Indeling Wintertraining  Federatie Barradeel e.o. 2011-2012

Hierbij de indeling van de Winter-training in de Harne-hal te Tzummarum.
Zoals al eerder vermeld is de training elke dinsdag- en woensdag vanaf 07 Februari 2012 .
De kosten per deelnemer zijn 20 euro.
Elke deelnemer krijgt hierover nog persoonlijk bericht .

Dinsdags van 17.30u tot 18.30 uur. Woensdags van 17.00 u tot 18.00 uur Woensdags van 18.00u tot 19.00 uur
De 1e training is : 07 Februari 2012 De 1e training is : 08 Februari 2012 De 1e training is : 08 Februari 2012
Ilse Metz
Maurits Post
Willem Bruinsma
Jildou Jansen
Michael Cuttress
Bettie Terpstra.
Wayne Cutress
Jesper Faber
Berber Bruinsma
Sigrid Post
Mike Faber
Jan Sjouke Weewer
Nadine de Vries.

Wedstrijdagenda KNKB 2012


De wedstrijdagenda 2012 van de KNKB is ook alweer even bekend.
Door de link aan te klikken, kunt u hem downloaden/printen cq bekijken.


Wedstrijdagenda KNKB 2012


Geweldige prestaties behaald door Jeugd en Jeugd-commissie sinds 2005

Overzicht behaalde resultaten op NK's , Freule, Ald Meiers en Schoolkaatsen sinds 2005.
Sinds het jubileumboek is verschenen in 2005 zijn er heel wat resultaten behaald in de diverse categorieën. Als kaatsvereniging zijn wij daar enorm trots op en wij willen u een overzicht hiervan niet onthouden. Er zijn de laatste 6 jaar maar liefst 26 prijzen gewonnen op de diverse belangrijke kaatspartijen, met als absolute hoogtepunt de overwinning op de Freule. Met de andere behaalde successen zijn wij  echter net zo content. Tot 2005 waren er nog geen successen behaalt op de NK's in de volgende categorieën:
1. Schoolmeisjes,
2. Meisjes pupillen,
3. Jongens,
4. Jongens- pupillen. 

Schoolkaatsen: Provinciale Kampioenschappen
2004 – 2de prijs: Grada van der Schoot, Pytrik Visser, Carmen Flikkema
2008 – 1ste prijs: Pytrik Visser, Hendrieke vdr Schoot, Janneke Ennema
2010 – 1ste prijs: Hendrieke vd Schoot, Nadine de Vries, Elisa Herrema

Ald Meiers – Hitzum
2007 – 3de prijs: Jannie Visser en Grada van der Schoot
2009 – 2de prijs: Grada van der Schoot en Pytrik Visser

Freule:
2010 – 4de prijs: Johannes van der Veen, Kees - en Pieter vd Schoot
2011 -  1ste prijs: Johannes van der Veen, Kees - en Pieter vd Schoot

Revanche-Freule:
2009 – 2de prijs: Jelte Visser, Johannes van der Veen, Kees vd Schoot
2011 – 2de prijs: Johannes van der Veen, Kees - en Pieter vd Schoot

De zilveren Zwaan-partij – Makkum:
2009 – 2de prijs: Jelte Visser, Johannes van der Veen, Kees vd Schoot.
2011 – 1ste prijs: Johannes van der Veen, Kees - en Pieter vd Schoot.

Pupillen jongens: NK
2007 – 4de prijs: Pieter van der Schoot, Jort en Joran Gerbranda
2008 – 2de  prijs: Pieter vd Schoot, Joran Gerbranda, Mark Jan Ykema.
2009 – 2de prijs: Joran Gerbranda, Mark Jan Ykema, Jan Sjouke Weewer.
2010 – 4de prijs: Mike Faber, Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer.

Pupillenmeisjes: NK
2008 – 1ste prijs: Pytrik Visser, Hendrieke vd Schoot, Janneke Ennema
2009 – 2de prijs: Hendrieke vd Schoot, Nadine de Vries, Elisa Herrema.

Schoolmeisjes:  NK
2005 – 2de prijs: Elbrich de Haan,Grada van der  Schoot, Pytrik Visser 
2010 – 1ste prijs: Pytrik Visser, Hendrieke vd Schoot, Janneke Ennema

Schooljongens: NK
2009 – 3de prijs: Pieter van der Schoot, Jort Gerbranda, Tjibbe Haitsma.
2010 – 3de prijs: Pieter vd Schoot, Joran Gerbranda, Mark Jan Ykema
2011 – 2de prijs: Mark Jan Ykema, Joran Gerbranda, JanSjouke Weewer

Jongens: NK
2009 – 2de prijs: Jelte Visser, Johannes van der Veen, Kees vd Schoot
2010 – 2de prijs: Johannes van der Veen, Kees - en Pieter vd Schoot


De 55+ sluten 2011 ôf mei stamppot en musyk yn Frjentsjer, 21 Decimber 2011.
De priiswinners mei de krâns, flnr.: Gerrit Winkel, Heinz Palsma, Jan van der Woud en Jouke de Roos.

Heinz 1e prijs 55+Om 10.00 oere koe it yn de Trije oangean mei de earste 54 keatsers fan de list fan 114. De froulju setten om 10.30 oere útein mei blomskikkerij ûnder de kundige lieding fan de susters Jannie Bakker en Wytske Nutma (de frou fan Foppe). Om 12.00 oere wie it resultaat, dat alle 29 froulju mei de Krystdagen in prachtich blomstik op tafel sette kinne.

De partoeren 101 en 102 wienen dien om 16.25 oere. Op de stân 5-4 (6-6) moast Johan Sikkema fan partoer 101 opslaan en woe de bal foaryn bringe by Sybe van der Zee, mar de bal wie sa plat, dat dy krekt foar kaam. Achterynse Johan van der Veen wie sa happich, dat hy de bal noch útsloeg mei in keats fan 13 meter. Doe moast Siep Berkepas opslaan en dy brocht de bal tuskenyn, krekt oer Luutzen Steegstra hinne. Anne Dijkstra koe de bal noch ûnderhâns skeppe en lokkich foar him foel de bal noch krekt binnen de kwealine, 2 meter de keats foarby. Sadwaande wûn partoer 101.
Om 17.05 oere begon Piet Bosgraaf mei de priisútrikking. Earst krigen de winners fan de C-klasse fan 7 desimber in rollade en dernei mochten de bêste fiif fan it klassemint nei foaren komme foar in rollade. Sjouke Herrema út Hoorn hat it wûn mei 47 punten en ûntfong de wikselpriis en in glêsplakette mei syn foto derop. Twadde is wurden Jan Hoekstra út Gytsjerk mei 41 punten, tredde Siete Wassenaar út Minnertsgea mei 40 út 22 wedstryden, fjirde Johan der Veen fan Oentsjerk mei 40 út 23 en fiifde Jan Veenstra út Apeldoorn mei 39 punten.

Als lêsten ûntfongen ûndersteande keatsers, dy trije kear wûn hienen, noch in rollade út hânnen fan de foarsitter.
Nei de priisútrikking gongen de Fryske Shadows los. Us 55+ keatsers Evert Heeg, Johan Bekema en Jan Houwer brochten in bjusterbaarlik moai stik musyk en it wie tige gesellich. D’r waard ek noch dûnse. Om 18.00 oere wie in ûnderbrekking foar de stamppot boerenkoal mei woarst foar de keatsers en meikommen froulju. Om 19.00 oere koe werom sjoen wurde op in moaie dei en gongen de minsken nei hûs. Oer 14 dagen, op 4 jannewaris 2012 geane de 55plussers wer nei de Trije yn Frjentsjer.
A-klasse : 1e. Jouke de Roos, Luttelgeest. 2e. Siete Wassenaar, Minnertsgea. 3e. Johan Bekema, Boalsert. 4e. Wiebe Visser, Ljouwert.
B-klasse: 1e. Gerrit Winkel, St. Anne. 2e. Tjerk Jorritsma, It Hearrenfean. 3e. Piet Keizer, St. Anne. 4e. Wim Jousma, Tytsjerk.
C-klasse: 1e. Jan van der Woud, Goutum. 2e. Lou Herrema, Slappeterp. 3e. Koop Scholten, De Wylgen. 4e. Henk de Vries, Drylts.
D-klasse: 1e. Heinz Palsma, Seisbierrum (7 desimber ek earste). 2e. Jan Wagenaar, Winsum. 3e. Jan de Jong, Dronryp. 4e. Ype de Vries, Oentsjerk.


Weer 8 nieuwe Kaats-trainers, waaronder Kees vd Schoot

In Franeker zijn de examens kaatstrainer 3 succesvol afgesloten. Voor de uitreiking van de diploma’s was als gast Yeb Hingst uitgenodigd.

Op de hem bekende enthousiaste wijze had hij voor alle geslaagde kandidaten een passend woordje. Yeb benadrukte ook de werking van een positieve aanpak en een open contact met de groep of het partuur. ‘Wees betrokken bij je kaatsers en straal plezier uit. Werk altijd aan verbeteringen en geniet als dat lukt!’

De opleiders Dirk van der Leest en Jan de Groot hebben samen met de examinatoren Siemke Andela en Marja Vaartjes de trainingen beoordeeld, het eindgesprek gehouden en de portfolio in orde bevonden.

De geslaagden zijn:

  • Grietzen Broersma, Easterlittens
  • Durk Gardenier , Lekkum
  • Mirjam Beeksma , Deinum
  • Kees van der Schoot , Sexbierum
  • Frits Hoekstra , Makkum
  • Johannes Kolthof, Lekkum
  • Nynke van Wallinga , Hitzum
  • Douwe Wierstra , Holwerd

Fiera,Pieter en Hendrieke in de prijzen bij het Muurkaatsen

Zondag 18 December werd het eerste muurkaatstoernooi van dit seizoen gehouden. In totaal namen 90 mensen deel aan een of meer competitie-toernooien.

DE winnaars van het muurkaatsenDe overwinningen gingen naar:
Onder 10 j. (3 teams): 1. Fiera de Vries en Jildou Marije Postma;
Onder 13 j. A (3 teams): 1. Anne Monfils en Hiske Zeinstra
Onder 13 j. B (4 teams):
1. Rick de Warle en Jannica van der Ploeg en
2. Hidde Poelstra en Jolt Vollema.
Onder 13 j. C (3 teams): 1. Siard Bloemsma en Djurre Seerden.
Onder 16 j. (5 teams):
1.
Marrit Zeinstra en Hendrieke van der Schoot;
2. Marten Bergsma en Evert Pieter Tolsma.
Onder en boven 19 jaar A (4 teams):
1.
Dylan Drent en Pieter van der Schoot;
2. Michel van der Veen en Pier Piersma.
Onder en boven 19 jaar (5 teams): 1. Anton Kingma en Johannes
Siegersma; 2. Feiko Broersma en Nelie Steenstra.
Onder en boven 19 jaar (4 teams) 1. Hermine Sytema en Geke de Boer; 2.
Feikje Bouwhuis en Steven de Bruin.
Vanaf 6 november werd er wekelijks een competitie (6 toernooien) gehouden. De overwinningen gingen hier naar: Fiera de Vries(o.10j.), Anne Monfils (o.13j.), Evert Pieter Tolsma en Marten Bergsma (o.16j.) en Allard Hoekstra (o. en b. 19 j.).

Wedstrijdagenda KNKB 2012 met 1e wijziging


De wedstrijdagenda 2012 van de KNKB is ook alweer even bekend.
Door de link aan te klikken, kunt u hem downloaden/printen cq bekijken.
Jirnsum en Deinum hebben hun Pupillen Meisjes wedstrijd geruild op 03 - en 10 Juni

Wedstrijdagenda KNKB 2012


Heinz Palsma 1e prijs D-klasse 55+-keatsen,Woensdag 07 December

Heinz 1e prijs in D-klasse120 keatsers op de list by de 55+ yn Frjentsjer.Om 10.00 oere koe it yn de Trije oangean mei de earste 54 keatsers fan de list, mar omdat d’r in oantal ôfmeldingen wienen fanwegen sykte, moasten in pear partoeren twa tsjin twa keatse.

De A en C klasse moast de lêste partij mei earsten gelyk begjinne en de B en D mei spullen gelyk. Wat is it dochs moai, dat in stikmennich blessearde keatsers ek efkes lâns komme om te sjen en in praatsje te meitsjen, bygelyks Jelle Goudberg nei syn slim ûngemak.
Foar it klassemint hat Sjouke Herrema út Hoorn no trije kear ferlern, mar dat hinderde neat, want hy wie al ûnberikber op it earste plak kommen mei 46 punten. Twadde is no Jan Hoekstra út Gytsjerk mei 39 punten en mei noch 1 wedstryd te gean kin hy Sjouke net mear ynhelje. Op it 3e en 4e plak steane Jan Veenstra út Apeldoorn (21x meidien) en Johan van der Veen fan Oentsjerk (22x) mei 38 punten.
De partoeren 119 en 120 wienen dien om 16.35 oere. Op de stân 5-5 (6-4) moast Andries Engbrenghof fan partoer 119 opslaan mei in keats fan 13 meter en brocht de bal foaryn by JanWagenaar. Dy sloeg bêst út, sadat de bal net keart wurde koe en sels boppe rôle. De folgendje bal kaam wer by Jan Wagenaar en doe hie hy in knapper, sadat partoer 119 wûn. Andries hie hjirmy de 2e priis.
Om 16.50 oere rikte Piet Bosgraaf de fleisprizen út oan ûndersteande keatsers, dy trije kear wûn hienen. Allinnich foar de C-klasse wienen d’r no gjin fleisprizen, sadat dizze 4 manlju de priis oer fjirtjin dagen krije op 21 desimber, want dan geane de 55plussers wer nei de Trije yn Frjentsjer en slúte nei it keatsen it jier ôf mei stamppot. Foar de frjoulju is er de moarns blomskikken.

A-klasse : 1e. Jan Brandsma, Grijpskerk. 2e. Jan Feenstra, Winsum. 3e. Jurjen Tiesnitsch, Westhoek. 4e. Jan Houwer, Boalsert. 5e. Klaas Postma, It Hearrenfean.

B-klasse: 1e. Tjerk Jorritsma, It Hearrenfean. 2e. Wieger Boonstra, It Hearrenfean. 3e. Bart Limburg, Wolvegea. 4e. Jelle Velsma, Tsjummearum. 5e. Gerrit Winkel, St. Anne. 6e. Bert Veldman, Boalsert. 7e. Durk van der Schaaf, Stiens. (Dit wie Durk syn earste kear by de 55+).

C-klasse: 1e. Durk Kamstra, Frjentsjer. 2e. Sjirk Overal, Oldenbroek. 3e. Pieter Bouma, De Jouwer. 4e. Lou Herrema, Slappeterp.

D-klasse: 1e. Heinz Palsma, Seisbierrum. 2e. Andries Engbrenghof, Frjenstjer. 3e. Roel Zijlstra, Menaam.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)