

 1. Hendrik Bouma Bolswart, Kevin Jaarsma Arum, Christian de Haan Franeker
 2. Jelle Scharringa Welsryp, Kees van de Schoot Sexbierum, Enno Kingma Westhoek
 3. Jan Schurer Arum, Roan Hein Joostema Minnertsga, Jelle Attema Idsegahuizum

Diploma Kaatsen KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum, Vrijdagmiddag 08 Juli, 16.30 uur


Vrijdag 08 Juli, was het weer zover, veel jeugd die dit jaar weer kaatstrainingen hebben gehad, probeerden nu het begeerde kaatsdiploma te behalen. De opkomst was groot, geweldig.... Allerlei facetten van de kaatssport werden beoefend. Opslag (bovenhands,benedenhands) in het perk. Opslag vanaf de opslaglijn.Conditie test, door het lopen van een aantal rondjes binnen 3 minuten. Balbeheersing etc etc etc.Zo te zien had iedereen er veel plezier aan. Ook de opkomst van heiten en memmen,pake's en beppe's was geweldig

 

Foto-impressie van deze middag

De foto's zijn verkleind, en daardoor slechter van kwaliteit.
De originelen kunnen eventueel nabesteld worden.
Alleen even een emailtje naar mijn persoon,
met vermelding van welke foto (met nummer)

Voorbeschouwing Nederlandse Kampioenschappen Zaterdag 09 JuliOp 9 juli a.s. is het 2de blokje van de N.K. voor Jeugdcategorieën. Berlikum ontvangt de Schooljongens en met 37 parturen is er een prachtige lijst.
Het lijkt een open strijd te worden en natuurlijk is de vorm van de dag vaak bepalend.
Laas Pieter van Straten……..zoon van voorzitter Any van Straten, voorzitter van Stiens, maar uitkomend voor Hijum/Finkum is in grote vorm en zij wonnen ook de laatste afdelingswedstrijd. Tot de kanshebbers behoort ook zeker De Twa Doarpen/DIOS. Mark Jan Ykema doel goed mee in de A-Klasse, terwijl Joran Gerbranda zich prima ontwikkeld, 3de maat Jan Sjouke Weewer heeft tot nog toe een prima seizoen en heeft al heel wat prijzen binnen gehaald.
Het is aan coach Jan Douwe Gerbranda om er een éénheid te maken en een hecht team te vormen. De loting lijkt mij niet ongunstig. Kortom alle vertrouwen en de jongens succes toegewenst.


De Schoolmeisjes gaan naar het ’t Bildt om in Sint Jacobiparochie de degens te kunnen kruisen. Voorzitter Marty Slager en c.s. zal jullie met alle egards ontvangen.
Een keurige deelnamelijst met 18 parturen. Vorig jaar waren wij…….de Twa Doarpen/DIOS……de winnaar. Dat lukt nu zeker niet.
Topper Hendrieke van der Schoot heeft twee Federatiekaatsters bij zich,  om echt een rol van betekenis te kunnen spelen.
Maar wonderen zijn de wereld nog niet(nooit)  uit………..gelukkig maar! En de Olympische gedachte is ook belangrijk.
Peins was de winnaar van de laatste afdelingswedstrijd.
De Zeinstra’s zouden geschiedenis kunnen schrijven en dat in het het jubileumjaar van hun vereniging. Wie weet?
Er zijn zoveel faktoren, welke op die dag een rol kunnen spelen. En voor onze meiden met hun coach…..Succes!!!

Foto-impressie NK Schoolmeisjes Foto-impressie NK Schooljongens

Jesper Faber 1e prijs Welpen Jongens d.e.l. B-klasse , Witmarsum, Zondag 03 Juli

De finale werd gespeeld door Durk Hoogma en Jesper Faber tegen Gerrit Dijkstra en Jorn Dijkstra. Durk en Jesper hebben deze partij gewonnen met 3-5 4-6 De 3e prijs werd gewonnen door Jelle Terpstra en Tjerk Smink. De 1e prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Karel Monfils en Klaas Gerrit Meulenaar zij moesten spelen tegen Simon van der Vaart en Folkert Smid zij hebben gewonnen 5-2 6-6 3e prijs was voor Erik Minne Cats en Hidde Poelstra.

Foto's zijn geleverd door Olga van de Werf, m.u.v. de foto van alle prijswinnaars


Hendrieke van der Schoot wint 2e prijs Schoolmeisjes d.e.l. Zondag 03 Juli, Dronrijp

Hendrieke en Regina

Op de DEL-lijst stonden 14 parturen. Hier waren op de eerste lijst veel spannende partijen.Hier kan men zien dat verschillende meiden over een verwoestende opslag beschikken. Met name Hendrieke van der Schoot uit Sexbierum stelde menig perk met haar opslag voor de nodige problemen. Zij bereikte met haar maat Regina van de Kooij dan ook de finale. In de finale wachtte partuur met nummer 8 met Rixt Sinnema uit Wergea en Janneke Liemburg uit .Dit partuur ondervond op weg naar de finale de nodige tegenstand. De partij in de tweede omloop werd zelfs met een vol telegraaf beslist. De tactiek in de finale was duidelijk. Hendrieke van der Schoot zo snel mogelijk van de opslag en profiteren van de iets mindere opslag van Regina van de Kooij.Deze tactiek lukte en op de stand van 5-4 en 6-4 wist het perk van Rixt en Janneke de door Hendrieke opgeslagen bal tot bovenslag te verwerken.

De uitslag :

 1. Rixt Sinnema (Wergea) en Janneke Liemburg (Grou)
 2. Regina van de Kooij (Dronrijp) en Hendrieke van der Schoot (Sexbierum)
 3. Jildou Felkers (Stiens) en Vera Mooij (Folsgare)
  Baukje Terpstra (Easterein) en Berber Snijder (Dronrijp)

Alle prijswinnaars


Fiera de Vries won de 1ste prijs bij de Welpen Meisjes d.e.l. B-klasse , Zondag 03 Juli te Hallum.

Bij de door elkaar loten wedstrijd voor welpen meisjes in Hallum is zondag de overwinning gegaan naar Rixt Wijnia uit Wommels en de bijgelote Fiera de Vries uit Sexbierum. In een spannende finale was het verschil met de tegenstanders Selina Meijer uit Tytsjerk en Marit Folkertsma uit Folsgare lange tijd maar klein. Na 3-3 wisten ze uit te lopen naar een 5-3 voorsprong. Zij moesten daarna nog één eerst prijs geven, maar op 5-4 en 6-2 sloeg Rixt de kaats voorbij. De derde prijs was voor Lobke Vlasbloem uit Idsegahuizum en Elske Deinum uit Wommels. In de halve finale hadden zij geen kans (0-5 6-6) tegen Selina en Marit.

In de verliezersronde ging de finale tussen de beide parturen die in de eerste ronde tegen de twee beste parturen van de dag hadden gekaatst. In een hele spannende partij die met "alles aan de hang" eindigde, waren Anouk Smink uit Makkum en Trea van der Ploeg uit Ried net wat beter dan Geanna Faber uit Arum en Roelie Kroondijk uit Easterein.

Winnaarsronde :

 1. Rixt Wijnia ,Wommels en Fiera de Vries, Sexbierum
 2. Selina Meijer ,Tytjerk en Marit Folkertsma ,Folsgare
 3. Lobke Vlasbloem ,Idsegahuizum en Elske Deinum ,Wommels

Verliezersronde :

 1. Anouk Smink , Makkum en Trea van der Ploeg, Ried
 2. Geanne Faber , Arum en Roelie Kroondijk , Easterein
Foto's geleverd door Desiree Seerden


Durk Ennema won de 2de prijs bij Pupillen Jongens A-Klasse, Zondag 03 Juli te Beetgum

Durk Ennema

Zondag 3 juli jl. kwamen de pupillenjongens naar Bitgum voor de d.e.l. partij. In de A-klasse werd met 8 parturen gekaatst. 2x een poule van 4. Diverse spannende partijen werden er gespeeld. Uiteindelijk waren er meerdere parturen met hetzelfde aantal punten geeindigd, dus wie stond er in de finale? De tegeneersten moesten geteld worden. De jongens zaten in spanning af te wachten.

De uiteindelijk uitslag van de A-klasse is geworden:

 1. Harm de Vries Tzummarum , Tycho de Groot Menaam
 2. Durk Ennema Sexbierum , Rients Smink Baaium
 3. Sander Gerbrandy Hommerts ,Ype Akkerman Sint Jacobiparochie

Mark Jan Ykema won de 3de prijs bij de A-Klasse Schooljongens , Zondag 03 Juli te Franeker

Mark Jan 3e prijs, alle prijswinnaars

A klasse

 1. Laas Pieter van Straten, Finkum en Nick Leistra Tzummarum
 2. Gerrit Winkel, Stiens en Remco Schiphof Sint Jacobiparochie
 3. 3e prijs Mark Jan IJkema, Sexbierum en Rykhelt Smink,Baaium

B klasse, winnaarsronde

 1. Fedde Okkinga, Arum en Piter van der Ploeg, Holwerd
 2. Fernando de Boer, Dronrijp en Fedde Akkerman, Stiens
 3. Ruben Eijzenga, Berlikum en Jari Braaksma, Sint Annaparochie
  Teun Miltenburg, Bolsward en Hattum Smit, Reduzum

B klasse, verliezersronde

 1. Rémon Tie Bouma, Easterein en Riemer Hoekstra, Ee
 2. Johan Hibma, Arum en Jort van Gils, Dronrijp
 3. Klaas Pier Folkertsma, Wons en Gerlof Jansma, Dronrijp
  Sil Leystra, Westhoek en Hidde Smit

Partuur Jelte Visser wint 1e prijs, Senioren vf, Goutum, Zondag 03 Juli

Het partuur Chris Outhuijse (Franeker), Mark-Jan Riemersma (Franeker) en Jelte Visser (Sexbierum) hebben op overtuigende wijze de Senioren vrije formatie in GOUTUM op hun naam geschreven. In de finale bleken zij te sterk voor Jitze de Jong (Wijnaldum), Dylan Drent (Harlingen) en Rick Poortstra (St Jacobiparochie). De hele dag kaatsten Outhuijse cs degelijke omlopen, waarbij ze zelfs in de finale een gemakkelijke overwinning dachten te halen bij een 4-0 voorsprong. Een sterke fase van de Jong cs maakten de finale uiteindelijk toch tot een echte wedstrijd, waarbij Outhuijse cs met 5-4 6-4 toch aan het langste eind trokken. De 3de plaats werd veroverd door Jorren Westra (Bitgummole), Krijn Hiemstra (St Annaparochie) en Jan Dominicus vd Wal (Dronrijp) door met 5-4 6-2 te winnen van Wessel Ferwerda (Stiens), Hielke Miedema (Stiens) en Jelmer Westra (Berlikum, FR).

 

 

 


Partuur Hendrieke van der Schoot 2e prijs Schoolmeisjes B-klasse, Wijnaldum, Zaterdag 02 Juli

Alle winnaarsIn Wijnaldum stond voor vandaag op de agenda een kaatswedstrijd voor schoolmeisjes A-klasse en B-klasse d.e.l.
Door het geringe aantal aanmeldingen is deze partij samengevoegd tot een partij schoolmeisjes d.e.l.
De tc en lotingscommissie hadden hun huiswerk goed gedaan, hetgeen resulteerde in vele mooie en spannende partijen.
Alleen al in de eerste omloop eindigden 3 van de 6 partijen op 5 eersten gelijk.
Na een ietwat regenachtige start van de dag werd er gekaatst onder mooie zonnige omstandigeheden.
In de finale van de herkansingsronde was er de strijd tussen de parturen van Hendrieke van der Schoot (Sexbierum)
en Hedwich de Boer (Wommels) tegen Anna Monfils (Kimswerd) en Rixt Sinnema (Wergea).
Op de stand van 3-1 voor Anna c.s. was het Hendrieke die zich behoorlijke blesseerde en op het tandvlees de eindstreep moest bereiken.
Zijn konden derhalve ook geen bedreigen meer zijn voor Anna en Rixt, die daarmee de eerste prijs bij de herkansers binnen sleepten.
De winnaarsronde kende een hele spannende halve finale. Deze strijd ging tussen Marrit Zeinstra (Peins)
en Sigrid Bokma (Leeuwarden) tegen het Dronrijpster duo Jeanette Jansma en Mintje Meintesma.
Na een gelijk opgaande strijd wisten laatst genoemden zich te plaatsen voor de finale.
Hierin waren zij oppermachtig tegen het partuure van Sanna Hijlkema (Gauw) en Louise Krol (Ee).
De finale werd beïndigd op 1-5 en 4-6 in het voordeel Jeanette en Mintje.
Deze dames mochten vandaag met de krans om het veld verlaten.


Federatie Barradeel e.o. Afdeling-competitie St.Annaparochie, Zaterdag 02 Juli

Jesper , Wayne en Marten

KV Sint Anne/Drie Spul Is Ut organiseerde 02 juli de 2deAfdelingscompetitie. Onder prima weersomstandigheden had scheidsrechter Dirk Keizer en zijn medebestuursleden het goed voorelkaar. Door Dorpsfeest en andere aktiviteiten waren er minder parturen als de eerste keer en moest er hier en daar worden geschoven.
Toch werd het een mooie en interessante kaatsdag. Bij de Welpen Jongens was het 1ste partuur van Minnertsga zwaar favoriet.
Zij wonnen hun eerste wedstijd met glans, getuige de uitslag 5-0 en 6-0. Vervolgens moest Sexbierum er aan geloven.
Met een vliegende start van 5-1 leek het een walk-over te worden.  Maar niets was minder waar. De jongens van de Twa Doarpen/DIOS vochten zich terug in de strijd.
En op 5-5 en 6-6 gelijk viel het doel voor Minnertsga. Ook hun  laatste wedstrijd tegen Minnertsga II werd met 5-3 en 6-6 gewonnen.
Zodoende was de 1ste prijs voor Marten Jansen, Jesper Faber en Wayne Cuttress.

In de Pupillenmeisjes-categorie was een spannende aangelegenheid. Zowel Sint Jacobiparochie en Minnertsga waren hier candidaat voor de eindzege.
De titanenstrijd eindigde op 5-5 en 6-2 in het voordeel van k.v. Het Noorden. Jildou Swart, Geke de Vries en Iris Jongsma kregen de kransen omhangen.

De Pupillen-Jongens en Schoolmeisjes B werden samengevoegd. Het meisjespartuur van Minnertsga vond dat prima.
Zij hadden een talentvol en sluitend partuur.
De tegenstanders werden achteréénvolgens vier en -drie tegeneersten gegund.  Dus gingen Anna Kootstra, Carla Haarsma en Nynke Weiland lachend terug naar het dorpsfeest vierende Minnertsga. Een verdiende overwinning was hun deel.

De Schooljeugd was weer in grote mate aanwezig. Twee poule’s van ieder vier parturen streden fanatiek om de prijzen.
Poule A was spannend en tot het laatst toe onberekenbaar. Toen de kruitdamp was opgetrokken en de punten waren geteld, werd
Sint Anna Parochie poulewinnaar en ging naar de finale. Sint Jacobiparochie met Jort Wassenaar, Jeper Bokma en Klaas Bijlsma kregen
de 3de prijs.
In poule B streed Sexbierum met Minnertsga  om een finaleplek. Eerstgenoemde trok aan het langste eind.
Johan Schilt, Ids Poelstra en Tjisse Poelstra werden beloond met de 3de prijs. Dus een finale tussen Sexbierum en Sint Anna Parochie.
Maurits Post, Mike Faber en Jan Sjouke Weewer liet er geen gras over groeien.
De spreekwoordelijke eer werd Jelke Pieter Kikstra, Ruben Talsma en Werner Jan Bijlsma van k.v. Sint Anne/Drie Spul Is Ut slechts gegund.
Maar een 2de prijs was ook prima.

k.v. De Twa Doarpen/DIOS won opnieuw de 1ste prijs en ging natuurlijk zeer tevreden naar huis.

  Foto's van de partij (geleverd door Olga van de Werf)  

2e prijs voor Michael Cuttress,Durk Ennema en Willem Bruinsma , Pupillen Jongens Afd, St Jacob, Zaterdag 02 Juli

Prachtige wedstrijden, een uiteraard harde wind in Sint Jabik .
22 Parturen in de afdeling met een derde prijs voor nummer 21 Berlikum met de kaatsers
Corné Tuininga, Hein Joostema en Patrick van Dellen. De finale was een prachtige partij die gewonnen werd door Menaldum met 5-5 6-0 door Evert Auke Hiemstra, Tycho de Groot en Tom Gerard Cats.
Sexbierum verloor uiteindelijk van Menaldum met 5-5 6-0 , en dit leverde een mooie 2e prijs op voor de kaatsers Durk Ennema, Michaell Cuttress en Willem Bruinsma
Bij de d.e.l. 20 Partuur. 3e prijs Lennard Feenstra, Franeker en Tijs Dijkstra uit Engelum.
De finale heel eenzijdig ging naar Willem van Abbema uit Schettens en Roel Pieter de Jong uit Ried.
De wedstrijd was in uitstekende handen, zonder blauwe kaarten, van Willem Beimers en hoofdscheidsrechter Wiebren Joustra uit Lollum


Partuur Johannes van der Veen wint 1e prijs in A-klasse d.e.l., B-poule Jongens , Easterein, Zaterdag 02 Juli

Ûnder goede mar wol wat kâlde waarsomstannichheden gie de A klasse om 11 oere los.D'r waard yn 2 poules keatst fan elts 4 partoer.'Yn poule A waarden Willem Heeringa, Allard Hoekstra en Arjen van der Zee 1e.
Poule B waard wûn troch:Haye Jan Nicolay, Jan Bauke Tolsma en Johannes van der Veen.
Nei in spannende striid, wêr't de lettere winners mei 5-1 efter stiene, waard de finale wûn troch Haye Jan Nicolay, Jan Bauke Tolsma en Johannes van der Veen.

 

 


De 'lytse finale' tusken de nûmers 2 fan beide poules gie tusken Jelle Scharringa, Roan-Hein Joostema, Wierd Baarda en it partoer fan Jan Schurer, Jelle Attema en Kars Zeinstra. Dizze wedstriid waard wûn troch it partoer fan Jan Schurer c.s. mei 5-1 6-6.

Elts lokwinske mei syn priis!


Pearke - keats partij voor 13 - plussers op Vrijdag 01 Juli a.s.

Afgelopen vrijdagmiddag werd er door de kaatsvereniging “DeTwaDoarpen/DIOS” in Sexbierum een pearke-keatspartij georganiseerd. De jeugdcommissie had alle 13+ KNKB-kaatsers benaderd om zelf drie parturen te zoeken zodat het een gezellige kaatsmiddag kon worden. En dat werd het zeker. Het weer werkte goed mee en om half vijf kon er gestart worden in drie categorieen. Er werd leuk gekaatst in alle perken. Ook de “oudjes” lieten zien dat ze het spelletje nog niet zijn verleerd. In de A-poule werd 3 keer gekaatst en de kransen konden aan het eind van de partij worden omgehangen bij Tjibbe en Elsbeth Haitsma. Een tweede prijs was er voor Tim Jaarsma en Machien Houtsma(beide Arum).

De derde prijs was voor Frans Faber en Jolanda Fokkema. In de B-poule werd ook fel gestreden om de prijzen. Hier hadden de jongeren een oudere maat gezocht. Na drie partijen ging bij sommige kaatsers dan ook het licht uit, wat resulteerde in verrassende overwinningen.

Uiteindelijk wisten Jan en Grada van der Schoot(Groningen) al hun partijen te winnen en mochten ze de kransen mee naar huis nemen. Een tweede prijs was er voor Jelte Visser en Minke Jansen. In de C-poule werd er gekaatst door de jonge jeugd. Soms wat te fanatiek, maar ook met veel “onderbroeke” –lol werd het een gezellige middag op het kaatsveld. De kransen werden hier gewonnen door Hendrieke van der Schoot en Anne Wind(Pingjum). De premie was voor Dylan Drent(Harlingen) en Marit Kuperus (Franeker). De poedelprijs was deze dag voor Jildert Plat (Beetgummermolen) en Marije Miedema (Hitzum). Zij wisten over de hele dag minste eersten binnen te halen. Het veld lag er weer keurig bij, chapeau voor de vrijwilligers van de veldlegploeg.

De kransen werden deze partij gesponsord door de families Visser en van der Schoot. Onder het genot van een hapje en een drankje was iedereen het er over eens dat het weer een geslaagde kaatsdag was en zeker voor herhaling vatbaar.

Alle winnaars met pearke keatsen

Foto-impressie van Spelers
en Publiek

 

Grada van der Schoot
Esther Jellema Elsbeth Haitsma  

 


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)