Uitnodiging AV 2020

Deze week zal bij elk lid van onze vereniging de uitnodiging op de mat vallen, in afwachting hiervan, alvast op onze website


Notulen AV 2019

Door omstandigheden komt de Boppeslach niet op tijd uit. Vandaar dat eind deze week naar een ieder een uitnodiging de deur uitgaat. Alvast ter voorbereiding van de komende Av hier alvast de Notulen van het vorige jaar (2019). De Agenda zal zo spoedig mogelijk bekend worden gesteld.

Notulen Algemene Jaarvergadering 2019
KV. De Twa Dorpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum
Vrijdag 8 maart 2019 in de kantine van de Lytse Trije.

Aanwezig Bestuur:

 • D.Seerden
 • F.Ennema
 • S.Zijlstra
 • M.Anema
 • R.Tolsma
 • E.Jellema
 • E.de Vries
 • P. Bos

10 leden aanwezig, vermeld op de presentielijst. Theo Draijer namens de Federatie aanwezig.

Afwezig met kennisgeving:

 • Z, Korell
 • J.vd Walt
 • J.D. Gerbranda
 • F.v Dijk
 • A.Grijpma
 • R.v.d Veen
 • M Goodijk

1 Opening:

Voorzitter Désirée Seerden heet een ieder van harte welkom. Ze maakt excuses voor het niet op tijd verschijnen van de Boppeslach. Auke Swart heeft de in Memoriam gemaakt, 1 minuut stilte voor de overledenen.

2.Mededelingen en ingekomen stukken: Verder niets van belang voor nu.

3. Verslag Algemene Vergadering 2018:

Vraag van A.Post: Er zouden nog 4 sponsordoeken binnen gehaald worden. Dit is overgedragen aan de sponsorcommissie de betreffende had hier geen tijd voor de sponsorcommissie is hier dan ook mee bezig. Verder de notulen van 2018 goedgekeurd.

4.Financieel verslag 2018:

Onze nieuwe penningmeesters Rianne Tolsma en Marieke Anema stellen zichzelf nog even voor aan de leden. Ze zijn na de AV van vorig jaar in het bestuur gekomen. A.Hartman en J.D.Gerbranda hebben dit jaar de kascontrole gedaan, na een paar aanpassingen werd het verslag goedgekeurd door beide mannen. A.Hartman heeft 2 jaar erop zitten en wordt opgevolgd door A. Post. Een vraag van A.Post hoe het zit met het straatkaats budget of dat ergens nog bij inzit? Dit is niet bekend en wordt nagevraagd bij de straatkaats commissie
Het jaar 2018 werd positief afgesloten.

6.Begroting 2019:

Romy v.d. Veen int de contributie nu zelf, dus contributie lager ingeschaald. Vorig jaar actie van de Coöp dus nu lager ingezet. De AED en de entree aanpakken vorig jaar geweest, dus nu minder begroot.

7.Bestuurszaken:

Aftreden van E.Jellema en E.de Vries, De voorzitter bedankt ze voor hun inzet.
Toetredend: Rigtje Kloosterman en Marieke de Vries.
Rigtje neemt de taken van Esther over en Marieke komt in de jeugdcommissie welke we achter de schermen aan het organiseren zijn.

Pauze.

8: Federatiezaken:

Eedse vertelt hier nog over: er zitten 3 man nu in het bestuur en Theo Draijer is hier vanavond aanwezig vanuit dit bestuur.
Vraag van A.Post aan T.Draijer: Hoe concreet is de samenvoeging?
Er zijn nu 12 federaties in Friesland de KNKB wil naar 5 regio’s. Dit is nu nog niet aan de orde maar in de loop der jaren drukt de KNKB het er waarschijnlijk wel door.
De hoop is dat de KNKB de kaatssport via de scholen nieuw leven in gaat blazen.

9. KNKB zaken:

De KNKB heeft een aantal standpunten omschreven waar wij als vereniging over kunnen stemmen, dus de leden en het bestuur gaan nu de stellingen doornemen en hierover stemmen. Met 10 leden en 8 bestuursleden zijn er 18 stemmen te verdelen.

 • A Verdeling vrije formatie hoofdklasse en uitnodiging d+h hfd klasse. Gelijk trekken of zo laten? 18 stemmen voor gelijktrekken 0 voor zo laten.
 • B voorstel opwaardering DEL: Stelling 1 Automatisch op de lijst : 18 voor en 0 tegen
 • Stelling 2 punten voor ranking meetellen : 18 voor en 0 tegen
 • C aanpassing ranking ter verbetering van het kaatsen : 18 voor en 0 tegen.
 • D geïntrigeerde wedstrijdagenda : Dit is een onduidelijk punt niet gestemd.
 • E. prijzenbeleid gelijktrekking mannen en vrouwen : 18 voor en 0 tegen
 • F. voorstel aanpassing eenlingen beleid : 18 voor en 0 tegen.
 • G deelname meerdere parturen aan NK. Freule Ald Meijers : 17 voor en 1 tegen.

Tot zover de stemming.

10.Overige commissies:

 • Jeugdcommissie: Achter de schermen zijn we bezig om een jeugdcommissie op te zetten.
 • Sponsorcommissie: Freerk is contactpersoon vanuit het bestuur. Jan Douwe Gerbranda, Pieter v.d. schoot en Tjeerd Jukema zitten nu in deze commissie. Er zijn nog 4 doeksponsors nodig. En er zijn meer wedstrijdsponsors gevonden.
 • Materialen/Veld commissie: Simon neemt het woord, het Hok is opgeruimd, Het veld was erg droog afgelopen jaar, maar dankzij onze vrijwilligers en de beregening het mooiste van Friesland.
 • Nl-doet komende zaterdag wordt benut om de vlaggenmasten op te knappen en de bosschages aan te pakken. Er mogen geen schapen meer op het veld. Er komen nieuwe ballen en proppen.
 • Kleding commissie: Nieuwe trainingspakken zijn onderweg, vorig jaar een nieuwe sponsor voor 6 jaar gevonden maar de kwaliteit was slecht van de pakken dus in overleg nieuwe besteld, Op kosten van de leverancier helaas waren ze niet op tijd voor de av. De oude trainingspakken krijgen een tweede leven in Gambia.

11.Rondvraag:

 • Vraag van A.Post wanneer komt de wedstrijdagenda?
 • Die kom top de site van de week en in de Boppeslach die volgende week of die week erop wordt bezorgd.
 • L.Brandsma: De grondplaten in de hoeken zitten grote pennen op, dit is niet meer verantwoord graag hiernaar kijken. Ter aanvulling iedereen die kaatst is verzekerd via de eigen KV. dus als je niet lid bent, moet de KV vermelden dat het op eigen risico is. Aldus T. Draijer.
 • E.de vries: De AVG wet Er moet van alle leden toestemming komen om je gegevens te gebruiken. Dus graag het formulier invullen dat met de Boppeslach meekomt en inleveren.
 • F.Ennema: Er komt met Avc een gezamenlijk bord bij de Entree van de velden. Ook gaan we samen met AVC een vrijwilligers dag organiseren. Begin kaatsseizoen eind voetbal seizoen.
 • DTDDIOS, AVC en dorpsbelang zijn om de tafel geweest omdat er nog een potje was m.b.t. de kaatsmuur en speelattributen. Maar de speelattributen zijn nog niet goedgekeurd, vanwege de veiligheid moeten er gecertificeerde houtsnippers komen, L. Brandsma vult aan boomschors maar volgens L.Brandsma is dit inmiddels al gebeurd. En zou de keuring dus kunnen gebeuren. Er wordt navraag gedaan bij dorpsbelang hierover. Het is de bedoeling dat alle 3 verenigingen geld in een pot doen voor onderhoud. Mocht er geld overblijven dan iets voor de jeugd aankopen wordt er geopperd door M. Jansen.

12 sluiting: Voorzitter Désirée roept Alexander nog naar voren deze ontvangt een bloemetje voor zijn inzet voor de KV. We sluiten de vergadering af met een drankje.

De notulen van de AV 2019 kunt u hier downloaden en/of printen


Vleesprijzen waren bijna niet aan te slepen bij 55+, Heinz Palsma wint 3e prijs C-klasse

Met 102 kaatsers op de lijst was er weer meer dan voldoende animo bij de 55+. De kransen van deze partij waren gesponsord door tante Luuk uit Sint Annaparochie groot liefhebber van de kaatssport!

Hoewel er door afzeggingen niet verschijnen en blessures flink in de lijst geschoven moest worden lukte het toch weer om alle partijen op tijd af te werken. In de C-klasse eindigden zowel Jan Kwast als Hendrik Weiland op de 1e plaats met evenveel eersten voor en punten voor en tegen. Met 19 prijzen te verdelen waren er weer de nodige winnaars.

A-klasse

 1. Piet de Groot Midlum (21-6)
 2. Joop Bootsma Reahûs (21-9)
 3. Johannes Siegersma Berltsum (21-12)
 4. Ale Mosselman Goutum (20-8)
 5. Jan Brandsma Grijpskerk (20-12)

B-klasse

 1. Tjerk Jorritsma Heerenveen (21-6)
 2. Jan de Ridder Tolbert (21-7)
 3. Sieger Siderius Dronten (21-7)
 4. Frans Alberda Harlingen (21-8)
 5. Wybe Idema Gytsjerk (21-8)
 6. Harry Oudendag Sneek (21-8)
 7. Piet Zijlstra Scharnegoutum (21-8)
 8. Dirk Wiersma Marsum (21-12)

C-klasse

 1. Hendrik Weiland Koarnjum (21-3 18-10)
 2. Jan Kwast Harlingen (21-3 18-10)
 3. Heinz Palsma Sexbierum (21-8 18-16)
 4. Catherinus Helfrich Grou (21-9)
 5. Tom Zuiderhof Harlingen (21-11)
 6. Martinus van der Meer Witmarsum (21-11)

De volgende wedstrijd is 19 februari 2020 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).

Info afkomstig : www.kaatsen.nl

Zaaltraining Fliet

De zaaltrainingen voor dejeugd van 6 tm 10 jaar zijn weer los💪🏻⚾ . Ze zijn weer actief bezig ....leuke voorbereiding om straks op het veld ook een balletje te kaatsen.

Had je je nog niet opgegeven maar zou je toch nog graag willen , dan ben je alsnog welkom bel gerust met :
Marieke de Vries ( 0625136520) of via de whatsapp.


KAATSTRAININGEN WEER VAN START

Ben je tussen de 6 en 10 jaar en heb je zin in actie? Dan kun je 7 Februari los met zaalkaatsen in de gymzaal aan het Fliet.

Geef je op via :

Beide keren wel een duidelijke vermelding van :

 • Naam
 • Leeftijd
 • 06 nummer van 1 van de ouders

De eerste les om 17.00 uur aanwezig, de lessen zullen worden verdeeld in 17.00 - en 18.00 uur

Kosten voor Leden van de onze kaatsvereniging : €15,-
Kosten voor NIET-leden : €20,-
De kosten zijn voor 10 kaatstrainingen, de kosten bij aangaan van de 1e les graag betalen.

De kaatslessen zullen worden gegeven door : Autger Zijlstra en Rene vd Walt


Hendrieke en Harmke 1e prijs Dames Dubbel, Tiedeman WallBall, Zondag 26 Januari

Hendrieke van der Schoot en Harmke Siegersma wonnen vandaag de Dames dubbel in Franeker. De 2e prijs was voor Anna Monfils en Marrit Zeinstra

In de kwartfinale van het single toernooi won Zeinstra nipt van junior Fiera de Vries. Corrie Kroondijk, Europees kampioen -19, liet Miranda Scheffer haar hakken zien in de poule fase en plaatste zich daardoor voor de halve finale. Daar moest ze het onderspit delven tegen favoriete Marrit Zeinstra. In de single finale versloeg Zeinstra vervolgens Harmke Siegersma in de finale van het internationale WallBall toernooi waar de sterke Spaanse kaatsters ontbraken.

Tijdens het dames ‘double’ toernooi was de finale ook een Nederlandse aangelegenheid. Het favoriete duo Marrit Zeinstra-Anne Monfils leek de overwinning op te eisen tegen Harmke Siegersma en Hendrieke van der Schoot. In de beslissende derde set waren Siegersma en Van der Schoot scherp. Zeinstra-Monfils konden het niveau van de 1e set niet meer bereiken met als resultaat de verrassende winst voor de sterk spelende Harmke Siegersma en Hendrieke van der Schoot.

Bij de heren speelde Mark Minnesma een hoofdrol door in het A-toernooi en B-toernooi de finale te bereiken. In het A-toernooi met de sterke Spanjaard Sacha Kruidhof. Kruidhof is in Spanje geboren, heeft een Nederlandse vader en Spaanse moeder en vertegenwoordigt Spanje. De Spanjaard dreef Mark Minnesma naar grootste vorm. In de halve finale tegen Kees van der Schoot en Pieter-Jan Leijenaar werd dat het meest zichtbaar.

In de finale was het verschil met de Europese toppers Luke Thomson (nummer 1 van Europese Ranking) en Dan Grant (voormalig nummer 1 van Europese Ranking) te groot. Luke Thomson won zaterdag het single toernooi door in de finale Kees van der Schoot te verslaan (2-0). Minnesma verloor ook de B-finale met Jorn-Lars van Beem van het Belgische duo Faignart-Demol.

Het Dutch Open onderging een metamorfose met meer sponsorgeld, vier nieuwe kaatsmuren en een cateringplein in de De Trije. Het toernooi trok veertig deelnemers meer ten opzichte van 2019. De finales trok zondag onder begeleiding van licht- en geluidshow veel toeschouwers.

De laatse 5 paragrafen tekst: Richard Miedema

Kees 2e prijs Tiedeman Wallball Enkelspel heren, Zaterdag 25 Januari

( Ex ) Dorpsgenoot Kees van der Schoot ging vandaag voortvarend tekeer op de Tiedeman Wallball Tournooi te Franeker.

In het enkel-spel won hij vandaag sowieso de eerste 3 wedstrijden.

 1. 25-10 winst tegen Terry uit Ierland
 2. 25-23 tegen Someon van Stalle uit Belgie
 3. 25-16 tegen een engelsman (nam even niet bekend)

De kwartfinale werd gewonnen van een belg (naam ook niet bekend) met 25-22.

De Halve Finale was bloedstollend en Kees won hier met 252-4 van de Spanjaard Sacha Kruidhof

De FINALE werd helaas verloren tegen Luke Thompson met 21-19 en 21-15.
Kees won een zeer verdiende 2e plaats.
Morgen de Dubbels, kijken of Hendrieke en Kees wederom in de prijzen vallen!!!

Het filmpje is verkregen middels jongste zus Hendrieke
Foto middels de site van European 1-Wall tour


Kerst- en Nieuwjaarsgroet voor 2020


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)