Bestuur K.V. de Twa Doarpen D.1.0.S. weer compleet.

Gisteravond tijdens de ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van onze secretaresse Paulien Bos. Anna Baukje Haitsma zal haar plaats als secretaresse innemen.

Ook onze duo penningmeesters Rianne Tolsma en Marieke Anema (die binnen het bestuur verdergaan met de jeugdcommissie) hebben hun functie overgedragen aan een nieuw duo penningmeesters. Pier de Haan en Rigtje Kloosterman. Rigtje is de contactpersoon vanuit en voor het bestuur. De voorzitter heeft haar functie voor één jaar verlengd dus deze functie is volgend jaar vacant.

Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen, en willen Paulien bedanken voor haar inzet voor de KV de afgelopen 5 jaar. Natuurlijk ook Rianne en Marieke die de afgelopen 3 jaar de penningen hebben bijgehouden. Zie voor de volledige bestuurdersinfo op onze site. Daar wordt aan gewerkt!!


Startdag voor de jeugd van onze kaatsvereniging

Zaterdag 8 mei, Startdag voor de jeugd van onze kaatsvereniging

Een groot aantal kinderen kwam op de startdag af. Mooi om te zien dat onze vereniging onder de iets oudere jeugd genoeg aanwas heeft om de trainingen (op termijn) over te nemen. Nu nog onder toeziend oog van Romy van der Veen en een aantal enthousiaste vrijwilligers.

De kinderen waren duidelijk te zien superblij om weer los te kunnen op het kaatsveld en de kaatsmuur. Ze konden op meerdere onderdelen en spelletjes bezig, met en zonder bal. Spijtig was het alleen dat het weer spelbreker werd. Helaas moest worden besloten iets eerder op te houden, omdat de kinderen echt doorweekt waren.

Al met al wel een prachtige opening van het seizoen.


Coronaprotocol kaatsactiviteiten en trainingen KNKB per 23 April 2021

corona

Nederland bevindt zich in ieder geval tot 11 mei nog in een strenge Lock Down. Dit betekent dat tot nader orde binnen sporten niet mogelijk is. Alle gymzalen en sporthallen zijn dicht. Opleidingen die georganiseerd worden door de kaatsacademie liggen daardoor tot nader orde stil.

Wat betekent dit voor kaatsverenigingen die graag weer trainingen willen verzorgen? Dat leest u in DIT protocol.


Géén wedstrijden Federatie Barradeel tot 4 juni 2021

logo federatie barradeel

Vanwege het coronavirus zijn we (helaas) nog niet in staat om wedstrijden te organiseren binnen onze Federatie, we dienen het beleid van de KNKB te volgen.

Houdt concreet in dat er tot 4 juni 2021 geen wedstrijden door onze Federatie gehouden worden. Het bestuur gaat er vanuit de volgende keer met goed nieuws komen👍☀️😀


Lanenkaatsen 2021 verplaatst naar het weekend van 10, 11 en 12 september.

Winnaars 2019-Groep 5

Waar vorig jaar werd besloten het Lanenkaatsen in verband met de coronacrisis definitief te schrappen, wil het comité daar nu nog niets van weten. Dat het Lanenkaatsen dit jaar niet in juni kan plaatsvinden, zal geen grote verrassing zijn. Juni komt simpelweg te vroeg. Het comité heeft besloten het Lanenkaatsen te verplaatsen naar 10, 11 en 12 september.

Lanenkaatsen zonder publiek is voor het comité geen optie. De kracht van het Lanenkaatsen is juist de wisselwerking tussen kaatsers en publiek en maakt dit evenement zo bijzonder.

Uitgangspunten voor het comité om het Lanenkaatsen te kunnen organiseren zijn:

  • Het Lanenkaatsen kan op een veilige en verantwoorde manier georganiseerd worden.
  • We denken in mogelijkheden en niet in obstakels, die hebben we al genoeg op de Lanen.
  • Kaatsers van alle leeftijdsgroepen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen.
  • We kaatsen op de Lanen met publiek, rekening houdende met de dan geldende maatregelen.
  • We hoeven niet al te veel concessies te doen aan te strenge maatregelen.
  • Gemeente denkt en werkt mee met vergunningen en kennis.

De afgelopen maanden zijn diverse scenario’s uitgebreid besproken. Na wikken en wegen hebben we gekozen voor een weekend in september. Er is niet gekozen voor de maanden juli en augustus i.v.m. het EK voetbal, de zomervakantie en de overvolle activiteitenagenda van Harlingen. Iedereen verplaatst de evenementen naar later in het jaar, daardoor moeten we rekening houden met elkaar. Ook de optie om het Lanenkaatsen gelijktijdig met de Visserijdagen te organiseren is besproken. Het comité heeft hier niet voor gekozen, omdat wij de kaatsers en vrijwilligers niet voor het blok willen zetten om keuzes te maken tijdens deze week.

Vanwege de invallende duisternis in de maand september is het kaatsen ’s avonds niet mogelijk. Het alternatief om voor een lang weekend te gaan werd door het hele comité omarmd. We beseffen ons dat er ook in deze vorm kaatsers en bezoekers misschien niet mee kunnen doen in verband met andere verplichtingen. Aan de andere kant biedt het ook weer mogelijkheden voor kaatsers die door de week niet mee zouden kunnen doen. Kortom een gewogen beslissing.

Winnaars 2019-Groep 6

Zoals iedereen zich kan voorstellen heeft het verplaatsen van het Lanenkaatsten enorme consequenties. Het comité verwacht wel zoveel mogelijk tradities in ere te kunnen houden ook al kaatsen we dit jaar in een lang weekend. In de komende maanden gaan we in overleg met al onze belangengroepen zoals vrijwilligers, sponsoren, lanenbewoners, kaatsers en andere betrokkenen om tot een passend veilig en verantwoord plan te komen voor de geplande datum. We zullen regelmatig onze ideeën met jullie delen in de media, zodat jullie goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het Lanenkaatsen in 2021.

We hopen met de sterk toenemende vaccinatiegraad dat het in september mogelijk is om het Lanenkaatsen op een mooie manier met publiek te kunnen organiseren, maar we beseffen wel dat als de maatregelen nog te streng zijn de mogelijkheid alsnog bestaat dat we het nog een jaar moeten uitstellen. Voorlopig krijgen we als comité veel energie van het feit dat er een goede kans bestaat dat we met zijn allen het Lanenfeest kunnen vieren. Wij denken dat een hoop Harlingers en mensen uit de wijde omgeving hier enorm veel zin in hebben

Winnaars 2019-Groep 7


Geen officiële kaatswedstrijden tot 4 juni 2021

De KNKB heeft helaas moeten besluiten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 4 juni 2021 op te schorten. De KNKB is van mening dat er binnen de huidige regelgeving nog geen ruimte zit in het opstarten van de wedstrijdsport. Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘Coronavirus en sport’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten binnen de plaatselijke kaatsverenigingen.

‘Hjir sille we ús de kommende wiken op rjochtsje moatte’ aldus KNKB directeur Marco Hoekstra. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaand uitgangspunt met het zogenaamde ‘nee, tenzij’-principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsbesluiten.

Uiteraard worden de aangesloten verenigingen intensief betrokken bij de mogelijke opstart van het kaatsseizoen. In samenhang met dit bericht zijn alle verenigingen, federaties, kaatsers, kaderleden en sponsoren geïnformeerd.

Door de latere start van het kaatsseizoen is besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar 20 mei 2021.


Augustus 1985 te Sexbierum.

Johannes Brandsma met zijn Braine le Comte hier op bezoek. En nog een aantal krantenknipsels uit die tijd. Zelfs een hele pagina in de Volkskrant. Wij zijn op zoek naar meer foto's van deze wedstrijd in Sexbierum. Deze zijn ontvangen van Johannes zelf, maar er moeten toch meer gemaakt zijn?

Daarnaast mogen er natuurlijk ook foto's van andere activiteiten in Sexbierum en Pietersbierum aangeleverd worden om hier te delen. Bij voorkeur tussen 1960-2010.

Alles mag naar : sexbierumfb@gmail.com, in PB, of Alde Buorren 13 of
webmaster@detwadoarpendios.nl
Bij voorbaat dank,
Pier de Haan


Oege Mulder is vooral een doener!

Oege Mulder, 2021

Oege Mulder uit Sexbierum is in de kaatssport langer vrijwilliger geweest dan kaatser. Hij werd in 1957 derde op de Freule en diende vanaf 1959 zes jaar lang als beroepsmarinier als matroos bij de Marine waarvan een deel op Curaçao. Vanaf begin jaren zeventig had Mulder als vrijwilliger veel gezichten bij de Kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. in Sexbierum. Dit jaar wordt hij op 30 augustus 80 jaar.

Sexbierum – De ogen op het tafelblad gericht, alsof daar de historie van die Freules van 1957 en 1958 staat geschreven. Mulder lepelt historie en achterklap in die late jaren vijftig moeiteloos op. Over het jongenspartuur van Eendracht uit Harlingen, over het Oosterlittens van Tinus Santema dat volgens hem nooit had mogen winnen in 1957.

,,Sjoch wy gienen as jonges altiten op it fytske nei it keatsen, en ik fytste altiten mei de Harnzers op, dat ik hearde genôch oer fan alles en noch wat.’’

Oege Mulder, 2021

Terug naar het begin, terug naar de man die de liefde voor het kaatsen doorgaf. En dan hebben wij het over heit Adolf Mulder die bijna bij toeval de Freule won in 1924 voor Mantgum. Hij werd geboren in 1907 en was al vroeg als boerenarbeider bij de boer. ,,Bestelle by de boer, dat gie doe sa. Hy kaam yn maaie fan dat jier 1924 yn Mantgum te wenjen. Heit regele it sa dat hy twa dagen frij hie yn de simmer. Op de PC en op de Rengersdei. Dat koe wol, mar dan moarns earst noch wol even melke. En lit no krekt Mantgum in tredde jonge misse foar de Freule.’’

In 1924 wint het drietal H. Jepma, J. de Groot en A. Mulder voor Mantgum de Freule. In een spannende finale tegen het favoriete Kimswerd ‘poedelde’ B. Hilverda twee keer aan de opslag en dat was op 5-5 en 4-4 fataal. Ruim drie decennia later staat Mulder zelf op de Freule van 1957. In dat jaar was Mulder medespeler en toeschouwer van de kaatshistorie in Wommels en hij hoort op het veld Bennie van Dijk van Harlingen nog zeggen tegen zijn maat Rinnie Hoekstra: ‘Ast nou nog een keer bovenslaast, dan slaan ik dij foor dyn harsens.’ Want de dag zou nog lang worden na die eerste omloop. ,,Wy neamden him allegearre Rinne, goh wat koe dy jonge slaan. Hy hie in polske sa dik as myn tûme, mar in geweldich polsslachje. Doe’t Bennie dat tsjin him sei, hie hy al in spul fuortslein.’’

En, Bennie kreeg gelijk, want het favoriete Harlingen met een volgens de krant ‘goede’ Johny Ligthart aan de opslag kwam in de eindstrijd energie te kort tegen Tinus Santema, Mient van der Molen en Piet Santema van Oosterlittens. ,,Eins hie Harns dat noait ferlieze mochten, Johny wist wol dat hy by Mient wêze moast mar dat slagge net altiten en Rinnie wie wat útkeatst.’’ De krant bevestigt die stelling met de merkwaardige woorden dat de ‘mislukkingen’ van Hoekstra te talrijk waren in die eindstrijd. Dat gold in de halve finale ook voor het partuur van Sexbierum met Corrie Braam, Oege Mulder en Willem Hiemstra. ‘Wy wienen útkeatst’ met slechts achttien punten tegen de latere winnaars, maar wel een mooie derde prijs.

Oege Mulder, 2021

Het vervolg van het partuur van Harlingen in 1958 is hier verder niet relevant. Vast staat dat de ‘kampioensopstelling van vorig seizoen’ niet aantrad op de Freule. Geen Johny Ligthart en geen ‘Rinne’ Hoekstra, wel Frits Glas en Johan Halbesma. ,,Ik tink dat de heiten doe in grutte rol spile ha.’’

Ook Mulder moest zijn plek afstaan in het afdelingspartuur van Sexbierum. Het gezin van Adolf Mulder telde naast Oege nog twee jongens. In de kaatswereld was zijn inmiddels overleden broer Jappie Mulder (1943) de bekendste naam. ,,Jappie koe wol slaan, mar net keatse, hy hie in geweldige lingte op en út.’’ Henk Mulder (1940) was de oudste en hij ging bij de Marine in Den Helder. Oege zou dat voorbeeld tijdelijk volgen.

,,Ik wie wat in wylde knaap, net bang en ik woe wat fan de weareld sjen.’’ Dus ging Oege in 1959 ook bij de Marine. Als matroos in een dienstverband van zes jaar. Want hoewel hij naar de Mulo ging, was school niet aan hem besteed. Met als menselijk dieptepunt het te vroeg overlijden van heit Adolf die slechts 53 jaar mocht worden. ,,Ik siet doe yn Curaçao. Doe’t ik fuort gie wie hy al siik, ik hie in ‘varende plaatsing’ dêr en koe net op tiid werom foar de begraffenis.’’

In 1965 hield Mulder het voor gezien bij de Marine, ,,Ik koe bytekenje mar dan koe ik der net mear út.’’ Dus werd het een beroepsleven dat kan worden samengevat met ‘fan alles wat’. Opperman, wegenbouw, werken in de vetsmelterij van Smeding in Harlingen met uiteindelijk een baan in het magazijn van de politieschool in Harlingen als eindbestemming. Memorabel was nog wel die sollicitatie bij de Waterpolitie. Mulder moest gekeurd worden, ,,Dy kearel sei doe ‘Man u bent met 180 pond veel te zwaar’. Ik sei doe, ‘Man it sit my net yn it paad’. Mar wol ôfkeurd fansels.’’

Of het toeval was of juist niet, zijn op 26 april 1947 geboren vrouw Aukje Libbenga was een dochter de caféhouder in Wijnaldum en ergens in de zestiger jaren trouwden zij. Het kaatsen als actieve sport hing inmiddels aan de wilgen, ,,Ik fergoaide mear as dat ik punten makke.’’ Maar er bleef nog genoeg te doen als vrijwilliger bij KV De Twa Doarpen.

In 1969 begon Mulder als secretaris terwijl zijn vrouw ‘warber’ was in de sportkantine. Op de algemene ledenvergadering werden dan de met de hand geschreven verslagen voorgelezen. Tot ‘ambtenaar’ Pieter Brandsma na zo’n zeven jaar zei ‘Oege dit kin sa net mear’ en hem opvolgde als secretaris. ,,Wy ha doe ruile, Pieter die doe it kantinebehear en hy waard sikretaris en ik it kantinebehear.’’

Oege Mulder, 2021

Daarnaast was Mulder veel op stap met het afdelingspartuur van Sexbierum met de namen Jan Hesselius, Gerrit Boomsma en Johannes Brandsma. ,,Jan hie in nuvere draaiende bal, mar ik fûn him better as foarminst opslagger. As it knypte moast Johannes it fan him oernimme. It wie taktys ek better en dêr hie Jan wolris muoite mei.’’

Dat Mulder nog twee jaar voorzitter werd van DIOS had vooral te maken met zijn goede relatie die hij had met Auke Zwart en Roel van Dijk, de respectievelijke voorzitters van CFK-vereniging Door Inspanning Ontspanning (DIOS). ,,Ik wie mear fan it dwaan, wylst ien as Pieter Goodijk in geweldige foarsitter wie want hy koe goed delegeare.’’ Mulder was aan de vooravond van de fusie van KNKB en CFK van 1992-1994 toch nog voorzitter. Geen gemakkelijke tijd want ,,De tsjinstelling finen en grouwen leefde hjir noch wol, ek al wienen Johannes Brandsma en Johannes van Dijk oergien nei de KNKB. Myn broer Jappie hat altiten tsjin west.’’

Maar het was aan de andere kant ook een kwestie van noodzaak. ,,Wy hienen doe hast gjin jeugd mear. De gesinnen waarden lytser, dus dy fúzje wie wol needsaak.’’

Mulder mocht als voorzitter onder andere de kinderfietsen uitreiken aan het partuur Erik Seerden, Rinse Bleeker en Thomas van der Meer zoals de foto toont. Symbolisch voor de toekomst van toen, het samen leren fietsen van twee kaatsverenigingen naar de toekomst.

Vrijwilliger zijn in de kaatssport mag misschien het halve leven zijn voor Oege en Aukje Mulder, het hele leven prijkt op de muur achter hem. ‘It neiteam’ van de drie dochters waar pake en beppe nog volop van mogen genieten. Trouwens als je het woord ‘guodlik’ nog moest uitvinden, dan zou je dat doen in een gesprek met Oege Mulder. Zijn karakter als mens samengevat in één woord.

Afkomstig van de website KNKB, Tekst: Rynk BosmaNOOD-OPROEP


De Eretribune van 1941 (2), KNKB

Tekst: Rynk Bosma

Willem Hiemstra

De immer bescheiden en dienstbare Willem Hiemstra hoopt op 6 mei van dit jaar 80 jaar te worden. Reden om een plekje voor hem op de Eretribune 1941 te reserveren. Hiemstra was in twee opzichten een beetje een witte raaf in de kaatswereld. Hij kaatste altijd zonder handschoen en hij is als vrijwilliger altijd dienstbaar geweest voor de kaatssport en zijn historie. Op de site van de PC herdenkt hij nog altijd overleden kaatsers.

Toch behoorde Hiemstra niet tot de absolute top van het kaatsen en hij wist dat zelf als geen ander. Liever kaatste hij op de tweede klas en als allrounder, achterin en met een ‘wisse’ tweede opslag was hij zonder meer de beste tweedeklasser van zijn tijd. Met bijna elke week wel een prijs. Voor kaatser Johannes Brandsma was Hiemstra een ‘inspirator’ die hem stimuleerde om te kaatsen. ,,Ik wenne as jonkje tsjinoer Willem yn Seisbierrum en seach dat hy hast elk wykein wol mei in priis thúskaam.’’

Af en toe zichtbare prijzen, ,,Dan sjouwde hy wer in koelkast út de auto of in oare ‘huishoudelijke’ priis.’’ Want het was de tijd van stofzuigers, radio’s en koelkasten die via royale regionale sponsors  beschikbaar werden gesteld. Brandsma: ,,Eins woe hy net op de earste klas keatse, njoggen fan de tsien kear der yn de earste omloop ôf. Letter waard hy ferplichte earste klasser te wurden.’’

Finale parturen Bond 1969

Zelf zei hij ooit: ,,Ik wûn noait wat, oaren wiene folle sterker.’’ Een ietwat te bescheiden voorstelling van zaken want Hiemstra won wel twee keer de Bond voor Sint Annaparochie. Sterker nog, zelfs twee keer achter elkaar in 1969 en 1970. Met een tweede editie die nogal rumoerig verliep. In 1969 won Hiemstra met Flip Soolsma en Gerard van der Meer. Een merkwaardig duo, Soolsma als de luidruchtige, verbaal aanwezige atletische ‘fjoerfretter’ en Van der Meer had in het theater moeiteloos de rol van sfinx kunnen spelen met die zo karakteristieke witte pet bijna over de ogen.
 

Het Baarder duo Tamme Velstra en Piet Tuinman moest in 1969 in de finale met balkeerder Wabe Wieringa het hoofd buigen voor Sint Annaparochie. Een evenwichtige winst die in 1970 verrassend genoeg werd herhaald. Met een ongewenste hoofdrol voor de geschorste Van der Meer. Hoite Spijkstra was de vervanger, in de finale als balkeerder. Van der Meer was in 1969 zonder zich af te melden weggebleven op de partij in Marssum en dat betekende een schorsing van vijf wedstrijden, inclusief de Bond van 1970. Voorzitter Ys Andringa van Sint Annaparochie deed na afloop het voorstel de strafcommissie te promoveren tot pestcommissie en dat zei genoeg over de stemming.

Journalist Germ Beintema van de Leeuwarder Courant was niet mals in zijn kritiek op het luidruchtige publiek achter het perk. ‘Niet sportief’ noemde hij het gejuich van dat publiek bij een misser van tegenstander LKC uit Leeuwarden in de finale. En in de kop van het verslag de tekst ‘Publiek weet zich niet te gedragen’. Ondanks die hatelijke opmerking aan het adres van de strafcommissie ergerde ook Andringa zich aan dat publiek. Aan de andere kant was het ook niet handig van die strafcommissie om in de week voor de Bond de straf van vijf wedstrijden bekend te maken. 

Hiemstra was eigenlijk een 'Seedykster' zoals de bijnaam luidde van mensen die waren geboren tegen de 'seedyk' aan. Een buurtje dat Seedyksterbuorren werd genoemd. Door de zeedijkverhoging in 1966 moesten alle bewoners naar De Terp in Sexbierum verhuizen.

Als schooljongen kaatste Hiemstra al op verschillende partijen waarbij het schoolkampioenschap in Leeuwarden eruit springt. Een finaleplek tegen het te sterke Franeker met Jan Seerden.
Het is dan 1953 en drie jaar later wint hij zijn eerste nikkelen polshorloge op de Freule.Samen met de latere scheidsrechter Dirk Houtsma en de latere kaatsverslaggever Siep Braaksma.

Een jaar later reikte het partuur Corrie Braam, Oege Mulder en Willem Hiemstra opnieuw niet verder dan een derde prijs op de Freule. Ook op andere jeugdpartijen was de tegenstand bij de junioren respectabel te noemen met kaatsers als Gerrit Okkinga, Johan Halbesma of een Johnnie Ligthart.

Tien gulden en een medaille, dat was de eerste prijs van Hiemstra bij de senioren in Schalsum. Het is dan 1959 en de pas 18-jarige Hiemstra moest nog vijf jaar wachten op een selectie als reserve eerste klasser. Of Willem Hiemstra zat te wachten op die eer was nog maar de vraag want als allrounder in de tweede klas had hij vaak aan een goede maat genoeg om een prijs te winnen.

En dat winnen van prijzen lukte aardig. In 1964 het debuut op de PC, maar ook 14 eerste prijzen. ,,Der siet fan alles wat by hear, ek de Barradeelpartij. Doe't ik reserve earsteklasser waard, wie it faak ien kear keatse tsjin dy grutte mannen.

Ik hie der gjin muoite mei, as de oaren better wiene, dan hiene se it terjochte wûn. Ik hie doe in pear slaggen sa'n mofke oan om de hân waarm te meitsjen en dan die ik him út om mei de bleate hân te slaan en dan woe it wol wat.

Ik hie noait in trochsleine hân. In protte minsken tochten dat ik swier wurk die en sa in hurde hân hie, mar ik ha myn libben lang by de gemeente west dus dêr kaam it net wei.


Mar de ballen wiene doe ek sachter en je sloegen as keatser minder op de boppe. Boppeslaan moat wol natuerlik bliuwe’’, zo vertelde Hiemstra in 2006.

Lang duurde dat verblijf in de eerste klas niet want in 1965 was het weer een stapje lager. Maar wel behaalde Hiemstra in 1964 met Oebele Anema en Germ Gjaltema een vierde prijs op de PC. Een andere prijs dat jaar die in het geheugen is blijven hangen was een premie in Tzummarum voor de afdeling van Sexbierum met een merkwaardig vervolg twee jaar later. Een eerste prijs onder de bizarre omstandigheden van windkracht acht. De al te 'ritige' opslager Hein van der Zee wist zijn bijnaam 'kanonnier' deze dag waar te maken want hij wist de ballen in te brengen waar andere opslagers bezweken onder de natuurelementen.

Een mooi afscheid van zijn geboortedorp dus want Hiemstra verhuisde in 1967 als administrateur bij de gemeente. Een begeerlijke vacature die Hiemstra kreeg mede dank zij zijn faam als kaatser. Dat betekende wonen in Sint Annaparochie met als bijvangst dat sterke afdelingspartuur.

In de tweede klas groeide Hiemstra uit tot een taaie, volhardende en degelijke kaatser die met Tjalling Huizinga, Hiele Beetstra of Piet Santema menige krans mee naar huis nam.Met het vertrek van Flip Soolsma boette het afdelingspartuur van Sint Annaparochie aan kracht in. Nimmer zou Willem Hiemstra weer een finale van de Bond halen. Merkwaardig genoeg nog wel een keer een derde prijs in 1975, toevallig het jaar dat zijn voormalige afdelingsmaat Flip Soolsma voor Drachten de Bond won.

In 1973 werd Hiemstra weer eersteklasser en wat bijna tien jaar eerder niet lukte, slaagde nu wel: handhaving als eersteklasser tot eind 1979 toen hij op 38-jarige leeftijd vond dat het genoeg was geweest. In die laatste zes jaar had hij wisselend succes. Op de PC in 1974 nog wel een ‘lytse preemje’ met Rienk de Groot en Johannes Westra. Verder had hij nog wel meer memorabele kaatsmomenten. De winst van de drie gouden Willems in Menaam in 1978 of het moment waarop de 100 punten werden binnengehaald: winst in Berlikum. 'Een gouden dag voor Willem Hiemstra' zoals daags erna werd gemeld in de krant. Winst met Jarich van der Veen en Klaas van Wieren op een partij die ook nog de koningstitel opleverde.

Een andere winst die Willem Hiemstra koestert, viel in zijn laatste jaar als eersteklasser. In Makkum een wandbord winnen met voormalig dorpsgenoot Johannes Brandsma en dat vond hij toch wel zeer bijzonder.  Sterker nog, een week eerder was het in Bolsward ook raak. Johannes van der Meij en Johannes Brandsma moesten het stellen zonder hun achterinse Minne Hovenga die zich ziek had afgemeld. De voorzitter van Bolsward, tevens zwager van Hiemstra, werkte welwillend mee en Hiemstra werd bijgeloot. Brandsma: ,,En Johannes van der Meij hie doe syn dei.’’

De moeder van Hiemstra hield van jongs af aan alles nauwkeurig bij wat er werd gewonnen. Een archiverende eigenschap die Hiemstra ook heeft. En dat betekent dat de kaatser Willem Hiemstra aanzienlijk meer heeft gewonnen dan die 17 eerste, 20 tweede en 39 derde prijzen die officieel geregistreerd staan. In totaal 138 punten. Maar alles bij elkaar opgeteld heeft Hiemstra 235 eerste, 130 tweede en 120 derde prijzen gewonnen. Indrukwekkende cijfers die passen bij een groot sportman als Willem Hiemstra.  Belangrijker echter nog is dat hij bovenal een aardig, zachtmoedig en bescheiden mens is.

Tekst en foto : Rynk Bosma, www.knkb.nl

Vacature Secretaris/Secretaresse


UIT OUDE DOOS :Schooljongensbond 1991 te Britsum

Schooljongensbond 1991 te Britsum

Winst voor DIOS Sexbierum met de kaatsers Kay Swart, Cornelis Sijtsma en Theun Klaas Swart onder begeleiding van Henk de Haan.

Foto's : Cornelis Sijtsma.

UIT OUDE DOOS : Het 100-jarig jubileum van de kaatsvereniging KV Dtddios in 2005.

Het 100-jarig jubileum van de kaatsvereniging KV Dtddios in 2005.

De scheidsrechters, de winnaars/winnaressen van de eerste prijs in de diverse klassen op de Barradeel en omstreken-kaatspartij in 2005 te Sexbierum in de kransen.

  • Op de achterste rij v.l.n.r.:Jan Volbeda, Auke de Haan en Jelle Riemersma (allen Sexbierum); Rinse Hof en onbekend; Freerk Broekstra, Leo Vogels en Pieter Vogels (allen Tzummarum); Bianca Nauta, Eke Grond en Marrit Hettinga (allen Tzummarum).
  • Op de middelste rij: Karim Regales (Sexbierum); Evelien Wassenaar, Marissa Bastemeijer en Afke Veldman (allen Tzummarum); Oane Veldman, Jeroen de Haan en Rick de Graaf (allen Tzummarum).
  • Op de voorste rij: Johannes Norder en Hielke de Haan (beide Sexbierum); Sybrand Wijngaarden, Adnan Jarjour en Arjen Bleeker (allen Oosterbierum).
Afkomstig van : Facebook Keatsmuseum

Vrijwilliger(ster) weer verwend!!!

Net als voorgaande jaren werden de vrijwilligers weer verwend, met een heerlijke kerststol en een gedicht van de kerstman


Steun onze sponsors


Uit de Oude doos

Monsieur Brandsma, a même trouvé un film de ce topper.
Mooie reportage uit 1992.

Afkomstig van : www.kaatshistorie.nl

Oude beelden van kaatsers uit onze vereniging

Mooie, oude beelden van kaatsers van onze KV uit vroegere tijden.

De foto's zijn nog van het CFK-tijdperk. Meeste foto's zijn van bondspartijen, maar ook van jubileum- en takomstpartijen. Ze bestrijken het tijdvak 1979 -1992. Even goed kijken, maar dan zijn ze (naar mijn idee) wel allemaal te herkennen.

Te vinden op: www.kaatshistorie.nl

Hallo leden vrijwilligers en kaatsliefhebbers!

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van het afsluiten van het seizoen. Een heel bijzonder seizoen wat werd bepaald door het Corona virus. We zijn laat begonnen, hebben wedstrijden terug gegeven aan de KNKB, hebben onze eigen agenda ook aangepast en onze festiviteiten van ons 115 jarig bestaan verschoven naar 2021.

Dit alles voor een ieders gezondheid!

Gelukkig hebben we in alle leeftijden en op elk niveau kunnen kaatsen. Zowel leden, federatie, KNKB en competitiekaatsen voor de jeugd en de senioren. We hebben trainingen kunnen geven aan de jongste jeugd in 2 leeftijdsgroepen en aan onze oudere jeugd. Partuurtrainingen werden beperkt tot de jr. dames en de jongens. Dit waren/zijn de enige twee categorieën waar een afdelingswedstrijd voor was en nog is. Wij hebben besloten om per 1 september te stoppen met dit kaatsseizoen.

Dus op 4 september geen leden wedstijd meer voor de jeugd, op 6 september geen Coop partij in Winsum, op 12 september geen nacht pearke keatsen en op 19 september geen slotnacht voor de jeugd.

Nu corona de kop weer opsteekt vinden wij het onverantwoord om deze wedstrijden door te laten gaan. De jeugd zal natuurlijk nog wel de nodige aandacht krijgen aangaande het verdelen van de prijzen. Hier is de jeugdcommissie al mee aan de gang en zal jullie hier verder over informeren.

Dan rest mij nog om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet die het mede mogelijk gemaakt hebbe om toch nog iets van een kaatsseizoen te maken.

We zijn al weer bezig met de voorbereidingen van 2021 en hopen met elkaar dat dit een “normaal” seizoen mag worden.

Graag tot volgend jaar op ons smoeke kaatsveld.

Namens het bestuur K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum Jullie voorzitter Désirée Seerden


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)