Werk in uitvoering

Oprichting Kaatsvereniging

In 1878 wilde men in Sexbierum een vereniging oprichten om het kaatsen en de kermis te behoeden voor verdere negatieve invloeden van de kasteleins.

Het zou de oudste vereniging van Fryslân zijn geworden.

Tzummarum is nu de oudste vereniging (1879), Bolsward is tweede (1885) en Witmarsum derde (1886).

Het oprichtingsjaar van de VvV (1884) had ook het oprichtingsjaar van de kaatsvereniging in Sexbierum gekozen kunnen worden. De poging om van de VvV ee echte kaatsvereniging te maken is in 1898 mislukt en tussen 1899 en 1904 heeft men niet altijd kunnen beschikken over een kaatsterrein.

In 1901 is er een nieuw initiatief om samen met Pietersbierum een kaatsvereniging op te richten. Misschien heeft dat initiatief zelfs wel in Pietersbierum gelegen, ant er wordt in Pietersbierum vergaderd.

In 1905 slaagt een nieuwe poging om een kaatsvereniging op te richten wel, zonder dat de VvV ooit is opgeheven. Sommige bestuursleden blijven onafgebroken in functie in de verschillende verenigingen en de nieuwe naam van de vereniging "VvV De Twa Doarpen" verondersteld dat 1884 ook als oprichtingsjaar gehandhaafd had kunnen worden. Dan was het de op één na oudste vereniging geweest en had de "De Twa Doarpen" in het jubileumjaar (19984) de bond gewonnen

Vanaf deze (her0oprichting zijn d emeeste notulen van de "VvV De Twa Doarpen" gelukkig bewaard gebleven. Toch roept het geschrevene direct vragen op want wie weet nog van een 'zogenaamd doolhof' in Sexbierum? In de oprichtingsvergadering van 3 April 1905 wordt de aanleiding tot de oprichting genoemd: het beschikken over een kaatsterrein. De eigenaar van het kaatsterrrein wordt direct tot erevoorzitter benoemd en er wordt een reglement vastgesteld, waardoor enig voorwerk is gedaan door 'oude' en latere bestuursleden.

eerste blz van de notulen 1905

En dat allemaal in een paar regeltjes in de notulen. Wij volgen de notulen in de eerste jaren van de VvV om de vereniging in eigen woorden en eigen sfeer te laten beginnen. Daarbij is de letterlijke tekst steeds cursief afgedrukt.

Vereniging voor Volksvermaken (VvV) De Twa Doarpen Pietersbierum - Sexbierum gevestigd te Sebierum

Opgericht naar aanleiding van de publieke verkoop van het zogenaamde doolhof, vroeger eigendom van de familie Witholt. Thans eigenaar geworden, Klaas Douwes Hibma en door die eigenaar beschikbaar gesteld als kaatsterrein, is de vereniging tot stand gekomen : 03 april 1905

Het voorlopige bestuur bestaande uit (de Heren):

  • A. Brouwer ctz
  • M.H. Hibma
  • P.J.W. Knoll (Sexbierum)
  • H. Rienks
  • K. Hiddinga
  • H. Braaksma (Pietrsbierum)
een concept reglement opgemaakt, dat met enige wijziging 3 april 1905 werd vastgesteld.


In deze vergadering werd bij acclamatie het voorlopig bestuur gekozen met aanvulling van de Heer H. Mollema te Sexbierum.Tevens werd op voorstel van den heer A. Lettinga tz den heer K.D. Hibma als Ere Voorzitter van de Vereniging benoemd. In de eerstvolgende vergadering van het bestuur werden de functies onderling vastgesteld als volgt :

  • Voorzitter : A. Brouwer
  • Secretaris : M.H. Hibma
  • Penningmeester : H. Braaksma

Het eerste regkement uit 1905

In 1906 sluit de "VvV De Twa Doarpen" zich aan bij de Nederlandse Kaatsbond (NKB)

Wordt vervolgd.....................


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)