KERMIS WEEKEND te Sexbierum, 07-,08- en 09 Juni

7,8,9 juni is het Kermisweekend van onze kaatsvereniging De Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

Vrijdag 7 juni de Kermispartij voor de jeugd

Start :14:00 uur
Wedstrijdsponsor: Seerden Sport
Kransensponsor: Wiebe Wietsma

Vrijdag 7 juni Pearke-keatsen

Start : 17:30 uur

Zaterdag 8 juni Voetbalkaatsen

Start : 12.00 uur
Wedstrijdsponsor: de Harmonie.
Kransensponsor: Autobedrijf Terpstra

Opgave: Tot woensdag 5 juni 18:00.
Graag met naam en welke partij je meedoet via:
secretaris@detwadoarpendios.nl

Zondag 9 juni Teatsen

Start : 12.00 uur
Wedstrijdsponsor: J en P Ammerlaan.
Kransensponsor: Zonmaatje

(Informatie omtrent opgave hiervoor volgt nog. Houdt de site en facebook in de gaten)

Het gehele weekend is er een zweef, draaimolen, schiettent en oliebollenkraam aanwezig, Dus kom gezellig langs.


Kaatsers en kaatsters op stap : Donderdag 30 Mei, Zaterdag 01 Juni en Zondag 02 juni 2019

Allemaal, veel succes, deze dagen

Donderdag 30 Mei
Heren HK Afdeling P1. Johannes, Jelte, Durk
P2. Stefan, Tseard, John
Tzummarum, 09.30 uur Wedstrijdlijst
Jongens DEL+HERK Alwin Vrouwenparochie, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Zaterdag 01 Juni
Alle indelingen van de HEREN HK , 1e- en 2e klasse hangen af van de Ranking...
Heren HK VF Johannes, Jelte Morra-Lioessens, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Heren 1e klasse VF Johannes, Jelte Bitgum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Dames 1e klasse VF Hendrieke, Anna Grou, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Meisjes DEL+HERK Fiera Reduzum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens Afdeling P1. Rindert, Stijn, Nick
P2. Remco, Jan Bauke, Enrico
Makkum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Welpen Meisjes DEL+Herk. Rianne Achlum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Zondag 02 Juni
Alle indelingen van de HEREN HK , 1e- en 2e klasse hangen af van de Ranking...
Heren HK VF Johannes, Jelte Dronryp, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Heren 1e klasse VF Johannes, Jelte Anjum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Jongens Afdeling ??Alwin, Marten, René?? Winsum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Meisjes Afdeling P1. Sigrid, Judith, Fiera Stiens, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Schooljongens DEL+Herk. Enrico, Nick, Stijn Witmarsum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Pupillen Meisjes Afdeling ??Mirthe, Rianne, Maud ?? Ingelum, 10.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Nick 3e prijs Schooljongens DEL, Zondag 26 Juni,Anjum

De uitslag was als volgt :

 1. Harmen Zuidema, Marten Daaf Alkemade
 2. Otte Olgra,Clive van der Weerdt
 3. Bjorn Idsardi, Folkert Jelmer Visser
  Nick vd Walt, Durk Bootsma

Herkansing :

 1. Jelle Rense Lei, Jan Yntema
 2. Arjen Bauke Hofstra,Peder Dijkstra
Uitslag : Kaatsnieuws redactie, Foto: Jelly Joostema

Jan van der Schoot, 1e prijs Herkansing Heren 50+, Zondag 26 Mei ,Skingen-Slappeterp

DE 1e prijs winnaars bij de Herkansing Heren 50+,Jan Heida, Jan van der Schoot, Ate Bierma

De uitslag bij de Heren 50+ was als volgt :

 1. Ludwig Seerden , Eddy Sjollema, Bauke Posthuma
 2. Jan de Jong, Maikel Versnel ,Siebe Tolsma
 3. Jan Sipma, Wybren van der Woud , Anne de Vries
  Egbert Bootsma , Age van der Goot , Roel Sijbesma

De uitslag bij de Herkansing was :

 1. Jan Heida, Jan van der Schoot, Ate Bierma
 2. Bertus Bootsma ,Jan Fokke Mulder , Tiede Minke Boorsma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie, Foto : site KNKB

Anna 3e prijs Dames 1e klasse , Zondag 26 Mei, Berltsum

 1. Jildou Sweering, Marte Altenburg , Jennie Terpstra
 2. Annet de Haan, Corina de Vries , Hester de Boer
 3. Anna Ennema , Baukje Terpstra ,Selma van der Molen
  Amarins de Groot , Mintje Meintema , Ineke van der Ploeg

Herkansing :

 1. Andrea Kroes, Sigrid de Jong,Marije Hellinga
 2. Akkelyna de Haan,Miranda Scheffer, Joanne Broeders
Uitslag : kaatsnieuw redactie, GEZOCHT; FOTO!!!!!

Fiera, Judith, Sigrid 2e prijs Meisjes Afdeling, Zondag 26 Mei, Ried

Uitslag was als volgt :

 1. Chantal de Witte , Larissa Smink, Anouk Smink
 2. Sigrid Post , Judith Zuidema , Fiera de Vries
 3. Romy Postma , Anna Rob , Marlies Bonnema
  Judith Bosch , Anna Brouwer , Rixt Fokkema
Uitslag en foto Désirée Seerden
Andere foto's : Romy Postma

Geef je tijdig op!!


Anna 2e prijs Dames 1e klasse DEL, Zaterdag 25 MEi, Tzum

Alle prijswinnaars bijde dames 1e kalsse

De uitslag was als volgt :

 1. Roelie Kroondijk , Jannica van der Ploeg , Ineke van der Ploeg
 2. Anna Ennema , Marte Altenburg , Joanne Broeders
 3. Annet de Haan , Margriet Miedema , Anke Winkel

Herkansing :

 1. Sjoukje Stuiver, Mintje Meintema , Selma de Boer
Uitslag : Kaatsnieuws redactie, Foto : K.F. Wêz Wis Tsjom

Maud 2e prijs pupillen meisjes, Zaterdag 25 Mei, Itens

De uitslag bij de Pupillen Meisjes was als volgt :

 1. Sophie Kroondijk, Minke Tjalsma
 2. Maud Hellinga, Maud Scheffer
 3. Noëlle Hiddinga, Aniek Koopmans
  Ilja Wijtsma , Lisan Kaper

Herkansing :

 1. Britt Joustra , Lisanne Venema
 2. Rikst Grijpstra, Marrit Denise Bruinsma
Uitslag : Kaatsnieuws redactie , Fotos: Esther Jellema

Uitslag(en) Federatie partij Oosterbierum, Vrijdag 24 Mei

Met kaatsers uit het vroegere Barradeel, tegenwoordig vallend onder Waadhoeke en als omstreken Harlingen, werd het kaatsveld aan de Brits van K.V De Keatsbal gevuld met jeugdige kaatsers.

In 3 categorieën werd een halve competitie gespeeld, bij de schooljeugd gevolgd door een finale van de beide poulewinnaars.


Bij de WELPEN 3 parturen d.e.l. meisjes en jongens:

De 1e prijswinnaars bij de Welpen en de 2e prijswinnaars bij de Welpen
 1. Roan Bruinsma ,Minnertsga, Lasse Boomsma, Minnertsga en Rianne vd Walt ,Sexbierum
 2. Brandon Cuttress , Sexbierum, Aisha Mahmoud ,Sint Anna Parochie en Mare Zijlstra, Pietersbierum
1e prijswinnaars bij de Welpen, Roan Bruinsma ,Minnertsga, Lasse Boomsma, Minnertsga en Rianne vd Walt ,Sexbierum De 2e prijswinnaars bij de Welpen, Brandon Cuttress , Sexbierum</strong>, Aisha Mahmoud ,Sint Anna Parochie en Mare Zijlstra, Pietersbierum

De uitslagen bij de Pupillen en Schooljeugd waren als volgt :

Alle prijswinnaars bij de Pupillen en Schooljeugd


Bij de PUPILLEN 4 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens:

 1. Jörgen Postma en Hjalmar Dijkstra beide uit Sint Anna Parochie
 2. Rens Hoekstra , Sint Anna Parochie en Mar Anna Kuipers, Franeker

Bij de SCHOOLJEUGD 7 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens:

 1. Davy de Haan ,Harlingen en Remco Post, Sexbierum
 2. Niek Reitsma , Tzummarum en Thom Posthumus, Midlum
1e prijs bij de Schooljeugd, Remco en Davy1e prijs bij de Schooljeugd, Remco Post

De eerstvolgende federatie wedstrijd is op vrijdag 31 Mei in Minnertsga. Aanvang 16.30 uur
De eerstvolgende wedstrijd in Oosterbierum is op zaterdag 22 juni. Dit is de Dauwpartij tijdens het dorpsfeest. Aanvang 08.00 uur!!

Uitslag : Johannes Wolbers, Oosterbierum,
Fotos : Jelly Joostema, Aliette Robert Cuttress

En de winnaar is .....?

Vanwege de nieuwe AVG-wet, moest onze ledenadministratie worden aangepast. Onder de ingeleverde inschrijfformulieren werd een jaar gratis lidmaatschap verloot....door onze beide penningmeesters alias ledenadministrateurs,
Rianne en Marieke

En de winnaar was.......... : Jelte Visser

Jelte van Harte Gefeliciteerd.

Sorry, krijg het filmpje even niet correct weer gegeven, wordt aan gewerkt!!!!


Marten 3e prijs Jongens DEL, Wergea, Zondag 19 Mei

De uitslag bij de Jongens DEL te Wergea was als volgt :

 1. Bauke Toren, Justin Krottje, Anco Vroom
 2. Johan Sipma , Thom Oostenveld, Pieter Toren
 3. Bert Veldman, Marten Jansen , Redmer Cnossen

Uitslag Herkansing:

 1. Rink Rudmer Sterk, Jacob Klaas Dijkstra, Rutger Kumbangsila
Uitslag en foto : Kaatsnieuws redactie en Minke Jansen

Rindert, 3e prijs ,Schooljongens DEL, Raerd, Zondag 19 mei

De uitslag bij de Schooljongens DEL

 1. Menno Johnson , Folkert Jelmer Visser
 2. Durk Bootsma , Milan van der Weg
 3. Jan -Tymen Eisma , Remco Yska
  Clive van de Weerdt , Rindert Zijlstra

Rindert Zijlstra en Clive van der Weerdt

Uitslag : Kaatsnieuws redactie, Foto: Paulien Bos

Fiera 1e prijs Meisjes A-kl., Alise Steenstra 2e prijs Meisjes DEL, Easterein, Zondag 19 Mei

Alle winnaars uit de A- en B-klasse Meisjes, Easterein, Zondag 19 Mei

Yn ús jubileumjier mochten wy hjoed de famkes A en B klasse t.i.l. ûntfange yn Easterein. Mei prachtich keatswaar waard der sportyf keatst. De (klup)skiedsrjochters hiene it net dreech yn dizze kategory. De fammen keatse fûleinich mar earlik. Lit it in moaie opstap wêze nei de froulju’s kategory!

Yn de A klasse waard der mei 4 partoer poule keatst. Der stuts 1 partoer boppe-út. Partoer 1 mei Fiera, Inge en Gerde wûnen 3x en sa wie it dúdlik dat de krânsen foar harren wiene. Oer de 2e priis moast de wedstriidlieding efkes te set; sawol partoer 2 mei Anna, Roelie en Corrie as partoer 3 mei Rixt, Anouk en Marije hienen 16 punten foar. Hjirtroch moasten de tsjinearsten telt wurde en die bliken dat partoer 2 oan it langste ein luts mei 12 tsjinearsten om 15.

Uitslag bij de Meisjes A klasse del:

 1. Fiera de Vries , Gerde Lycklama à Nijeholt, Inge Jansma
 2. Anna Rob, Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk
Alle winnaars uit de a-klasse Meisjes Fira en Alise tesamen

Yn de B klasse wiene der 11 partoeren wêr’t yn 1e ynstânzje bylotten wurde moast. Troch in ôfmelding en in hiele snelle enkelblessure koe der trochskoot wurde en bleune der 10 folsleine partoeren oer. Yn de winnersronde gie de finale tusken partoer 7 mei Esmee, Alise, Chantal en partoer 10 mei Jessie, Esther en Rixt. Dit waard 5-1/6-4 yn it foardiel fan partoer 10.

Yn de heale finale ferlear partoer 2 mei Indy, Iris en Anke mei 5-4/6-0 fan de lettere winners.Yn de finale fan de herkansingsronde wûn partoer 1 mei Foke Jil, Nynke, Bente mei 5-3/6-4 fan partoer 8 mei Jildou, Marije en Iris.

Uitslag bij de Meisjes DEL:

 1. Jessie Rekker , Esther de Vries , Rixt Blanke
 2. Esmee de Groot, Alise Steenstra, Chantal de Witte
 3. Lisanne Leijenaar, | Marrit Meijer, Senne Idsardi
Alle winnaars uit de b-klasse Meisjes

Mei tank oan de karmasters, âlders en oare frijwilligers en ús haadstiper Couperus Hydrauliek ha we in tige slagge dei hân!

Verslag en uitslag : KF Easterein
Fotos : Desiree Seerden

Uitslag bij de Herkansing:

 1. Foke Jil Bakker , Bente Miedema, Nynke Paauw

Judith Zuidema deed niet mee i.v.m. een blessure, Sigrid Post moest binnen een 1/2 uur eveneens stoppen middels een blessure. BEIDE BETERSCHAP


Johannes 3e prijs Sint Anne,Heren HK, Zondag 19 Mei

Johannes van der Veen ,Sip-Jaap Bos, Klaas Pier Folkertsma

De uitslag bij de Heren HK was als volgt :

 1. Gert Anne van der Bos,Taeke Triemstra,Tjisse Steenstra
 2. Menno van Zwieten,Kees van der Schoot ,Erwin Zijlstra
 3. Johannes van der Veen ,Sip-Jaap Bos, Klaas Pier Folkertsma
Uitslag : Kaatsnieuws redactie,
Foto's :Henk Bootsma, Johannes van der Veen!
Johannes in actie bij de Heren HK te St. Anna Johannes van der Veen ,Sip-Jaap Bos, Klaas Pier Folkertsma

Uitslagen Ouder(e) Kind-partij, Zaterdag 17 Mei

alle winnaars bij de OudereKind partij

Zaterdag 18 mei 2019 de ouder(e) Kind partij bij kaatsvereniging DeTwaDoarpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum.

Vandaag was het dan zover de jeugd mocht met een oudere kaatsen. Met een prachtig zonnetje erbij was het een lust om te kijken naar de 8 parturen die mee deden. Verdeeld in een A en een B-poule werd er in poule gekaatst dus eenieder moest drie keer kaatsen. De regels waren bij eenieder bekend (een extra lijn in het perk voor de oudere. En de oudere mag niet in 1 keer boven slaan, dit was voor sommigen wel lastig maar regels zijn regels.)

Na 3 partijen was het tijd voor de prijsuitreiking en die luidt als volgt:

Voor alle jeugd was er een prijsje.

A-poule:

 1. Remco Post en Erik Bakker
 2. Nick v.d. Walt en Taeke v.d. Walt
 3. Stijn Scheffer en Adriaan Aalders
 4. Jan Bauke Weewer en Hein Obbe Weewer
De 1e prijs winnaars in de A poule, Remco post en Eric Bakker DE 2e prijs winnaars in de A poule, Nick vd Walt en Teake vd Walt

B-poule:

 1. Rianne v.d. Walt en René v.d. Walt
 2. Brandon Cuttress en Pake Wayne Cuttress
 3. Amber Boschma en Alwin Boschma
 4. Mare Zijlstra en Rianne Tolsma
De 1e prijs winnaars in de B poule, Rianne vd Walt en René v.d. Walt de 2e prijs winnaars in de B poule, Brandon Cuttress en Pake Wayne Cuttress

Amber - en Alwin Boschma

Uitslag : Paulien Bos
Fotos : Marieke de Vries- van de Ploeg

‘Wurkkeatsen’ troef op de eerste klas, Jelte 2e prijs...

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma

Nog nooit van de term ‘wurkkeatsen’ gehoord maar zaterdag op de eerste klas partij vrije formatie van KV Thomas Prins in Paesens-Moddergat viel het begrip met de regelmaat van de klok. Het was Marten Feenstra die de term gebruikte om aan te geven wat het verschil precies is tussen kaatsen op de eerste klas en de hoofdklas.

Op voorhand was zijn partuur met opslager Auke Boomsma en Pieter Laas van Straten natuurlijk huizenhoog favoriet. Die rol werd ook waargemaakt want het in het roze gehulde trio stond in de finale. Maar eerst terug naar dat begrip ‘wurkkeatsen’, Feenstra legt uit: ,,Op de earste klas moatte je der hurd foar wurkje, se jouwe noait op, der wurdt mear foar keatst, as it net wol dan wurdt de saak samar omsetten. Mei 5-1 foar hoegst net te tinken datst der al biste.’’

Een redenering die je aan de hand van de praktijk rijk kunt illustreren. Neem de eigen formatie van Feenstra in de eerste omloop. Tegen de jeugd van nu met Corné Tuinenga, Wiebe Wessel Bos en Roel Pieter de Jong leek het een enkeltje richting uitgang te worden. Met 4-1 achter en toch nog winnen met 5-4. ‘Wurkkeatsen’ in eigen gelederen dus.

Enkele uren later in de halve finale tussen de parturen van Johan Diertens, Pieter Scharringa en Kevin Jordi Hiemstra tegen Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa gebeurde precies hetzelfde. Hiemstra mocht af en toe vanuit de nek in het achterperk de ballen boven ranselen zonder dat iemand op het idee kwam de stoere bouwvakker, maar vooral de veertiger Pieter Scharringa te bestoken. ,,Ha noch net ien kear traind’’, zo zei Scharringa vooraf. Geen doodzonde trouwens als je als invaller wordt opgeroepen om Lennart Adema te vervangen.

En dus stond de formatie Diertens zo maar op een 4-2 voorsprong en die groeide uit tot 5-2 toen Bouma het perk op de zes miste. Een 5-2 voorsprong, wie doet je wat zou je zeggen. In het perk Visser-Heeringa werd het roer omgegooid, Visser in het achterperk en het werd zowaar 5-4. Drie kansen op de winst voor de geelhemden van Diertens, 6-2 voor. Eerst sloeg Visser een deuk in dat streven door met stuit boven te slaan, Heeringa volgde dat voorbeeld en op 6-6 retourneerde Bouma tot in het perk.

‘Wurkkeatsen’ dus en in het laatste eerst sloeg Hiemstra de bal op 6-4 net kwaad vanaf de boven. Sneu voor de zo veelbesproken jeugdkaatser van weleer die aan een ijzersterke comeback bezig lijkt. Voor de technische en spelbepalende middenvelder Visser kon de dag niet stuk toen hij vlak voor de finale een tussenstand van 2-0 doorkreeg in het voordeel van AVC. Dat was voor de immer vrolijke voorinse voorlopig het laatste goede nieuws want de finale tegen de formatie van Boomsma liep een beetje in de soep.

Grootste boosdoener was het superieure talent Marten Feenstra, er zit nog geen enkele sleet op hem, die af en toe ook de eerste opslag overnam want Boomsma was te wisselvallig met de juiste richting. Een vlotte en royale 4-0 voorsprong was het gevolg maar plots kwam even ‘it wurkkeatsen’ van de tegenstander bovendrijven. Visser weer in het achterperk, boven van Heeringa op de zes en buiten van Feenstra op de zes, en nog een keer boven van Visser op de zes en het stond 4-3.

Veenstra nam de opslag over en sloeg op 6-0 riant boven, maat Van Straten deed dat een eerst later op 6-2 en zo won het op papier sterkste partuur van de dag toch nog de kransen met een uitblinkende Feenstra in het midden, de plek van de onbenoemde koning.

Uitslag Paesens-Moddergat:

 1. Auke Boomsma (Morra), Marten Feenstra (Vrouwenparochie) en Laas Pieter van Straten (Feinsum)
 2. Remmelt Bouma (Weidum), Jelte Visser (Sexbierum) en Willem Heeringa (Leeuwarden)
 3. Johan Diertens (Dronryp), Pieter Scharringa (Dronryp) en Kevin Jordi Hiemstra (Koarnjum)

Teake 1e prijs H50+ DEL, St. Anna,Vrijdag 17 Mei

De uitslagen waren als volgt :

 1. Teake van der Walt, Hans Hilarides,an Heida
 2. Anne de Vries,Ferdinand van der Werff , Hans Diekman
 3. Eddy Sjollema, Jelle de Boer , Ynze Stienstra
  Murk de Jong , Harmen Tjalling Holwerda, Jan de Jong

Info en foto: kaatsnieuws redactie


De 2e Jeugdwedstrijd Federatie Barradeel in Sint Jabik, Vrijdag 17 MEi

Vrijdag 17 mei organiseerde KV Het Noorden een jeugdwedstrijd voor de federatie barradeel eo. 35 kinderen namen deel aan deze wedstrijd. Helaas konden we het niet helemaal droog houden en stond er een frisse wind.

info en fotos : Facebook Federatie Barradeel

Welpen

Bij de welpen waren er 2 poules van 3 partuur.

 1. Mike Vlieger en Lieke Triemstra
 2. Brandon Cuttress en Eduard Teitsma
 3. Rianne van der Walt en Aisha Mahmoud

De winnaars bij de Welpen

Pupillen

Bij de pupillen was er 1 poule van 3 partuur.

 1. Sem Nagel en Siete Wassenaar

de winnaars bij de Pupillen

Schooljeugd

Bij de schooljeugd was er in A en B klasse, in allebei de poules werd er gekaatst met 4 parturen.

A-klasse:

 1. Stijn Scheffer en Jardo Sterkenburg
 2. Rindert Zijlstra en Nick van der Walt

B-klasse:

 1. Davy de Haan en Thom Posthumus
 2. Koos Jorna en Sophie Kroondijk

alle winnaars bij de schooljeugd

Alle ouders, pakes/beppes, vrijwilligers, ontzettend bedankt voor jullie hulp!


De kaatslijsten Ouder-kind-partij, Zaterdag 18 Mei a.s

kaatslijst Ouder-kind partij

Hier vind u de lijst

Veel plezier allemaal morgen!!!

Met dank aan Paulien Bos, voor het tijdig anleveren van de lijst


OPBRENGST RABOBANK CLUBACTIE 2019

De penningmeesters Rianne en Marieke met de cheque van €516,45, gekregen dankzij de Rabobank Clubactie van 2019

Wij willen jullie bedanken voor uw stem op de kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum.

We hebben een prachtig bedrag opgehaald van :

€516,45

Het volledige bedrag zal worden gebruikt voor trainingsmaterialen tbv de jeugd

Volgend jaar ook op ons stemmen? Word dit jaar nog lid van de rabobank! U bent niet automatisch lid als u een rekening heeft bij de rabobank. Steun de verenging en stem volgend jaar weer op ons.

Hendrieke 3e prijs Dames 1e klasse, Boazum, Zondag 12 Mei

Annet de Haan, Corina de Vries, Hendrieke van der Schoot

de uitslagen waren als volgt :

 1. Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso, Kim Dijkstra
 2. Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra, Melissa Rianne Hiemstra
 3. Hester Zijlstra, Nellie Steenstra, Lusane Klaver
  Annet de Haan, Corina de Vries, Hendrieke van der Schoot

Uitslag bij de Herkansing:

 1. Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem, Aluca Bouma
Annet de Haan, Corina de Vries, Hendrieke van der Schoot
Uitslag : Kaatsnieuws redactie en Foto: www.knkb.nl

Nick en Enrico in de prijzen, Schooljongens DEL, Zondag 12 Mei,Reahus-Turns

Alle winnaars bij de Schooljongens

Nick van der Walt en Stefan Greidanus<

De uitslagen waren als volgt :

 1. Nick van der Walt , Stefan Greidanus
 2. Jurre Reitsma , Rutger Altenburg
 3. Douwe Faber , Iwan Hiddinga

Uitslagen bij de Herkansing:

 1. Otte Algra , Pieter Siebe Cuperus
 2. Durk Bootsma , Enrico Post
Uitslag : Paulien vd Bos en Foto:Jelly van der Walt

Durk Bootsma en Enrico Post


Meisjes Afdeling en Opstappers, Zondag 17 Mei, Sexbierum

Alle winnaars bij de Meisjes Afdeling te Sexbierum

De uitslagen bij de Meisjes Afdeling :

 1. Easterein : Corrie Kroondijk , Roelie Kroondijk , Nynke Paauw
 2. Workum : Bente Miedema , Naomi Wiersma , Gered lycklama à Nijeholt
 3. Sexbierum/Pietersbierum : Sigrid Post , Judith Zuidema , Fiera de Vries
  Goënga : Kristia Dotinga , Moniek Lootsma , Foke Jil Bakker
1e prijs, Easterein : Corrie Kroondijk , Roelie Kroondijk , Nynke Paauw 2e prijs, Workum : Bente Miedema , Naomi Wiersma , Gered lycklama à Nijeholt 3e prijs,Sexbierum/Pietersbierum : Sigrid Post , Judith Zuidema , Fiera de Vries 3e prijs,Goënga : Kristia Dotinga , Moniek Lootsma , Foke Jil Bakker

Uitslagen bij de Meisjes opstappers :

alle winnaars bij de Opstappers te Sexbierum

 1. Iris Oosterbaan-Reahus-Turns , Judith Bosch-Arum , Ilse Zwaagstra-Makkum
 2. Marije Bodde-Grou , Iris Jasper-Berltsum , Esther de Vries-Berltsum
 3. Inez de Jong-Reahus-Turns , Frieda Hofman-Hommerts-Jutrijp , Anne Dieuwke Dijkstra-Huizum Leeuwarden
1e prijs Opstappers, Iris Oosterbaan-Reahus-Turns , Judith Bosch-Arum , Ilse Zwaagstra-Makkum 2e prijs Opstappers,Marije Bodde-Grou , Iris Jasper-Berltsum , Esther de Vries-Berltsum 3e prijs opstappers,Inez de Jong-Reahus-Turns , Frieda Hofman-Hommerts-Jutrijp , Anne Dieuwke Dijkstra-Huizum Leeuwarden

Het was een super geslaagde dag gehad mede dankzij alle vrijwillers We waren super tevreden met zo'n aftrap van het seizoen.

De volgende foto's werden gemaakt door Pier de Haan en Rindert Zijlstra

Wedstrijdsponsor : Dhr. P.K. Goodijk
Kransensponsor : Bakkerij Offenga, Sexbierum

Foto''s gemaakt door Marieke de vries. Helaas, camera een verkeerde instelling, volgende keer beter

Jan van der Schoot 3e prijs Heren 50+ DEL, Zaterdag 11 Mei,

De uitslagen waren als volgt :

 1. Partuur 12 :Ate Bierma, Jan Heida , Johan Hiemstra
 2. Partuur 2 : Anne de Vries , Eddy Sjollema , Piet Zondervan
 3. Partuur 6 : Bennie Hof , Jan van der Schoot , Piet de Groot
  Partuur 14 : Auke Akkerman , Peter Dijkstra , Simon de Groot

Uitslag Herkansing :

 1. Partuur 1:Gerrie Otter , Maikel Versnel , Tiede Boorsma

De uitslag en foto''s : www.knkb.nl


Uislagen Federatie-Barradeel-partij Jeugd, Vrijdag 10 Mei, Winaam

De uitslagen van de verschillende categorieen JEUGD waren als volgt :

Welpen :

 1. Brandon Cuttress en Mare Zijlstra
 2. Jorrit Kroondijk en Lieke Triemstra
Brandon Cuttress en Mare Zijlstra Jorrit Krooondijk en Lieke Triemstra

Pupillen

 1. Minze Elgersma en Nina Claire Wijning
 2. Sem Nagel en Ineke de Vries
Minze Elgersma en Nina Claire Wijning Sem Nagel en Ineke de Vries

Schooljeugd A-klasse

 1. Iwan Hiddinga en Stijn Scheffer
 2. Jaimy Koel en Otte Algra
Iwan Hiddinga en <strong>Stijn Scheffer</strong> Jaimy Koel en Otte Algra

Schooljeugd B-klasse

 1. Jardo Sterkenburg en Eric Cuperus
 2. Sander vd Walt en Sophie Kroondijk
Jardo Sterkenburg en Eric Cuperus Sander vd Walt en Sophie Kroondijk

Uitslagen en foto's: Facebook Federatie Barradeel(Alfred Miedema bedankt!!)


Alwin 2e prijs Jongens DEL, Zondag 05 Mei, Damwoude

De uitslag was als volgt :

 1. Partuur 8: Steven Koster, Allard van Wigcheren , Simon van der Vaart
 2. Partuur 18: Karel Monfils , Alwin Boschma , Jelmer Torensma
 3. Partuur 1 : Haye Tseard van der Hem , Klaas Westra , Thom Oostenveld

Verliezersronde :

 1. Partuur 15 : Harold de Boer , Jitze Floris , Thom Dijkstra

Uitslag en foto : Facebook KNKB


Federatie Barradeel

nog 2 dagen om je op te geven via de KNKB site, om vrijdag 10 mei mee te kaatsen op de eerste federatie Barradeelkaatspartij voor de jeugd in Winaam!

Bekijk dit filmpje ook eens

Dit werkt waarschijnlijk alleen als u facebook heeft


Stijn en Jan 2e prijs Schooljongens DEL, Zondag 05 Mei, Harlingen

de uitslag was als volgt :

 1. Brent Timmerman en Jurre Reitsma
 2. Stijn Scheffer en Jan Bandstra
 3. Sjouke Beimers en Otte Algra

Uitslag Verliezersronde :

 1. Nick vd Walt en Jan Tymen Eisma
 2. Jardo Sterkenburg en Tjitte Reitsma

Uitslag en foto''s : Esther Jellema en Jelly Joostema


Rianne vd Walt in de prijzen op federatie Berlikum

Foto en uitslag : Jelly Joostema


Fiera, Judith en Sigrid in de prijzen, Meisjes DEL, Zondag 05 Mei, Oude Leije

Het kaatsveld aan de Leijester Hegedyk vormde op zondag 5 mei 2019 de arena waar de meisjes hun eerste wedstrijd van het seizoen verkaatsten. In totaal waren op deze bevrijdingsdag 41 meisjes afgereisd naar Alde Leije. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Het Centrum. Zij organiseerden een door elkaar loten wedstrijd met herkansingsronde. De meisjes konden dus minimaal 2x kaatsen. Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan de zon even door heen kwam gaf om 10:00 de clubscheidsrechter het startsein.

Voor dat de meisjes aan hun eerste wedstrijd begonnen werden ze eerst even bij elkaar geroepen en toegesproken door leden van de T.C. Dit seizoen zijn er maar liefst 15 meisjes die aan hun eerste jaar beginnen in de leeftijdscategorie van 14-16. Het werd een mooie maar lange en koude kaatsdag in Alde Leije. De wind had behoorlijk wat invloed op het kaatsen maar desondanks lieten de meisjes zich daardoor niet uit het veld slaan en haalden alles uit de kast in deze eerste wedstrijd van het seizoen waar met enige regelmaat de 6-6 aan de telegraaf verscheen.

Marije Hiemstra – Corrie Kroondijk

De wedstrijd lijst telde 14 partuur waarvan nummer 14 een meisje te kort kwam waardoor er bijgeloot moest worden. Marije Hiemstra vormde op de eerste lijst een partuur met Senne Idsardi en Iris Jasper en zij namen het op tegen Corrie Kroondijk, Jildou Ekema en Judith Zuidema en het werd gelijk al een klapper zo aan het begin van de dag. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven niets aan elkaar toe aan het begin van de partij en ze verdeelden de eerste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1, Vanaf dat moment weet de formatie van Corrie de touwtjes in handen te nemen en langzaam uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4. Er lijkt dus niets aan de hand te zijn maar Marije en haar maten denken daar anders over en weigeren de handdoek te gooien en knokken zich eerst voor eerst terug in de partij via de 2-4 loopt het verschil eerst voor eerst terug en keert de balans via de 3-4 terug op de 4-4. De partij lijkt zelfs in het voordeel te kantelen van Marije, Senne en Iris als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken maar ook Corrie weet met haar maten het 5de eerst binnen te halen. Het laatste eerst zal de beslissing moeten brengen. Het is Jildou die goed werk doet voor haar partuur door de winst veilig te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 2-6.

Anouk Smink – Rixt Fokkema

Het partuur van Anouk Smink, Inez de Jong en Foke Jil Bakker kwam vervolgens in actie tegen Rixt Fokkema, Marrit Meijer en Lieke van Loon. Ook dit werd weer een zeer spannende partij waarin het begin was voor de formatie van Rixt want zij slagen er in om een gaatje te slaan en via het openingseerst uit te lopen naar een 0-2 voorsprong. Langzaam maar zeker komt ook deze wedstrijd op gang knokt de formatie van Anouk zich knap terug in de partij en weet ook 2 eersten op rij naar zich toe te trekken waardoor het evenwicht weer in de telegraaf uit komt op de 2-2. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen en zien elke keer Rixt, Marrit en Lieke de leiding nemen op de 2-3 en zelfs op de 3-4. Beide formaties zijn echter zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe waardoor de telegraaf elke keer weer in balans komt op de 3-3 en zelfs de 4-4. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld verschijnt ook hier de 5-5 aan de telegraaf. De winst wordt als nog binnen gehaald op de 5-5 6-4 door Anouk, Ineke en Foke Jil waardoor zij naar de 2de lijst gaan.

Marije Bodde – Naomie Wiersma

Marije Bodde is deze dag door het lot gekoppeld aan Sanne van Vilsteren en Lisanne Leijenaar en zij mogen het in deze eerste wedstrijd van het seizoen op gaan nemen tegen Naomi Wiersma, Anke Wassenaar en Marit Tamminga. De vliegende start is er voor Marije en haar maten die er geen gras over laten groeien en het initiatief naar zich toe weten trekken als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Eerst voor eerst weten zij de voorsprong uit te bouwen via de 2-0 naar zelfs 3-0. Even lijkt er wat zand in de raderen te komen en weet Naomi met haar maten meer grip de wedstrijd te krijgen en ook een bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning keert ook hier terug als het verschil terug loopt naar de 3-2. Het evenwicht keert echter niet terug want Marije weet met Sanne en Lisanne het ritme weer op te pakken en weten het verschil weer naar de 2 eersten te tillen en zij nemen een 4-2 voorsprong. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Naomi om het tij te keren gaat het 5de bordje aan de telegraaf naar partuur Marije. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst weet Marije de winst veilig te stellen door de bal over de boven te jagen op de 5-2 6-6.

Roelie Kroondijk – Nynke Paauw

Roelie Kroondijk vormde op deze koude zondag een formatie met Nienke de Haan en Rixt Blanke en zij stonden op de eerste omloop tegenover Nynke Paauw, Berber Bruinsma en Ilse Zwaagstra. Het partuur van Nynke weet gelijk toe te slaan en het eerste bordje aan de telegraaf te hangen en deze voorsprong zelfs uit te bouwen naar de 0-2. Roelie weet samen met Nienke en Rixt met succes de achtervolging in te zetten en zich langszij te knokken op de 2-2. Vanaf dat moment kantelt de wedstrijd volledig en verschijnen de bordjes aan de zijde van partuur Roelie via de 3-2 loopt het verschil al snel op naar de 4-2. De formatie van Nynke, Berber en Ilse probeert het wel degelijk maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-2 6-4 als Roelie het perk met lege handen achter laat als zij een zitbal weet te plaatsen.

Albertine Groen – Fiera de Vries

In de volgende partij op de eerste lijst bij kaatsvereniging Het Centrum staat Albertine Groen samen met Chantal de Witte en Geertje Bijlsma tegenover de formatie van Fiera de Vries, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. De bliksemstart is er voor partuur Fiera zij weten gelijk afstand te nemen als zij het eerst en 2de verkaatste eerst op rij naar zich toe weten te trekken. Albertine slaagt er in om samen met haar formatie het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het krachtsverschil blijkt echter in deze wedstrijd te groot waardoor het verschil blijft oplopen via de 1-3 naar de 1-4. Julia Marthine loodst hun formatie uiteindelijk naar de 2de omloop als zij op de goede plek staat in het tussen en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 0-6.

Iris Veltman – Romy Postma

In de een na laatste partij staat Iris Veltman samen met Anna Dieuwke Dijkstra en Esmee de Groot tegenover Romy Postma, Baukje Heeringa en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het eerste verkaatste eerst in deze confrontatie komt in handen van partuur Iris en zij weten gelijk het heft in handen te nemen en uit te lopen naar de 2-0 voordat ook de formatie van Romy eindelijk een bordje weet binnen te slepen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn om de stand weer gelijk te trekken want Iris blijft samen met Anna Dieuwke en Esmee de touwtjes in handen houden en de afstand tussen de beide formaties op te laten lopen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1 en 5-1. De strijd lijkt daarmee gestreden maar nog een keer trekt Romy met Baukje en Gerde alles uit de kast en weet nog een 2de eerst te bemachtigen voordat Anna Dieuwke in een zwaar bevochten eerst de deur in het slot weet te gooien en de winst veilig weet te stellen op de 5-2 6-6.

Inge Jansma – Moniek Lootsma

Als laatste betrad Inge Jansma samen met Marlies Bonnema en Judith Bosch de mooie groene kaatsmat om te op te gaan nemen tegen Moniek Lootsma, Sigrid Post en de bijgelote Romy Postma. Het werd een mooie strijd deze laatste partij van de eerste lijst. Het begin was voor partuur Moniek wat gelijk de leiding weet te nemen via het eerste verkaatste bordje de leiding weet te nemen en dit uitbouwt naar de 0-2. Het verschil van 2 eersten blijft gedurende de wedstrijd gehandhaafd op de 1-3, 2-4 en zelfs 3-5. Inge en haar maten geven de strijd niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten de spanning terug te doen keren als zij een 4de eerst weten te bemachtigen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het partuur van Moniek als laatste weet te plaatsen voor de 2de lijst als zij de winst binnen weten te halen op de 4-5 6-6.

Vanaf de 2de omloop werd de lijst in Alde Leije bij kaatsvereniging “Het Centrum”gesplist in een winnaarsronde en een herkansingsronde. Ondanks de koude weersomstandigheden bleven de meisjes er voor gaan en ontstonden er weer spannende partijen. De eerste halve finalist in de halve finale van beide lijsten waren ondertussen bekend door een staand nummer waren Moniek Lootsma, Sigrid Post en Romy Postma als verzekerd van minimaal een 3de prijs in de winnaarsronde en stond Inge Jansma met Marlies Bonnema en Judith Bosch in de halve finale van de herkansing. Wie er bij gingen komen moest gaan blijken uit de 2de omloop.

Corrie Kroondijk – Anouk Smink

Als eerste kwam Corrie Kroondijk samen met Jildou Ekema en Judith Zuidema in de winnaarsronde in actie tegen Anouk Smink, Inez de Jong en Foke Jil Bakker. Het eerste verkaatste eerst kwam gelijk in handen van partuur Corrie. Zij nemen daarmee gelijk de touwtjes in handen en weten eerst voor eerst weg te lopen bij Anouk, Inez en Foke Jil. Via de 2-0 wordt het al snel 3-0 en 4-0. Wat het partuur van Anouk ook probeert zij zien al hun pogingen om het tij te doen keren sneuvelen en moeten de handdoek werpen op de 5-0 6-4. In de volgende wedstrijd is het de beurt aan Marije Bodde samen met Sanne van Vilsteren en Lisanne Leijenaar gaan zij de strijd aan met Roelie Kroondijk, Nienke de Haan en Rixt Blanke om een ticket voor de halve finale in deze eerste wedstrijd van het seizoen. Het eerste verkaatste eerst van deze partij wordt door de formatie van Marije aan de telegraaf gehangen en zij weten dat gelijk uit te bouwen naar een spel voorsprong voordat ook het partuur van Roelie grip op de wedstrijd lijkt te krijgen. Zij weten vervolgens hun eerste bordje uit het vuur te slepen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want Marije, Sanne en Lisanne komen niet echt in de problemen en weten via de 3-1 verder weg te lopen via de 4-1 naar de 5-1. Het doek valt uiteindelijk voor Roelie, Nienke en Rixt op de 5-1 6-0.

Fiera de Vries – Iris Veltman

De laatste partij op de 2de lijst in de winnaarsronde was de klapper van de dag. Fiera de Vries moest samen met Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan vol aan de bak tegen Iris Veltman, Anna-Dieuwke Dijkstra en Esmee de Groot. Het eerste bordje aan de telegraaf kwam in het voordeel van partuur Iris te hangen. Zij gaan het best uit de startblokken en weten de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2. Fiera, Julia Marthine en Iris moeten dan de achtervolging in zetten en weten een eerste eerst te bemachtigen maar het lijkt niet genoeg want het verschil van 2 eersten blijft in het voordeel van Iris, Anna Dieuwke en Esmee op de 1-3 en 2-4. De beste papieren voor een plekje in de halve finale komen zelfs in het voordeel van de formatie van Iris als zij als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen. In een laatste poging het tij te doen kantelen gaat Julia Marthine uit het perk en neemt Iris Oosterbaan haar plekje in en het lijkt het juiste antwoord te zijn want eerst voor eerst wordt er van de achterstand geknabbeld en de spanning loopt verder en verder op via de 3-5 naar de 4-5. Wat Iris Veltman ook samen met Anna Dieuwke en Esmee ook probeert zij slagen er maar niet in om de partij definitief naar zich toe te trekken waardoor de telegraaf weer in balans komt op de 5-5. Het laatste bordje moet de beslissing gaan brengen als Esmee op de volle telegraaf door overlopen de punten kwijtraakt op de 5-5 6-6 gaan Fiera, Julia Marthine en Iris Oosterbaan met de hakken over de sloot als nog naar de halve finale in Alde Leije.

Moniek Lootsma – Corrie Kroondijk

De strijd om de finaletickets bij de meisjes gaat tussen de staan gebleven Moniek Lootsma, Sigrid Post en Romy Postma en de formatie van Corrie Kroondijk, Jildou Ekema en Judith Zuidema. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar aan het begin van de partij niets toe en verdelen gelijkmatig de eerste verkaatste bordjes. Vanaf de 1-1 weet Corrie met haar maten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Het partuur van Moniek probeert het wel degelijk maar slagen er maar niet in om een echte vuist te maken en zien al hun pogingen stranden en de achterstand verder en verder oplopen naar de 1-4. Even lijkt de strijd als nog los te barsten als het verschil terug loopt naar de 2-4. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn om de finale te gaan halen want Corrie geeft dit ticket samen met haar maten niet meer uit handen en plaatst zich als eerste als zij de partij naar zich toe weten te trekken op de 2-5 6-6.

Marije Bodde – Fiera de Vries

De tegenstandsters moeten komen uit de andere halve finale wedstrijd tussen Marije Bodde met Sanne van Vilsteren en Lisanne Leijenaar en het partuur van Fiera de Vries, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. Beide parturen maakten er mooie strijd van waarin het begin van de partij duidelijk voor partuur Fiera was waarin zij de touwtjes in handen namen door een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De spanning keert echter weer volledig terug in deze partij als Julie op de 0-1 6-2 de bal geen genoeg gang mee geeft en deze voor het perk beland. Als vervolgens Marije er in slaagt om het perk met lege handen achter te laten met een prachtige zitbal op de 1-2 6-6 is balans terug in deze halve finale. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf waardoor beide parturen aan elkaar gewaagt blijken te zijn en de eersten ook om en om weten binnen te halen via de 2-3 naar de 3-3. In het belangrijke zevende eerst weet Julia Marthine toe te slaan als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-3 6-6. Als Fiera vervolgens hun 5de bordje weet te bemachtigen door de bal boven te slaan op de 3-4 4-6 is de strijd gestreden. Marije, Sanne en Lisanne proberen het nog wel maar zien het finale ticket gaan naar partuur Fiera als de opgeslagen bal van Marije buiten de perklijnen beland.

Finale Kroondijk – De Vries

In de finale van deze eerste wedstrijd van het seizoen bij de meisjes bij kaatsvereniging Het Centrum in Alde Leije staat Corrie Kroondijk samen met Jildou Ekema en Judith Zuidema tegenover Fiera de Vries, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. Het werd een prachtig slot van deze koude maar mooie kaatsdag op deze bevrijdingsdag de 5de mei 2019. Het is Corrie die de finale weet open te breken als zij het perk van Iris en Fiera met lege handen achterlaat als zij een zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Zij gaat met haar maten vliegend uit de startblokken want ook in het 2de verkaatste eerst weet Corrie het perk met lege handen achter te laten op de 1-0 6-4 en daarmee de voorsprong te verdubbelen. De spanning keert echter snel terug in de finale als ditmaal de opgeslagen bal van Corrie te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland op de 2-0 2-6. De telegraaf komt zelfs weer in evenwicht als vervolgens Fiera goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven doet vliegen op de 2-1 4-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van bordjes want wederom weet Corrie met Jildou en Judith de leiding in handen te nemen als de door Julia Marthine opgeslagen bal buiten het perk beland op de 2-2 6-2. Het verschil van 2 eersten verschijnt voor de 2de keer aan de telegraaf in het voordeel van partuur Corrie als wederom Julia Marthine het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 3-2 6-4. De strijd blijkt verre van gestreden want als Corrie met Jildou en Judith er niet in slaagt om de winst over de finish te trekken komt partuur Fiera terug in de wedstrijd. Met een passeerslag van de kaats op de 4-2 2-6 weet Fiera het belangrijke 7de eerst te pakken. De telegraaf keert voor de 2de keer terug in evenwicht als ditmaal Julia Marthine een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-3 2-6. In een zwaar bevochten eerste verschijnt vervolgens de 6-6 en wanneer Julia Marthine een prachtige zitbal weet te plaatsen weten zij als eerste het 5de bordje te binnen te slepen en zij geven dit niet meer uit handen. Fiera weet de eerste kransen van dit seizoen veilig te stellen door de bal voorbij de kaats te slaan op de 4-5 4-6.

De uitslagen waren als volgt :

 1. Fiera de Vries , Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan
 2. Corrie Kroondijk , Jildou Ekema , Judith Zuidema
 3. Moniek Lootsma , Sigrid Post en Romy Postma
  Marije Bodde,Sanne van Vilsteren en Lisanne Leijenaar
Deze foto's zijn gemaakt door Desiree Seerden
Deze foto's zijn gemaakt door Henk Hempenius

Herkansing

De meisjes die de eerste omloop verloren mochten het nog een keer proberen in de herkansingsronde op deze koude bevrijdingsdag de 5de mei 2019 in Alde Leije bij kaatsvereniging Het Centrum. De meisjes bleven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en dat leverde wederom prachtige wedstrijden op. Net als in de winnaarsronde waren er 2 halve finale wedstrijden. In de eerste stond Inge Jansma samen met Marlies Bonnema en Esmee de Groot tegenover de formatie van Rixt Fokkema, Marrit Meijer en Lieke van Loon. Inge en haar maten hadden een staand nummer op de 2de lijst van de herkansing terwijl de formatie van Rixt een mooie strijd had geleverd met Marije Hiemstra, Senne Idsardi en Iris Jasper. Hier in pakte Rixt met haar maten tot 2x toe een spel voorsprong maar keerde de balans als nog weer terug in de partij op de 3-3. Vanaf dat moment weet Rixt met Marrit en Lieke de touwtjes weer in handen te nemen en de winst veilig te stellen op de 3-5 2-6.

De halve finale tussen partuur Inge en die van Rixt was een mooie strijd waarin beide elkaar vanaf het begin in evenwicht weten te houden en om en om een bordje aan de telegraaf weten te hangen tot aan de 2-2. Vanaf dat moment slaagt Inge er samen met haar maten in om een gaatje te slaan via de 3-2 lopen zij uit naar de 4-2 en zelfs de 5-2 de finale van de herkansing lijkt binnen handbereik maar Rixt, Marrit en Lieke weigeren de handdoek te gooien en knokken zich terug in de partij via de 5-3 wordt het zelfs nog 5-4. In het laatste zwaar bevochten eerst trekt partuur Inge aan het langste eind en stellen de winst veilig op de 5-4 6-6.

De tegenstandsters komen uit de andere halve finale tussen Nynke Paauw, Berber Bruinsma en Ilse Zwaagstra en het partuur van de bijgelote Marije Hiemstra, Baukje Heeringa en Gerde Lycklama a Nijeholt. Nynke en haar maten hadden op de 2de lijst eerst een 0-2 achterstand moeten zien weg te werken tegen Naomi Wiersma, Anke Wassenaar en Marit Tamminga. Langzaam maar zeker weet de formatie van Nynke het tij te keren de 0-2 om te buigen in een 4-2 voorsprong maar het lijkt er even op dat dat niet genoeg blijkt te zijn wanneer het evenwicht terug keert op de 4-4. Uiteindelijk wordt de winst als nog veilig gesteld op de 5-4 6-2. Marije en haar maten hadden het iets makkelijker op de 2de lijst van de herkansing zij wonnen hunnen wedstrijd met 5-1 6-2 na een gelijk opgaand begin tegen Alberdine Groen, Chantal de Witte en Geertje Bijlsma. De halve finale tussen Nynke en haar maten en de formatie van Marije was een mooie strijd. Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Nynke die gelijk de leiding weten te nemen en uit te lopen via de 1-0 naar de 2-0. De telegraaf keert vervolgens al weer zeer snel terug in balans als ook Marije met Baukje en Gerde 2 eersten op rij weet binnen te halen. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar niets toegeven en de bordjes om en om aan de telegraaf verschijnen via de 3-3 naar de 4-4. Het 5de eerst komt uiteindelijk als eerste in handen van Marije en haar maten en zij geven dit niet meer uit handen en stellen de finale veilig op de 4-5 6-6.

In de laatste partij van de dag staat in de finale van de herkansing Inge Jansma met Marlies Bonnema en Judith Bosch tegenover Marije Hiemstra, Baukje Heeringa en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het is Gerde die deze partij open weet te breken als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Inge en Judith op de 2-6. De strijd komt daarna gelijk op gang en het volgende eerst moet op de 6-6 beslist worden en als wederom Gerde een zit bal weet te plaatsen loopt het verschil op naar de 0-2. De strijd is er niet minder op en Inge en haar maten zetten met succes de achtervolging in als ditmaal Inge het perk van Gerde en Baukje met lege handen achterlaat op de 0-2 6-6. De telegraaf keert als snel weer terug in balans door weer goed werk van Inge zij weet hun 2de bordje te verzilveren met weer een zitbal op de 1-2 6-4. Het verschil loopt verder op als Gerde haar opgeslagen bal op de 3-2 6-4 buiten de perklijnen ziet belanden. De strijd is verre van gestreden want de spanning keert terug als ditmaal Baukje op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-2 4-6. Inge lijkt vervolgens de winst veilig te stellen als zij het 5de eerst weet te verzilveren met een zitbal op de 4-3 6-2. Marije en haar maten proberen het nog wel en halen nog een keer alles uit de kast maar kunnen niet voorkomen dat Judith de winst veilig stelt met een passeerslag van de kaats op 5-3 6-6. Zo komt er een einde aan een mooie en spannende maar koude bevrijdingsdag in Alde Leije waar de wind ook veel invloed had op de wedstrijd.

De uitslag Herkansing was :

 1. Inge Jansma , Marlies Bonnema , Judith Bosch

Complete verslag : Henk Hempenius/Kaatsnieuws Redactie,
Uitslagen en fotos : Desiree Seerden/kaatsnieuws redactie


WIST U DAT??

Fiera en Anna

De kersverse bondscoach Hille Saakstra en de al even nieuwe teammanager Iris van der Veen hebben de selectie bekendgemaakt van de jeugd die in de oranje kleuren meedoen aan het EK in Moita.

Dat is een stad in Portugal op een half uur rijden van Lissabon.

Op het programma staan het wallball en het internationale spel en het EK vindt plaats van 22 juli tot en met 26 juli.



Onze beide leden Anna Ennema en Fiera de Vries zijn beide ook geselecteerd voor TEAM NL.


De volgende spelers zijn geselecteerd:

 • Meisjes O15:Senne Idsardi en Iris Veltman.
 • Jongens O15:Rick Minnesma en Marten Leijenaar.
 • Meisjes O17:Corrie Kroondijk en Fiera de Vries.
 • Jongens O17:Mark Minnesma en Jurrit Osinga.
 • Meisjes O19: Anna Ennema en Jannica v/d Ploeg.
 • Jongens O19:Karel Monfils en Pieter Jan Leijenaar.

Fiera en Corrie willen hun titel verdedigen, zij werden in 2017 Europees Kampioen in de -15.

Info : www.knkb.nl


Kaatstrainer Jan Volbeda nog niet uitgekeken op het spelletje

Al ruim eenendertig jaar is Jan Volbeda uit Sexbierum kaatstrainer en nog altijd heeft hij er niet genoeg van. Drie keer in de week, ’s zomers en ’s winters is hij er mee bezig. Daar komen alle weekenden in het kaatsseizoen nog bij. Hoeveel parturen hij naar winst op een Nederlands Kampioenschap of de Freule heeft begeleid, weet Volbeda niet meer, hij is de tel kwijt.

In een kast in de woonkamer liggen negen plakboeken, daarin heeft hij alles bijgehouden. Lijsten, uitslagen, foto’s, alles is bewaard voor het nageslacht. ,,Ik denk dat ze naar het Keatsmuseum gaan, voor mijn kinderen is het wel leuk, maar ook niet meer dan dat.’’ De kast herbergt nog veel meer kaatsschatten, evenals de zolder. ,,Onlangs was het Keatsmuseum op zoek naar een paar nummers van het kaatsblad Wis In. Die had ik op zolder liggen. Ze mochten ze van me hebben, maar dan moesten ze wel de hele collectie nemen, alle Wis In’s lagen bij mij op zolder!’’ lacht Volbeda.

Trainer en mental coach

Veel verenigingen en de kaatsbond KNKB konden een beroep doen op Volbeda: ,,Tzummarum, Berltsum, Menaldum, Minnertsga, ik ben op veel plaatsen trainer geweest. Kaatsers als Chris Wassenaar, Cornelis Terpstra en Hans Wassenaar heb ik op zien groeien. Prachtig om te zien hoe zulke kaatsers zich ontwikkeld hebben. Ik heb altijd bij fijne verenigingen trainingen mogen geven, ik deed het niet alleen, had goede mensen om me heen.’’

Voor de KNKB verzorgde Volbeda trainingen en testdagen: ,,Grote groepen jeugdkaatsers trainden bij de bondstrainingen van de KNKB. Wij organiseerden testdagen en de beste kaatsers kwamen bij die trainingen terecht. Dat is nu niet meer zo, met de komst van kaatsscholen verdwenen de KNKB-trainingen.’’ Ook volgde Volbeda een opleiding tot mental coach: ,,Het kaatsen is een heel mentaal spelletje. Erg belangrijk dat je mentaal sterk bent. Die opleiding werd gegeven door de mental coach van Sven Kramer, heel interessant. Neem positieve energie mee naar het veld, laat negatieve energie thuis.’’

Vereniging voor Kaatsers (VvK) 100 jaar

Al zo’n drieëntwintig jaar is Volbeda bestuurslid van de Vereniging voor Kaatsers. ,,Een soort vakbond voor kaatsers. Als er onenigheid is tussen een kaatser en de bond, bemiddelen wij, geven we advies. De VvK bestaat dit jaar honderd jaar, het ledenaantal is de laatste jaren terug gelopen van zo’n vierhonderdvijftig leden naar honderdvijftig. Op 20 april hebben we de jaarlijkse wedstrijd van de VvK, in Menaam, het zal dit jaar een wedstrijd met een extra feestelijk tintje zijn vanwege het honderdjarig bestaan. Voor mij is het na zo’n lange tijd wel mooi geweest, ik ben op zoek naar een opvolger.

Walking Football

Volbeda is nu 71 en nog topfit. ,,Naast het kaatsen heb ik sinds kort een nieuwe sport ontdekt. Walking football, voetbal zonder te rennen, speciaal voor zestig plussers. Ik doe dat in Harlingen, bij Zeerobben. Ik geniet van de sport maar ook van de Harlinger humor. We zijn allebei nog goed fit, mijn vrouw Marianne en ik. Marianne was vroeger een goede zwemster. Ze heeft altijd achter me gestaan. Als lasser werkte ik het hele land door. Drie avonden in de week bezig als kaatstrainer en ieder weekend in de zomermaanden onderweg als coach. Mijn gezin heeft me daarin altijd gesteund, geweldig toch?’’

Dit artikel en de foto (Suwarda Vis) zijn afkomstig van facebook Franeker Courant, Zaterdag 23 Maart 2019


Inschrijfformulier t.b.v. Privacy wet (AVG)

Sinds de wet op de privacy (AVG) van kracht is zijn wij genoodzaakt om alle gegevens van onze leden opnieuw te herzien.
U kunt ondertekening voorleggen waarin u toestemming geeft voor publicatie van gegevens, foto’s en video’s

Daarom vragen wij al onze leden opnieuw het bijgevoegde lidmaatschap formulier in te vullen. Welke retour gestuurd mag worden naar één van onze bestuursleden.

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij onze kaatsvereniging. Wil je lid worden van kaatsverenging De twa doarpen/ D.I.O.S kunt in dit bijgevoegde lidmaatschap formulier invullen.

Het inschrijfformulier tbv AVG


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.


We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)