Fiera en Anna in de prijzen, Welpen Meisjes d.e.l., Midlum, Zondag 28 Augustus

Fiera won de 2e prijs in de winnaarsronde, en Anna won de 1e prijs in de verliezersronde...
De KNKB d.e.l. wedstrijd herkansing voor welpen meisjes in Midlum is probleemloos en gemoedelijk verlopen.
De momenteel erg actieve regengod Pluvius was Midlum goed gezind en gooide geen roet in het eten.
De wedstrijd stond onder leiding van clubscheidsrechter Age Tichelaar die als een ware veldheer het hele gebeuren in goede banen leidde.

Acht parturen streden sportief om de prijzen. Het partuur van Anouk Smink uit Makkum en Trea van der Ploeg uit Ried was ongenaakbaar en won de eerste prijs. In de finale versloegen zij het partuur van Fiera de Vries en Marlies Bonnema met 5-1 (6-4).

Uitslagen :

Winnaarsronde :
 1. Annouk Smink en Trea van der Ploeg
 2. Fiera de Vries en Marlies Bonnema
Verliezersronde :
 1. Anna Ennema en Inge Jansma

Federatiewedstrijd Zaterdag 27 Augustus (Sexbierum)

k.v. De Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum was afgelopen zaterdag de gastheer van de jeugdwedstrijd van de Federatie Barradeel.
Aanvankelijk werd er onder prima weersomstandigheden, maar wel op een erg nat en kwetsbaar veld, gekaatst. De jeugdcommissie zorgden er voor dat in drie categorieën drie keer gekaatst kon worden. De aktiviteiten gingen  om 11.00 uur van start en de J.C. had het prima voorelkaar. Na twee omlopen en halverwege de 3de gooide “moeder natuur” roet in het eten. Het begon te regenen, maar tevens was donder en bliksem niet van de lucht. Er werd eerst gepauseerd, maar een blik op de buienradar gaf  aan dat het voorlopig niet droog werd en dus onverantwoord was om verder te gaan. In overleg met de bestuursleden van de Federatie besloot de J.C. om er een eind aan te maken. De eersten welke reeds aan de telegraaf hingen werden bij het geheel opgeteld en er werd een eindstand opgemaakt.

alle winnaars bij de welpen


alle winnaars pupillen


alle winnaars schooljeugd

Voorzitter Jan Douwe Gerbranda reikte de volgende prijzen uit: FOTO_IMPRESSIE VAN DEZE DAG
WELPEN:
 1. Riemer Jensma en Simon Wendelaar Bonga beide uit Minnertsga.
 2. Wayne Cuttress-Sexbierum en Roan Hooghiemster-Wijnaldum.
 3. Anna Ennema-Sexbierum en Geert Siegersma-Minnertsga.
1e prijs welpen 2e prijs welpen 3e prijs welpen
PUPILLEN:
 1. Jelle Pieter van der Walt-Tzummarum en Iris Hooghiemster-Wijnaldum.
 2. Wesley Vriesema-Minnertsga en Geke de Vries-Sint Jacobiparochie
1e prijs pupillen 2e prijs ppilen Wedstrijdsponsors :
Agroplant Holland
Nico Kuiper Technische Dienstverlening

Kransensponsors :
P.K. Goodijk, Fedde de Boer,
Jan Douwe en Annet Gerbranda en
Willy's Blomke, Dronryp.
SCHOOLJEUGD:
 1. Jan Sjouke Weewer-Sexbierum, Thomas Bakker-Oosterbierum en   Matthijs Dijkstra-Minnertsga
 2. Justin Haarsma-Harlingen, Dennis Nauta-Wijnaldum en  Wicia Nieuwhof-Sint Jacobiparochie
1e prijs schooljeugd 2e prijs schooljeugd
Vrijdag 02 september is k.v. :Het Noorden”van Sint Jacobiparochie de gastheer. De wedstrijd begint om 16.30 u. Dus……………….ALLEN MEE DOEN!

Pytrik 2e prijs Meisjes d.e.l., Easterwierrum, Zaterdag 27 Augustus

Pytrik 2e prijs Meisjes d.e.l.
Elly Hofman (Dronryp), Melissa Rianne Hiemstra (Stiens) en Annelien Broersma (Easterlittens) zijn in Easterwierrum winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor meisjes.


In de A-klasse was de premie voor Nicole Hempenius (Franeker), Marte Altenburg (Grou) en Pytrik Visser (Sexbierum).


Fiera de Vries wint 2e prijs bij de welpenmeisjes KNKB in Easterlittens, Zondag 21 Augustus

Winnaarsronde Verliezersronde
 1. Selina Meijer , Tytsjerk en  Wia Otter, Goutum
 2. Rixt Wijnia , Wommels en  Fiera de Vries , Sexbierum
 3. Laudy Bouma , Buitenpost en Alien Dijkstra , Easterein
 1. Geanne Faber , Wommels en  Kristia Dotinga , Sibrandabuorren
 2. Renske Blanksma , Wier en Trae van der Ploeg , Ried

Jildou Jansen wint 2e prijs bij de Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse in Reahus/Turns, Zondag 21 Augustus

Jildou Jansende winnaars zijn partuur 5: Lisette Tolsma uit Dronrijp en Leentsje Bootsma uit Peins, de tweede prijs is voor partuur 1: Sjoukje Stuiver uit Wytmarsum en Jildau Jansen uit Seisbierrum de derde prijs is gewonnen door partuur 9: Annet de Haan uit Sint Anne en Anna-Jantje Bosma uit Makkum.
in de verliezersronde ging de eerste prijs naar partuur 6: Anne-Rixt Cnossen uit Tsjom en de bijgelote Marijke Keuning uit Britswert, de tweede prijs is voor partuur 10: Serena Hovenga uit Marsum en Jelien de Jong uit Makkum.
Foto's van deze partij staan op de website van de KF Reahus/Turns.
Wedstrijdlijst

 

 


In Sexbierum is Zondag 21 Augustus een KNKB Jongens Vf wedstrijd gespeeld

De leiding was in handen van scheidsrechter Folkert Baarsma uit Boornbergum. Wedstrijdsponsors : Fokje en Andries
Kransensponsors : Jan en Tina

Onder zomerse omstandigheden kaatsen 12 parturen Jongens in Vrije Formatie bij de Twa Doarpen/DIOS te Sexbierum. Het spelbeeld was wisselend met goede en soms slechte partijen.Om 15.30 u. kon voorzitter Koen Sijtsma de volgende prijzen uitdelen:

Winnaarsronde:
1e prijs :Haye Jan Nicolay-Britsum, Jelle Scharinga-Welsryp en de alleskunner Hendrik Bouwhuis - Bolsward.
Zij versloegen in de finale op de stand 5-2 en 6-4 de 2e prijswinnaars, Enno Kingma-Westhoek, Jan Bauke Tolsma-Arum en Roan Hein Joostema-Minnertsga.

Willem Heeringa-Tzummarum, Jelle Attema-Makkum en Jan Sipke Tuinman-Dronrijp wonnen de 3de prijs.

In de Verliezersronde wonnen Rein Hiemstra-Sint Anna Parochie, Richard Tamminga-Hurdegarijp en Pytrik van Rosendal-Stiens  de 1e prijs.
De 2e prijswinnaars Harm Smit-Reduzum en Herre de Vries-Minnertsga verloren in de finale op 5-1 en 6-2.

WINNAARSRONDE    
1e Prijs 2e Prijs 3e Prijs
 1. Haye Jan Nicolay
 2. Jelle Scharringa
 3. Hendrik Bouwhuis
 1. Enno Kingma
 2. Jan Bauke Tolsma
 3. Ran Hein Joostema
 1. Willem Heeringa
 2. Jelle Attema
 3. Jan Sipke Tuinman
     
Verliezersronde
1e Prijs   2e Prijs
 1. Rein Hiemstra
 2. Richard Tamminga
 3. Pytrik van Rosendaj
 1. Harm Smit
 2. Herre de Vries
Lijst jongens 21 augustus te Sexbierum Korte Foto-impressie

Johannes van der Veen 1e prijs Jongens d.e.l. A-klasse, Lollum/Waaxens, Zaterdag 20 Augustus

Johannes van der VeenHendrik Bouwhuis uit Bolsward, Jan Bauke Tolsma uit Arum en Johannes van der Veen uit Pietersbierum zijn zaterdag in Lollum winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor jongens.

In de A-klasse was de premie voor Jan Sipke Tuinman uit Dronryp, Jan Schurer uit Arum en Jelle Attema uit Idsegahuizum.

In de B-klasse was de zege voor Rein Hiemstra uit Sint Annaparochie, Jerom Albartus Meinen uit Tersoal en René Boschma uit Bolsward. De premie was voor Enno Kingma Westhoek, Jesse Rinia uit Makkum en Gerrit Scharringa uit Wjelsryp. Verder waren er nog kleine premies voor Erwin Zijlstra uit Easterlittens, Emiel Wijma uit Makkum en Herre de Vries uit Minnertsga en voor Arjen van der Zee uit Firdgum, Jacob van der Bos uit Holwerd en Simon Bruinsma uit Lollum.


Mark Jan 1e prijs en Joran 2e prijs bij Schooljongens d.e.l. A-klasse Oude Biltzijl, Zaterdag 20 Augustus
Jan Sjouke Weewer 3e prijs Schooljongens d.e.l. verliezersronde B-klasse

Mark Jan IJkema uit Sexbierum en Pieter Sijtsma uit Wommels zijn zaterdag in Oude Bildtzijl winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor schooljongens.

In de A-klasse was de premie voor Wout Zijlstra uit Folsgare en Joran Gerbranda uit Sexbierum. De kleine premie was voor Evert Pieter Tolsma uit Winsum en Ewald Seepma uit Oosternijkerk.

In de B-klasse was de winst voor Edwin Miedema uit Peins en Jari Braaksma uit Sint Annaparochie. De premie was voor Jouke Dotinga uit Gauw en Sjaak Bakker uit Achlum. De kleine premie was voor Klaas Pier Folkertsma uit Wons en Tiede Draijer uit Tzummarum.

In de verliezersronde B-klasse, won Jan Sjouke Weewer een 3e prijs.


Tjibbe Haitsma 1e prijs in de herkansingsronde Jongens B-klasse, Lollum/Waaxens, Zaterdag 20 Augustus

Op zaterdag 20 augustus waren de jongens B klasse te gast in Lollum. Dit werd mogelijk gemaakt door onze vaste sponsor Royal Lankhorst Euronete in Sneek. Onder ideale omstandigheden werd er een lijst met dertien parturen verkaatst. Er werd sportief en leuk gespeeld met flink spannende partijen. De finale werd een echte finale en werd op 5-5 6-6 beslist Aan het eind van de dag was de prijsverdeling als volgt:


Winnaarsronde      
1e prijs:
Rein Hiemstra Sint Annaparochie
Jerom Albartus Meinum Tersoal
René Boschma Bolsward
2e prijs:
Enno Kingma Bolsward
Jesse Rinia Makkum
Gerrit Scharringa Wjelsryp
3e prijs:
Erwin Zijlstra Easterlittens
Emiel Wijma Makkum
Herre de Vries Minnertsga
3e prijs :
Arjen van der Zee Firdgum
Jacob van der Bos Holwerd
Simon Bruinsma Lollum
       
Herkansingsronde      
1e prijs:
Pieter M. Vrij Berltsum
Simon Brolsma Tzumarum
Tjibbe Haitsma Sexbierum
2e prijs :
Wierd Baarda Dronryp
Hesling Seepma Oosternijkerk
Pieter de Vries Wommels
   

Pytrik wint 2e prijs bij Meisjes d.e.l. B-klasse, Wjelsryp, Zaterdag 20 Augustus

Marte,Jeltsje en Elly wiinen de Meisjes d.e.l. partij in Wjelsryp, Zaterdag 20 Augustus

Onder mooie weer/veldomstandigheden werd er goed gekaatst onder leiding van Scheidsrechter Torensma.

Winnaarsronde : de winnaars wonnen met 5-3 en 6-0
 1. Marte Altenburg , Grou, Jeltsje Koopal , Ingelum en Elly Hofman , Dronrijp.
 2. Pytrik Visser ,Sexbierum, Akkelyna de Haan , Wier en Lisa Hofstra, Wjelsryp
 3. Jelien Pompstra , Easterein, Anneke van der Bos , Holwerd en Carin Drijfhout, Poppenwier.
Verliezersronde : de winnaars wonnen met 5-5 en 6-2
 1. Hermine Sytema , Deinum, Anne Brecht Bruinsma , Wommels en Nieke Wateler, Minnertsga.
 2. Nicole Hempenius , Franeker, Everdyna de Haan , Wier en Marloes Fennema , Franeker.

FEDERATIE BARRADEEL EN OMSTREKEN.


Alle prijswinnaars

Zaterdag 20 augustus organiseerde de k.v. De Keatsbal te Oosterbierum hun 2de Federatie Jeugdwedstrijd. Begunstigd door mooi kaatsweer werd het een prachtige middag. Door de vakantie waren er minder deelnemers dan anders. Oosterbierum loste dat prima op, doormiddels van poulekaatsen in de drie categorieën. Iedere categorie mocht drie keer kaatsen om de felbegeerde prijzen. Om ca. 15.30 u. reikte Sara Mulder met verve de prijzen uit en het toepasselijke woord werd  bijzonder op prijs gesteld.

Bij de Welpen Jongens en Meisjes was het partuur 1, welke al hun partijen wist te winnen. Riemer Jensma-Minnertsga, Anna Ennema-Sexbierum en Jesper Faber-Sexbierum werden de trotse winnaars. Hidde Poelstra en Hidde de Vries beide uit Minnertsga en Fiera de Vries uit Sexbierum  namen de 2de prijs mee naar  huis.  

De Pupillen Jongens en Meisjes werd gewonnen door slechts twee kaatsers. Robert Loonstra en Wesley Vriesema beide uit Minnertsga waren alle tegenstanders te vlug af. Omkranst gingen zij terug naar hun woonplaats. Jelmer Boomsma-Minnertsga, Jildou Swart-Sint Jacobiparochie en Jelle Pieter van der Walt uit Tzummarum namen genoegen met de 2de prijs. De Schooljongens en Schoolmeisjes kaatsten bijzonder spannend. Tot de laatste wedstrijden kon het nog alle kanten uit. Vijf eersten gelijk en vijf om de vier was troef. Tenslotte namen Justin Haarsma-Harlingen, Wicia Nieuwhof-Sint Jacobiprarochie en Bettie Terpstra uit Sexbierum de kransen mee naar huis. Om de 2de prijs waren voor partuur 2 en 3 zoveel de voor en-tegeneersten gelijk. De onderlinge wedstrijd gaf de uitslag weer. Jari Brander-Franeker en Kees de Vries-Sint Jacobiparochie wonnen en 5-5 en 6-4. Het zilver was hun deel. Het puntenklassement kan weer worden bijgewerkt.

Zaterdag 27 augustus is k.v. de Twa Doarpen/DIOS uit Sexbierum-Pietersbierum de gastheer en gaat de strijd weer verder.


Johannes, Kees en Pieter 2e prijs bij de Revanche voor de Freule, Jellum-Beers, Woensdag 17 Augustus

De premiewinnaars: vlnr
:Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot en Johannes van der VeenDe revanche voor de Freule in Jellum-Beers is woensdag gewonnen door het partuur van Arum (Jan Bauke Tolsma), Kevin Jaarsma en Jan Schurer. (Foto’s: Lijkle Spijksma).


In de finale moest dit trio tegen de Freulewinnaars van
Sexbierum-Pietersbierum :
Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot
.
Arum won op 5-4 6-2. Kleine premies waren er voor Britsum (Roald Bruinsma, Haije Jan Nicolay, Sjoerd Smits) en Makkum (Jelle Attema en Jesse Rinia).

De kranswinnaars: Vlnr: 
Kevin Jaarsma, Jan Bauke Tolsma, Jan Schurer en 
coach Yeb Hengst

FOTO-IMPRESSIE

 

 

 

 

Jellum in cijfers:
Eerste omloop: 1. Sexbierum-Pietersbierum – 2. Wommels (5-3 6-4); 3. Sint Jacobiparochie – 4. Franeker (5-3 6-6); 5. Anjum – 6. Sint Annaparochie (2-5 6-6); 7. Britsum – 8. Wjelsryp (5-4 6-4); 9. Makkum – 10. Dronryp (5-3 6-4); 11. Tzummarum – 12. Jorwert (5-5 6-6 Tzummarum wint; 13. Minnertsga – 14. Arum (0-5 4-6); 15. Berltsum – 16. Bolsward (5-2 6-4). Tweede omloop: 1. Sexbierum-Pietersbierum – 3. Sint Jacobiparochie (5-3 6-6); 6. Sint Annaparochie – 7. Britsum (5-5 2-6); 9. Makkum – 11. Tzummarum (5-1 6-2); 14. Arum – 15. Berltsum (5-1 6-6); Derde omloop: 1. Sexbierum-Pietersbierum – 7. Britsum (5-3 6-0) 9. Makkum - 14. Arum (0-5 2-6). Finale: 14. Arum – 1. Sexbierum-Pietersbierum (5-4 6-2)

Nieuw vaandel voor kaatsvereniging DeTwaDoarpen/DIOS.

Aan  het begin van het kaatsseizoen werd er een Aktie gehouden voor een nieuw vaandel. Het vaandel van de kaatsvereniging uit Sexbierum/Pietersbierum was dringend aan vervanging toe.  Samen met de jeugdcommissie en kaatsers werd er een statiegeld flessenactie op touw gezet. In een paar uur tijd werd er ruim voldoende geld op gehaald om een nieuw vaandel te laten maken. Bij Atelier Astrid Lagerstee uit Stiens werd een nieuw vaandel gemaakt in de kleur van de club. Behalve de oprichtingsdatum staat ook de datum van de samenvoeging van DeTwaDoarpen en DIOS erop vermeld. Onlangs werd tijdens de hoofdklasse wedstrijd 20 Juli , in Sexbierum het vaandel onthuld door het oudste actieve lid van de vereniging, de heer Johannes  Algra.

Algra woont al enkele jaren in Franeker, in serviceflat Froonacker, maar hij kaatst nog regelmatig bij de 55+. Het vaandel is inmiddels voorzien van de nodige medailles, gewonnen sinds de samenvoeging in 1993 en tijdens de Ald Meiers Partij in Hitzum werd het vaandel in gebruik genomen.

 

 

 

 


Hendrieke van der Schoot, 2e prijs Schoolmeisjes Vf, Berlikum, Zondag 14 Augustus

De eerste prijs ging naar het tweetal Louise Krol (EE) en Sjanet Wijnia (Wommels). In een spannende finale wonnen zij de partij op de stand 5-5 6-6 van Sjoukje Maaike Braam (Bitgum), Ilse Tuinenga (Berltsum) en Hendrieke van der Schoot (Sexbierum). Het was Ilse die op deze stand de bal net kwaad opsloeg. De derde prijs ging naar het partuur van Cyntha Bouma (Buitenpost), Atjella Keulen (Jirnsum) en Marrit Zeinstra (Peins). Zij verloren in de halve finale in een ook spannende strijd op 5-5 6-4 van de latere winnaars.

In de verliezersronde was het partuur van Anne Nieke Bergsma (Minnertsga), Corina de Vries (Bitgum) en Jeanette Jansma (Dronryp) veel te sterk voor het partuur van Yvonne Galema (Tjerkwerd), Baukje Cornelissen (Arum) en Erica Kramer (Arum) getuige de 5-0 6-2 stand in deze finale.

De uitslagen:

 1. Louise Krol (EE) en Sjanet Wijnia (Wommels).
 2. 2e prijs: Sjoukje Maaike Braam (Bitgum), Ilse Tuinenga (Berltsum) en Hendrieke van der Schoot (Sexbierum)
 3. Cyntha Bouma (Buitenpost), Atjella Keulen (Jirnsum) en Marrit Zeinstra (Peins)

Verliezersronde:

 1. Anne Nieke Bergsma (Minnertsga), Corina de Vries (Bitgum) en Jeanette Jansma (Dronryp)

Pieter en Johannes 2e prijs Herkansing Jongens Vf, Stiens, Zondag 14 Augustus

Bij KC de Boer in Stiens is de jongens Vrije formatie verkaatst.
De 1e prijs ging naar Haye Jan Nicolai van Britsum,Jan Friso Bruinsma van Wommels en Hendrik Bouwhuis van Bolsward.
De 2e prijs ging naar Arjen van der Zee van Firdgum,Patrick Nauta van Berlikum en Remco Dijkstra van Berlikum.
De 3e prijs ging naar Jelle Attema van Idsegahuizum,Jelle Sipke Tuinman van Dronrijp en Willem Heeringa van Tzummarum.

In de herkansing ging de 1e prijs naar Jan Bouke Tolsma van Arum,Roan-Hein Joostema van Minnertsga en Enno Kingma van de Westhoek.
De 2e prijs was voor Johannes van der Veen van Pietersbierum
Erwin Zijlstra van Easterlittens en Pieter van der Schoot van Sexbierum.


Pieter en Johannes 2e prijs Herkansing Jongens Vf, Stiens, Zondag 14 Augustus

Bij KC de Boer in Stiens is de jongens Vrije formatie verkaatst.
De 1e prijs ging naar Haye Jan Nicolai van Britsum,Jan Friso Bruinsma van Wommels en Hendrik Bouwhuis van Bolsward.

De 2e prijs ging naar Arjen van der Zee van Firdgum,Patrick Nauta van Berlikum en Remco Dijkstra van Berlikum.

De 3e prijs ging naar Jelle Attema van Idsegahuizum,Jelle Sipke Tuinman van Dronrijp en Willem Heeringa van Tzummarum.

In de herkansing ging de 1e prijs naar Jan Bouke Tolsma van Arum,Roan-Hein Joostema van Minnertsga en Enno Kingma van de Westhoek.
De 2e prijs was voor Johannes van der Veen van Pietersbierum
Erwin Zijlstra van Easterlittens en Pieter van der Schoot van Sexbierum.


Anna 1e prijs, en Fiera 2e prijs verl.ronde Welpen Meisjes, Paesens-Moddergat, Zaterdag 13 Augustus

In Paesens/Moddergat is vandaag de KNKB welpen meisjes partij gekaatst . Perfekt weer voor een kaatsdag.
9 parturen op de lijst, met 1 onvolledig partuur, bijloten dus. Na de eerste omloop te hebben verloren word Eline Koree bijgeloot bij partuur 9.
Hester de Boer word even later bijgeloot bij partuur 2, iedereen kaatst deze dag minimaal twee keer.
Om plus minus een uur word er begonnen aan de finales, na een uurtje goed kaatsen hing in de winnaarsronde een vijf eerst gelijk ,en in de verliezersronde een vijf om de vier, twee spannende finales en het einde van een mooie dag


Winnaarsronde :  
1e prijs Rixt Wijnia ,Wommels en Marrit Folkertsma ,Folsgare
2e prijs Renske Blanksma ,Wier en Anna Joostema ,Berlikum
3e prijs Joanna Broeders ,Ried en Wia Otter ,Goutum
Verliezersronde :  
1e prijs Hester de Boer ,Jellum en Anna Ennema ,Sexbierum
2e prijs Laudy Bounma ,Buitenpost en Fiera de Vries ,Sexbierum

Mark Jan Ykema 1e prijs Schooljongens A-klasse,Bolsward,Zaterdag 13 Augustus

Mark Jan Ijkema uit Sexbierum, Kevin Jordi Hiemstra uit Stiens en Wiebe Dijkstra uit Anjum zijn zaterdag in Bolsward winnaar geworden van de d.e.l. - wedstrijd voor schooljongens.Vlnr: Mark Jan Ijkema, Wiebe Dijkstra en Kevin Jordi Hiemstra


De finale in de A-klasse ging tegen het partuur van Jehannes Gietema uit Akkrum, Gideon Swanson uit Sint Jacobiparochie en Ruben Eijzenga uit Berltsum.

Het werd een zeer onderhoudende partij waarbij om ieder punt met veel inzet werd gestreden. De bordjes werden tot vijf eersten gelijk om en om verdeeld. Uiteindelijk wist het partuur van Mark Jan IJkema in het beslissende eerst door te drukken en op 5-5 en 6-0 was het Mark Jan die met een fraaie bovenslag een einde aan deze partij maakte.


Freule 2011.
Wommels - woensdag 10 augustus: 109de Freule.

’s Ochtends om kwart over zeven staat de ontbijttafel gedekt bij Jelle en Hendrika van der Veen. Even later schuiven zoon Johannes, Kees, Pieter en Jan van der Schoot aan voor een stevig ontbijt op deze voor de jongens en coach belangrijke kaatsdag.  Ondanks de spanningen wordt er toch lekker gegeten. Tijdens een uitzending van Omrop Fryslan van  de “generale” in  Franeker is er veel negatieve aandacht voor het partuur uit de Bjirmen, en dit heeft zeker invloed op de spelers. Wel winnen ze die dag de tweede prijs, en de dag daarvoor nemen ze de derde prijs mee uit  Witmarsum. De dag erna hebben ze nog een afspraak staan als partuur bij sportpsycholoog Bram Brouwer in Mantgum. Deze heeft een zeer verhelderend gesprek met de jongens en maakt een puntenlijst voor de jongens waar ze gedurende de dag  een houvast aan hebben. Dan heeft de familie van der Veen de vorige dag een slecht bericht ontvangen over een goede vriend van de familie, die ernstig ziek blijkt te zijn. Johannes zegt tijdens het ontbijt dat als ze deze dag de Freule winnen,  hij deze overwinning op zal dragen aan Andre (overl. 18-10-2011). Om acht uur vertrekt het  hele gezelschap vol vertrouwen richting Wommels, overigens niet voordat Jan nog een bos bloemen heeft gehaald i.v.m. zijn trouwdag. Rond kwart over acht arriveren ze in Wommels waar ook de andere 47 parturen langzaam binnendruppelen in de kaatsarena van deze dag.

 

De jongens en hun coach leggen beslag op de kantine van de naastgelegen tennisvereniging en hier zullen zij zich tussen de partijen terugtrekken om zicht te focussen op de volgende ronde. Sexbierum/Pietersbierum is dit jaar nummer 16 op de lijst en moet dus meteen “los” op het bijveld. De eerste tegenstander is Achlum.  De jongens zijn alle drie zeer geconcentreerd bezig en laten er geen gras over groeien om te laten zien wie de sterkste is. Achlum kan de kleedkamer opzoeken na een nederlaag van 5-0 6/6. Na de eerste omloop probeert een journalist van Omrop Fryslan de jongens nog uit de tent te lokken, naar aanleiding van tv-uitzending enkele dagen daarvoor. De jongens houden echter de kaken stijf op elkaar en ook coach Jelle stuurt ze weg. De jongens zijn vandaag gekomen om te winnen en zullen dit ook laten zien. Ze willen zich in opperste concentratie voorbereiden. Coach Jelle ziet daar deze dag streng op toe en vermijd dan ook elk contact, en zeker met de pers . Alleen ” materialenboy”  Jan Sjouke Weewer mag zich bij de spelers voegen. Na dit intermezzo is Deinum in de tweede omloop de tegenstander. Ook hier wordt korte metten mee gemaakt en de partij wordt snel beslist op 5-0 6/0. Dan de derde omloop. De kaatsers zijn inmiddels allemaal verhuist naar het hoofdveld van deze dag.

Tzummarum is de volgende tegenstander.  Op een stand van 3-3 raakt Kees geblesseerd aan zijn knie. Hij werd hiervoor al behandeld maar door het drukke kaatsweekend voorafgaand aan de Freule raakte de knie overbelast en moest Kees van het veld om behandeld te worden.  Broer Pieter begon al te twijfelen en vroeg zich af of Kees wel verder kon kaatsen. Volgens Pieter trekt Kees hun er meestal doorheen als het even tegenzit en dus was het wel even spannend Gelukkig was fysiotherapeut Jelle Eijzenga ter plekke en zo kon Kees na een kwartiertje weer het veld op. Daarna was het snel gebeurd met Tzummarum. De jongens herpakten zich goed en aan Tzummarum werd geen eerst meer gegund. De eindstand werd 5-3 6/2. De jongens zaten nu in de prijzen en dat was al een hele opluchting. Maar na de vierde prijs van vorig jaar, wilden de jongens nu natuurlijk meer en op een dag als deze telt maar een prijs, de eerste.  Witmarsum was de tegenstander. Dit partuur was een van de outsiders en het werd dan ook een spannende partij. Tot vier eersten waren de parturen goed aan elkaar gewaagd en werden de punten om en om verdeeld. Daarna stoomde Sexbierum door naar 5-4 6/6 en zaten ze bij de laatste drie.

In de partij om de finaleplaats of vierde versloeg Dronrijp verrassend het partuur van Arum, de winnaars van het NK. In de halve finale was Franeker de tegenstander. Deze partij liet alle toeschouwers op het puntje van hun stoel zitten en zeker voor de aanwezige aanhang van Johannes, Kees en Pieter steeg de spanning ten top. Pas op 5-5 6/6  werd de partij in het voordeel van de jongens beslist. Na een achterstand van 5-4 6/2 wisten ze het hoofd koel te houden en 5 eersten gelijk te maken, daarna ging het over en weer en de laatste slag was een discutabele slag volgens velen. Johannes sloeg op en de voorinse van Franeker raakte de bal, achterinse Christiaan de Haan sloeg de bal nog met stuit het perk uit en kon er nog een kaats van maken. De keurmeester op de voorlijn en ook de toegesnelde jongens zagen de bal echter “aan”. De scheidsrechter nam na overleg met de lijnrechter zijn standpunt over en er werd een zitbal gegeven. De vreugde en ontlading bij Kees, Pieter en Johannes was groot en ook bij coach Jelle en de aanhangers.

Een finaleplaats op de Freule was historisch. Nog nooit eerder was de kaatsvereniging DeTwaDoarpen/DIOS erin geslaagd om zover te komen. Een derde prijs was tot dan toe de hoogst behaalde  eer.  In de finale dus de verrassende tegenstander Dronrijp. Dit dorp kaatste met het partuur van Jan Sipke Tuinman, Wierd Baarda en Remco Cuperus. Twee keer eerder waren ze elkaar tegengekomen op een afdelingspartij dit seizoen en twee keer ging de winst naar Sexbierum. De jongens gingen voortvarend van start en ze stonden al snel een spel voor. Maar Dronrijp gaf zich niet zomaar gewonnen, en mede door enige onderschatting van onze jongens werd het alweer snel twee gelijk. Toen staken Johannes, Kees en Pieter even de koppen bij elkaar, en wisten ze zich goed te herstellen. Zeer geconcentreerd werd er verder gekaatst. Er werd niet meer een eerst  weggeven en op de stand van 5-2 6/6 sloeg Jan Sipke de bal voor en schreven Johannes, Kees en Pieter samen met coach Jelle historie. De jongens hebben over de hele dag degelijk gekaatst; bij de opslag was Johannes deze dag ongenaakbaar en met slechts zeven missers over de hele dag liet hij zien dat hij het afgelopen seizoen is uitgegroeid tot een van de betere opslagers in de jongenscategorie.

Ook  Kees heeft zich dit seizoen enorm goed ontwikkelt en samen met zijn broer Pieter stond er vandaag een zeer sterk perk op het veld die menige bal over de “boven” liet verdwijnen.  De feestvreugde was groot en de jongens werden overspoeld met felicitaties. Veel  dorpsgenoten die eerst aan de radio zaten gekluisterd waren gedurende dag richting Wommels gekomen om te zien hoe hun dorpsgenoten deze 109de Freule wonnen. Ook de jongens konden hun geluk niet op en er waren tranen van vreugde. Pieter, Kees en Johannes werden de kransen omgehangen en ontvingen uit handen van het comite de gouden horloges, tevens kregen ze een zakje met kaatsballen en een medaille. De villa van de Freule werd overhandigd aan coach Jelle van der Veen en mag een jaar lang in Sexbierum/Pietersbierum verblijven. Na de prijsuitreiking werd het viertal in de koets door Wommels gereden, voorafgegaan door het Freule-comite en de muziek. Daarna stond er een bus klaar om de winnaars en hun familie naar Sexbierum te brengen waar ondertussen de jeugd- en kantinecommissie druk bezig was om alles te regelen voor een feest in eigen dorp. De bus maakte nog even een pitstop in Franeker  bij de Stadsherberg om de reizigers van een hapje en een drankje te voorzien. Rond half acht arriveerde de bus bij het sportterrein in Sexbierum. Hier waren al veel dorpsbewoners naar toegekomen om de winnaars te feliciteren en met een groot applaus werden de kaatsers ontvangen, wat de jongens  een kippenvel moment bezorgde.

De koets was inmiddels rijklaar en de drumband “Concordia” was present om het partuur en hun coach te vergezellen tijdens de rondrit door het dorp.  Overal wapperden  vlaggen en stonden bewoners op de stoep. Het was werkelijk fantastisch om te zien hoe er meegeleefd werd door iedereen op deze dag. Na de rit werden Johannes, Kees en Pieter  nog toegezongen door de aanwezigen met muzikale ondersteuning van de drumband. In de kantine werden ze nog toegesproken door de voorzitter van de jeugdcommissie Jan Douwe Gerbranda en kregen ze allemaal een bos bloemen.  Daarna werd er nog een feestje gevierd met alle belangstellenden. In de eerste dagen na de overwinning werden er vele bloemen en kaarten ontvangen door de spelers.  Grappig detail is nog dat Kees van der Schoot vorig jaar, augustus 2010, in het gastenboek van DeTwaDoarpen/DIOS het  volgende bericht achterliet. “Dit jaar nog de vierde, maar volgend jaar beloof ik, nemen wij de villa mee naar huis”, waarop P.K. Goodijk antwoordde dat hij hier wel wat “tussen wilde zetten”. En aldus geschiedde, de villa van de Freule ging mee naar Sexbierum en Goodijk hield zich aan zijn weddenschap. Verder is het bijzonder dat het partuur en hun coach afkomstig is uit twee gezinnen. Het is de vijftiende keer op de Freule dat er broers in het winnende partuur zitten.

Tijdens het dorpsfeest werden de jongens en hun coach nog verrast met een huldiging in de feesttent waar ze uit handen van de voorzitter van Oranje Nationaal Eddy van der Land een bos bloemen en een telegraaf ontvingen. Op de muziek van “Queen”s “We are the champions” werden de kampioenen luid toegezongen door het aanwezige publiek. Op 18 september vond de ballonvlucht eindelijk plaats. Het werd een prachtige vliegtocht van Wommels naar Langweer waar de jongens na een rituele handeling hun vliegcertificaat in ontvangst mochten nemen.
Op de revanche-Freule in Jellum-Bears, woensdag 17 augustus,  is er nog een tweede prijs voor de broers Kees en Pieter van der Schoot en Johannes van der Veen.Op 28 oktober zullen ze nog gehuldigd worden door de kaatsvereniging “DeTwaDoarpen/DIOS”. 

 


Johannes , Kees en Pieter hebben het gefixt op de Freule 2011

Sexbierum-Pietersbierum wint voor de eerste maal in haar historie de 109e editie van de prestigieuze Freulepartij

In een weinig hoogstaande finale werd Dronryp met 5-2 en 6-6 verslagen. Sexbierum-Pietersbierum met de kaatsers Johannes van der Veen en de gebroeders Kees en Pieter van der Schoot was in de finale een maatje te groot voor Remco Kuperus, Wierd Baarda en Jan Sipke Tuinman. Bij Dronryp moest het te veel komen van Wierd Baarda en Jan Sipke Tuinman. Sexbierum-Pietersbierum was het meer complete partuur. Bij de laatste was opslager Johannes van der Veen de grote man. Hij sloeg de gehele dag prima op en in tegenstelling tot de vele andere opslagers miste hij maar sporadisch het perk. Dat kon niet gezegd worden van tweede opslager Pieter van der Schoot die over een heel snelle opslag beschikt maar ook nogal eens met de juiste richting overhoop lag. Maar met zijn uitslagwerk maakte hij ook weer veel goed. Daarbij ondervond hij veel steun van zijn broer Kees van der Schoot.

 

De jongens uit De Ryp waren niet opgewassen tegen het ontketende Sexbierum-Pietersbierum.

Sexbierum had een vliegende start wat mede in de hand werd gewerkt door het zwakke opslaan van Jan Sipke Tuinman. Twee missers werden gevolgd door twee bovenslagen van het duo Van der Schoot. In het tweede eerste was het lek bij Dronryp nog niet boven en op 1-0 en 6-0 was de kwaad uitslag van Wierd Baarda voldoende voor een spel voorsprong. Sexbierum denderde door naar een 2-0 en 6-2 stand en voor de Rypsters leek er geen houden aan maar de bovenslag van Jan Sipke Tuinman op 2-0 en 6-6 deed de marge alsnog verkleinen. Via 6-4 werd de stand zelfs gelijk getrokken. Maar dat was maar voor even want met sterk opslaan wist Johannes van der Veen de voorsprong weer te vergroten. Eerste plaatste hij twee fraaie zitballen om vervolgens op 2-2 en 6-2 afdoende te retourneren. De vierde zitbal van Van der Veen op 3-2 en 6-0 deed de marge alleen maar vergroten. Dronryp kreeg daarna nog tweemaal de kans op iets terug te doen maar beide malen faalde men in de afwerking. Op 4-2 en 6-6 sloeg Jan Sipke Tuinman kwaad uit en op 5-2 en 6-6 miste hij voor de zevende maal het perk.

De finale was het slotstuk van een hele matige Freulepartij waarin te veel de Olympische gedachte hoogtij vierde. Van de 47 gekaatste partijen eindigde meer dan de helft van de partijen in een 5-1 of 5-0 eindstand. Dat kan ook moeilijk anders omdat een derde van de op lijst staande afdelingen slechts sporadisch op de normale afdelingswedstrijden uitkomen.

Sexbierum-Pietersbierum had daar natuurlijk geen boodschap aan en deed wat ze moesten doen. Achlum en Deinum waren opwarmertjes getuige de tweemaal 5-0 uitslag. Dat veranderde op de derde lijst toen Tzummarum de tegenstander was. Tzummarum in goeden doen een van de favorieten kon mede door de blessure van Willem Heeringa niet dat extra brengen wat nodig was om dit Sexbierum onder de knie te krijgen. Op 5-3 en 6-2 kon Tzummarum onder de douche. Witmarsum was in de vierde omloop een lastige klant die zich niet zo maar gewonnen wenste te geven. De jongens van Pim Mulier kwamen nog tot twee spel maar moesten op 5-4 en 6-4 toch nog het loodje leggen.

De halve tegen Franeker was een partij op haren en snaren die tot de laatste slag spannend bleef. Na eersten gelijk liep Sexbierum uit naar een 4-2 voorsprong maar de jongens van Jan Bogtstra wisten toch weer langszij te komen mede door een fraaie klap van Allard Hoekstra op 4-3 en 6-6. Franeker kwam zelfs het eerst op de vijf eersten en leek bij 5-4 en 6-2 als overwinnaar het veld te gaan verlaten maar niets was minder waar. Sexbierum knokte zich uit een verloren positie terug en op 5-5 en 6-6 was Johannes van der Veen die met een fraaie zitbal zijn partuur alsnog in de finale bracht. Dat was althans de zienswijze van keurmeester en scheidsrechter. Maar het was een zeer discutabele beslissing want de door Van der Veen opgeslagen bal werd niet geraakt door voorinse Allard Hoekstra zodat de door Christian de Haan geslagen kaats correct was. Zowel keurmeester als scheidsrechter gingen hier bepaald niet vrijuit. Een heel sneu verlies voor de Jan Bogtstra jongens.

De echte winnaars van deze dag (Kees- en Pieter van der Schoot, Johannes van der Veen, en coach Jelle van der Veen 2e prijs: Dronrijp (Jan Sipke Tuinman, Remco Kuperus, Wierd Baarda ) 3e prijs Franeker (Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christian de Haan )
De echte winnaars van deze dag (Kees- en Pieter van der Schoot, Johannes van der Veen, en coach Jelle van der Veen 2e prijs: Dronrijp (Jan Sipke Tuinman, Remco Kuperus, Wierd Baarda ) 3e prijs Franeker (Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christian de Haan )
De foto's 1,2,3,4,4a, 4b en g2 zijn van Henk Bootsma en kunnen via zijn website worden bijbesteld

Foto-impressie
van deze
geweldige dag
Alle foto's verpakt in een PDF
Let op : 58MB groot !!!
Panorama van veld 2 Freule partij 2011

Wommels in cijfers:

Eerste omloop:
1. Ysbrechtum – 2. Stiens 3-5 0-6; 3. Winsum – 4. Witmarsum 2-5 6-6;
5. Drachten – 6. Exmorra 5-5 0-6; 7. Lollum-Waaxens – 8. Gytsjerk 2-5 4-6;
9. Menaam – 10. Itens 5-1 6-2; 11. Easterein – 12. Tzummarum 1-5 6-6;
13. Deinum – 14. Hantum 5-0 6-6;
15. Achlum – 16. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 6-6;
17. Jorwert – 18. Britsum 3-5 0-6; 19. Reduzum – 20. Makkum 1-5 6-6;
21. Niawier-Metslawier – 22. Peins 5-2 6-6;
23. Franeker – 24. Hitzum 5-0 6-4; 25. Tzum – 26. Broeksterwâld 5-2 6-4;
27. Anjum – 28. Goënga 5-3 6-4; 29. Holwerd – 30. Wommels 1-5 0-6;
31. Minnertsgea – 32. Bolsward 5-0 6-2; 33. Raerd – 34. Cornwerd 5-2 6-6;
35. Sint Jacobiparochie- 36. Berltsum 5-5 6-2; 37. Wjelsryp – 38. Lekkum 3-5 2-6;
39. Arum – 40. Weidum 5-1 6-2; 41. Gaast-Ferwoude – 42. Grou 5-1 6-6;
43. Sint Annaparochie – 44. Alde Leie 5-1 6-2; 45. Pingjum – 46. Folsgare 5-3 6-4;
47. Dronryp – 48. Burgwerd 5-0 6-0;


Tweede omloop:

2. Stiens – 4. Witmarsum 3-5 2-6; 6. Exmorra – 8. Gytsjerk 4-5 6-6;
9. Menaam – 12. Tzummarum 0-5 2-6;
13. Deinum – 16. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 0-6;
18. Britsum – 20. Makkum 2-5 2-6; 21. Niawier-Metslawier – 23. Franeker 2-5 2-6;

25. Tzum – 27. Anjum 4-5 6-6; 30. Wommels - Minnertsga 2-5 2-6;
33. Raerd – 35. Sint Jacobiparochie1-5 2-6; 38. Lekkum – 39. Arum 0-5 4-6;
41. Gaast-Ferwoude – 43. Sint Annaparochie 3-5 6-6; 45. Pingjum – 47. Dronryp 0-5 0-6;


Derde omloop:

4. Witmarsum – 8. Gytsjerk 5- 2 6-6;
12. Tzummarum – 16. Sexbierum-Pietersbierum 3- 5 0-6;
20. Makkum – 23. Franeker 3-5 2-6; 27. Anjum – 31. Minnertsga 4-5 2-6;
33. Sint Jacobiparochie – 39. Arum 0-5 4-6;
43. Sint Annaparochie – 47. Dronryp 3-5 2-6;

Vierde omloop:
4. Witmarsum – 16. Sexbierum-Pietersbierum 4-5 4-6;
23. Franeker – 31. Minnertsga 5-1 6-2; 39. Arum – 47. Dronryp 5-5 2-6;

Halve finale:
16. Sexbierum-Pietersbierum – 23. Franeker 5-5 6-6
(Sexbierum-Pietersbierum wint); 47. Dronryp vrij;

Finale: 47. Dronryp – 16. Sexbierum-Pietersbierum 2-5 6-6;

 

Pier Jouke Burenga (93) omringd door de Freule winnaars 2011, Pier Jouke Burenga won de Freule in 1935, hij kwam toen uit voor OKK Beetgum

De Freule wisselprijs

Gescand vauit het "Friesch Dagblad"
Alle Filmpjes omtrent de Freule - partij 2011
Start van de Freule Dei 2011
1e omloop
2e en 3e omloop
Samenvatting halve - en finale-partij
de laatste seconden
Seisbierrum yn de krânsen
Seisbierrum wint de Freule partij fan 2011
Freule 2011
Helden op de velden, Freule 2011
Samenvatting plus gesprekken
 
Kranteknipsels uit Friesch Dagblad

 


Johannes, Kees en Pieter, met coach Jelle van der Veen, 2e prijs Jongens Afd, Franeker, Zondag 07 Augustus

Kees,Johannes en Pieter met hun 2e prijs

Zondag 7 augustus werd op het sportpark Bloemketerp de Afdeling partij voor jongens gekaatst. Deze partij is de generale van de Freule. Ondanks de regenbuien in de ochtend was het publiek in redelijke getale opgekomen om de jongens in actie te zien. In de eerste omloop verloor Makkum van Sexbierum/P. Deze wedstrijd eindigde in een 5-4 en 6-4 eindstand. De overige favorieten lieten deze omloop geen steken vallen.De finalisten van zaterdag, Wommels en Arum moesten in de twee omloop aantreden tegen resp. Bolsward en Minnertsga maar konden beide hun goede optreden van de dag ervoor niet voortzetten. Ze verlopen beide hun partij en konden naar huis. Arum had nog lang zicht op de volgende omloop maar moest op 5-5 en 6-6 toch nog capituleren.

In de derde omloop won Sexbierum/P redelijk eenvoudig van Bolward 5-1 en 6-2. Dronrijp wint van St. Jacobiparochie, Minnertsga van Witmarsum, Welsrijp van de plaatselijk favoriet Franeker en Tzummarum van Dronrijp 2.

In de vierde omloop heeft Tzummarum een staand nummer. Sexbierum/P wint 5-3 6-4 van Dronrijp. Minnertsga gaf Welsrijp geen enkele kans en won 5-0 6-4. Hierdoor stond Tzummarum tegen Sexbierum/P in de halve finale. Minnertsga heeft een staand nummer waardoor ze zich als eerste plaatsen voor de finale.

De halve finale werd in een lange wedstrijd op 5-3 6-4 in het voordeel van Sexbierum/P beslist. Minnertsga maakte in de finale een goede start en gaf Sexbierum/P geen gelegenheid om in de wedstrijd te komen zodat ze deze wedstrijd verdiend winnend afsloten. Roan Hein Joostema werd door de koningscommissie gekozen tot koning van deze wedstrijd. Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt dankzij de Franeker Bouwglas Service en de PC uit Franeker.

Met zijn allen op de foto

Mark Jan Ykema wint 1e prijs Schooljongens A-klasse, Damwoude, Zondag 07 Augustus

Bij de A-klasse stonden vandaag 5 parturen op de lijst. Na een lange kaatsdag waren de kransen voor Mark Jan IJkema, Kevin Jordi Hiemstra en Wiebe Dijkstra. Zij behaalden in vier partijen de maximale winst van 28 eersten. De tweede prijs was voor Dirjan Bouma, Wout Zijlstra en Ruben Eijzenga. Zij kwamen tot 26 eersten.

 

 

 

 


Durk Ennema wint 1e prijs Pupillen Jongens d.e.l. A-klasse, Workum, Zondag 07 Augustus

De parturen van Durk Ennema/Hein Joostema en Harm de Vries/Patrick zorgden voor een spannende ontknoping van deze wedstrijd. Zes parturen, verdeeld in twee poules,waarbij de parturen van de ene poule streden tegen de parturen in de andere poule. Alsof het lot het zo gewild had, kwamen ze elkaar pas in de laatste wedstrijd tegen. Beide parturen hadden hun voorgaande partijen gewonnen. De laatste partij moest de beslissing brengen. En het werd een echte finale! Met alles aan de hang werd de partij beslist in het voordeel van het duo Ennema/Joostema.
1. Durk Ennema, Sexbierum, Hein Joostema Berlikum;
2. Harm de Vries Tzummarum, Patrick Kramer Arum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kees, Pieter en Johannes winnen 3e prijs, Jongens Afdeling, Witmarsum, Zaterdag 06 Augustus

Johannes,Pieter en Kees

Wommels 3 heeft in Witmarsum de afdelingswedstrijd voor jongens gewonnen. Wietse Fopma, Jelle de Vries en Jan Friso Bruinsma waren de gelukkigen, die in de finale tegen Arum (Jan Bauke Tolsma, Keven Jaarsma en Jan Schurer met een ruime voorsprong op 5-1 6-6 de overwinning binnen haalden.

De halve finale wist het partuur Wietse Fopma c.s. op 5-1 6-4 te winnen van Sexbierum-Pietersbierum met Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot. Dit trio ging met de kleine premie (ook hier horloges) naar huis.Er waren in totaal 39 parturen.

De uiteindelijke winnaars

Pytrik, Hendrieke en Janneke helaas géén succes op Ald Meyers-partij, Zaterdag 06 Augustus, Hitzum

Janneke EnnemaEasterein (Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma en Jellie Pompstra) zijn in Hitzum winnaar geworden van de Ald Meierspartij.
In de finale werd Stiens (Melissa Rianne Hiemstra, Jildou Felkers en Jannica van der Ploeg) verslagen met 5-1 en 6-2.
Op die stand was het Jelien Pompstra die met de ferme bovenslag de overwinning binnen loodste.
De derde prijs was in Hitzum voor Franeker met Samantha Bollema, Iris Wijbenga en Nicole Hempenius.
Franeker verloor in de halve finale van de latere premiewinnaars Stiens.

Tijdens deze partij, zolang ze nog van de partij waren, zijn er nog foto's genomen.
Deze kunt u vinden onder Foto-impressie.

Korte Foto-impressie
 

 

 

 

 


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)