Kaatsskoal St. Anne organiseert kaatspartij op zondag 24 april.

http://www.kaatsskoalstanne.nl/wp-content/uploads/2011/04/janneke-2e-451x300.jpg
Bij de meisjes was het Marloes Fennema die alle drie partijen wist te winnen.
De 2e prijs was voor Janneke Ennema die ook al haar partijen won maar meer tegen eersten had.
De 3e prijs was voor Lusanne Klaver en de 4e prijs voor Jildou van Dijk.
Bij het overtikken waren Judith en Nieke het hoogst met 145 keer en bij het tenniskaatsen
waren het Anna Brecht Bruinsma en Marloes Fennema die beide partijen wisten te winnen.
De prijzen werden uitgereikt bij onze sponsor Camping "de blikvaart"
waar de jeugd nog patat kreeg en we nog even gezellig met zijn allen op het terras konden nazitten.
Behalve de jeugd die natuurlijk nog wel energie had om even bootje te varen.


Meisjespartuur Sexbierum in het nieuw.

Zoals beloofd tijdens de huldiging van het NK schoolmeisjes-partuur in oktober, werden afgelopen
woensdagavond 20 April Pytrik Visser, Janneke Ennema en Hendrieke van der Schoot samen met
coach Minke Jansen gehuld in een nieuw trainingsjack.
Uit handen van Jan Douwe Gerbranda van clubsponsor Jaap Breman bv kregen de dames
een mooi nieuw jasje overhandigd.

 

 
Jelte, Pieter en Johannes op trainingskamp.

Afgelopen weekend organiseerde stichting Score het trainingsweekend voor de seniorengroep en de topgroep jeugd. 
De drie Sexbierummer jeugdleden verbleven 3 dagen in Ie-Sicht te Oudega.
Onder prachtige weersomstandigheden kon er getraind worden onder leiding van de trainers van stichting Score waaronder Jan Douwe Gerbranda.
Op de site van Stichting Score zijn de foto’s te bewonderen van dit zonovergoten paasweekend.  

Op de KNKB site is Pieter nog te beluisteren in een interview dat tijdens dit weekend werd gehouden.


Stichting Score organiseert Kaatskamp in Britsum, weekend 18- en 19 April 2011

Foto: K. HijlkemaMeer dan 90 kinderen hebben, onder fantastisch mooie weersomstandigheden, de puntjes op de 'i' gezet.
Alle jeugdkaatsers zijn nu klaar voor het kaatsseizoen.
Uit  Sexbierum waren aanwezig, Mark Jan Ykema, Joran Gerbranda, Hendrieke van der Schoot en Pytrik Visser.
Jan Douwe Gerbranda en Jelte Visser waren als trainer aanwezig
Zaterdagmorgen werd er vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur getraind, vervolgens van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Daarna had Score het gehele zwembad in Stiens afgehuurd, zodat alle kaatsers een frisse duik konden nemen.
De trainingen werden zondagmorgen om 11.00 uur weer hervat.
Na twee uren te hebben getraind en de lunch werden er in de middag nog twee uren aan vast geknoopt.
Alle kaats(t)ers gingen met een moe, maar vooral goed gevoel huiswaarts.

Foto's van K. Hylkema en JD

Foto: K. HijlkemaFoto: JDFoto: JD

 


Contributie - verhoging 2011

Dit jaar zijn er wat strubbelingen omtrent het betalen van de Contributie (diegene die netjes betaald hebben daar gelaten).
Eenieder wordt verzocht zijn contributie zo snel mogelijk te betalen.
Bent u verhuisd????? Geef dit dan even door aan de Kaatsvereniging.

Vorig seizoen is besloten dat er vanaf het seizoen 2011 een contributieverhoging wordt doorgevoerd. 
Dit betekent het volgende voor u:

  • Senioren (18 jaar en ouder) betalen  €25,00 per jaar.
  • Jeugd t/m 17 betaalt  €12,50 per jaar (mits er één volwassene lid is, anders betaalt  het eerste kind uit het gezin € 25,00.).

Voor de vereniging is het voordeliger als u via een machtiging betaalt.
Hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester Arnoud Nieuwenhuizen of Heinz Palsma.
Het inschrijf-formulier, tesamen met de machtiging kunt u vinden op deze website.

Opzeggen van het lidmaatschap (conform het huishoudelijk reglement) :

Vóór het einde van het lopende jaar kenbaar maken bij de penningmeester en/of ledenadministratie.


Natuurlijk kunt u ook altijd donateur worden van onze vereniging.
Info hierover bij  Heinz Palsma.


Wordt u ook Kaatsbal-sponsor?

Vorig jaar is er voor ± €1000,00 aan kaatsballen aangeschaft, wat mogelijk was vanwege de bijdrage van de Kaatsballen-sponsors.

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
P.K. Goodijk :  0517 - 591757
Auke Swart : 0517 - 591990

Kaats seizoen 2011 kan beginnen

De voorjaarsvergadering KNKB is weer geweest. Het kaatsseizoen kan beginnen.
Hieronder staat een kort verslag van hetgene is besproken tijdens deze vergadering en is
een op een overgenomen van de KNKB-website

Franeker – Schoenen naar eigen keuze, maar met een scheids en een consul als baas over het veld. En het toestaan van meer dispensatiespelers van onderop op bijvoorbeeld de Freule waren enkele hoogtepunten van de vlotte algemene voorjaarsvergadering van de KNKB.

De kop is eraf voor de nieuwe voorzitter Sipke Saakstra. Hij had duidelijk een boodschap naar aanleiding van de vele voorstellen (gisteren zes stuks) van zijn eigen vereniging Sjirk de Wal. “It is prima dat der no ek útstellen fan de ferienings komme, mar it is ek in goede saak at dat yn oerlis mei de haadkommisjes bart.”
Sjirk de Wal had zes voorstellen op tafel. Ze werden allemaal keurig toegelicht door Siebe Groothof, bij absentie van voorzitter André Tolsma die in vakantieoorden vertoefde. Vijf van de zes voorstellen werden gehonoreerd in de door 58 verenigingen bezochte vergadering.
Eerst kwamen de voorstellen van het HB van de KNKB aan bod. Het schoeisel vormde aanleiding tot enige discussie. Pier Zijlstra van de KF Wommels vertelde dat zijn vereniging op het eigen veld niet gecharmeerd is van voetbalschoenen. De schoenen mogen in de visie van de vereniging van de Freule een zool hebben met 8 mm proppen. “We binne gjin fuotbalfjild’’, gaf Zijlstra aan. Hij voorziet in het huidige systeem meer afgelastingen.

De afdelingen namen de schoeiselvoorstellen van de KNKB aan, die ook voorzien in een plaatselijke consul, naar het voorbeeld van een voetbalconsul. De scheidsrechter heeft vaak het laatste woord, zeker waar het schoeisel aangaat ‘die de tegenstander in gevaar kan brengen’, bijvoorbeeld door schoeisel met stalen proppen. Lolke Jan Dijkstra, de voorzitter van Bitgum vond dat er sanctie moest komen op stalen proppen. “Se moatte fan keunststof wêze.’’

Ludwig Seerden schetste meteen een dilemma: Wie is de consul als het gaat om de PC of het NK senioren?

Het Kaatsmuseum is opgedeeld in twee stichtingen: één voor exploitatie van het Kaatsmuseum én één van de collectie en documentatie van het kaatsen. De jaarlijkse bijdrage van de KNKB blijft in stand.

  Twee dispensatiespelers
Na de formaliteit van het toestaan van een bijdrage in de verbouwing van De Trije in Franeker van 50.000 euro, was het de beurt aan de seroe voorstellen van Dronrijp. De ontheffing van twee spelers om in een hogere categorie te kaatsen, kreeg een ruime meerderheid. Het stelt volgens Dronrijp kleinere afdelingen in de gelegenheid om op de klassiekers uit te komen, zoals de Freule en de Ald-Meiers-partij. Uitgerekend de leden van KF Wommels stemden in hun ledenvergadering tegen dit voorstel. Vooral met het oog op ‘verbastering van de jongenscategorie’ en ‘kwaliteitsverlies.’ De verenigingen waren daarvan niet overtuigd en stemden in met het eerste Dronrijp-voorstel.

Het Dronrijp-voorstel om jongens en meisjes uit de A-categorie de mogelijkheid te geven zich te mengen in seniorenwedstrijden (als er geen eigen wedstrijd is), kon rekenen op een meerderheid van de afdelingen. Wel wezen de afdelingen Wergea en Berlikum op het belang van een kritische tc, een methode om aan kwaliteitsbewaking te doen.

Met dit succes leek Dronrijp ook op weg naar instemming van de verenigingen om met meerdere afdelingsparturen uit te komen op het NK. Toch was er ook weerstand. Frans Sijtsma van Sexbierum-Pietersbierum wees op het speciale van een NK, waarbij het een eer is voor één partuur om er uit te komen. De afdeling Witmarsum toonde daarentegen sympathie voor het voorstel. Het resulteerde in een spannende stemming, maar de meeste afdelingen waren toch tegen.

Daarna kreeg Dronrijp de handen op elkaar bij het voorstel om ouders in de wedstrijden van de jeugd een functie te geven, de voorlijn, de opslag en de buiten- en bovenlijn uitgezonderd. Bij NK’s komt de invulling van keurmeesters en ‘blokjerinners’ helemaal voor rekening van de organiserende verenigingen.
Ook de wens van de denktank van Dronrijp om bij poulewedstrijden van kaatsen met vier teams, bij de tweede wedstrijd de winnaars tegen de verliezers te laten spelen, ging in vervulling.

Adrie Weiland van de verenigingzaken riep de verenigingen op om leden vooral aan te melden. “Dat is al oan de gong, der binne al goede risseltaten.’’

Voorzitter Sipke Saakstra wees overigens nog op het komende WK in 2012, waarbij de opening op zondag 26 augustus is gepland. Beetgum reageerde meteen. “It liket my net handich dat op de Van Eisma-dei te dwaan’’, aldus voorzitter Dijkstra. “No dan soe it miskien wol op de Van Eisma-dei kinne”, reageerde Saakstra.

Muurkaatsen wordt een internationale sport, waarmee mogelijk olympische aspiraties worden gevoed, vertelde Saakstra. “Mar it Fryske spul bliuwt it belangrykste.”

Tijdens de vergadering werd de Keatsaginda uitgedeeld door de KNKB, een handzame zakagenda met alle kaatswedstrijden van dit jaar. Verenigingen krijgen deze agenda’s voor hun leden en tijdens andere promotieactiviteiten en kaatsevenementen worden deze uitgedeeld.

 


Keatsskoalle Arum is Zondag, 03 april van start gegaan

Keatsskoalle Arum is vanmorgen, 3 april van start gegaan met een grote groep jonge kaatsers èn een uitgebreide groep trainers. 
Voordat de kaatsers het veld opgingen, kregen ze in de kleedkamer hun nieuwe tenue, een shirt en sweater met logo van de keatsskoalle en met het logo van de nieuwe shirtsponsor, Coca Cola.

In vier groepen ging de jeugd daarna aan de slag, begeleid door de trainers Tunno Schurer, Arie den Breejen, Jan Bouma, Chris Wassenaar, Jan Kamminga, Johan Okkinga, Douwe Akkerman en Miranda Scheffer.

Ook hebben de kaatsers nu hun eigen masseur: Hendrika den Breejen die zelf vroeger hoofdklasse-kaatster was. 

Vanuit onze kaatsvereniging doen Durk Ennema en Kees - , Pieter - en Hendrieke van der Schoot mee.


VVK-kaatspartij , Zaterdag16 April 2011

Zaterdag 16 April 2011, wordt traditoneel weer een leden-partijj georganiseerd door de Vereniging Voor Kaatsers (VVK).

De wedstrijd begint om 11.00 uur en wordt gespeeld op het terrein van VVV in Menaldum

Tot 14 april kunnen kaatsers en kaatssters zich opgeven bij Jan Volbeda, 

via de mail: volbedajan@hotmail.com  of mobiel: 06 - 291 022 79.


Afscheid van Jan vd Schoot en verwelkoming Hendrika vd Veen

Vrijdag 01 April bij de Ledenvergadering werd er afscheid genomen van Jan van der Schoot.
Jan heeft de financien van de Kantine tijdens de laatse 9 a 10 jaar beheerd, naar alle tevredenheid.
Nu was de tijd aangebroken dat de scepter werd overgenomen door iemand anders.
Hendrieka van der Veen heeft zich hier voor beschikbaar gesteld.

Jan bedankt voor de bewezen diensten, en we zien je nog wel op het veld. Hendrieka welkom in de gelederen...

 


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)